Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond
Prindi lehekülg
Euroopa Nõukogu 25. juuni 2007. aasta otsusega asutati üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond aastateks 2007–2013 (EIF). Euroopa kolmandate riikide kodanikud on isikud, kellel pole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (Norra, Island, Lichtenstein) või Šveitsi Konföderatsiooni kodakondsust.
 
EIF on asutatud aitamaks Euroopa Liidu liikmesriikidel integreerida kolmandate riikide kodanikke. Fondi eesmärk on tõsta liikmesriikide võimet arendada, viia ellu ja hinnata kolmandate riikide kodanike kohta käivaid strateegiaid, poliitikaid ja meetmeid. EIFi kaudu toetatakse ka informatsiooni ja parimate praktikate vahetust ning liikmesriikide vahelist koostööd.
 
EIF võib kaasfinantseerida tegevusi, mis tutvustaksid hiljuti riiki saabunud kolmandate riikide kodanikke Eesti ühiskonnale ja aitaksid tutvustada siinse ühiskonna keelt, ajalugu, institutsioone, sotsiaal-majanduslikku olukorda, kultuuri, põhilisi väärtusi, norme jmt. EIFi finantseering abikõlblikele tegevustele on 75%, Eesti riigi kaasfinantseering on 25%.
 
Iga liikmesriik koostab Euroopa Komisjoni strateegiliste juhiste järgi mitmeaastase programmi (MAP EST ja MAP ENG) ja iga aasta kohta eraldi aastaprogrammi, mille järgi tegevusi ellu viiakse. Liikmesriikides elluviidavate riigisiseste projektide kõrval kuulutab Euroopa Komisjon igal aastal välja konkursid riikidevahelistele projektidele ühenduse huvides.
 
Lisaks EIFi moodustamisele asutati Euroopa Nõukogu 25.07.2007 otsusega üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” kaudu ka Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013, Välispiirifond aastateks 2007–2013 ja Euroopa Tagasipöördumisfond aastateks 2008–2013.
 
Lisainfo:
 
 
 
 
 
 
 
EIF aastaprogrammid 2007 - 2013:
 
Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2007. aasta programm: EST ja ENG
 
Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2008. aasta programm: EST ja ENG
 
Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2009. aasta programm: EST ja ENG

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2010. aasta programm: EST ja ENG
 
Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2011. aasta programm: EST ja ENG

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2012. aasta programm: EST ja ENG

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2013. aasta programm: EST ja ENG
 
Toetuse saajad 2007 - 2013:

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2007. aasta programmi toetuse saajad: EST ja ENG.

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2008. aasta programmi toetuse saajad: EST ja ENG.

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2009. aasta programmi toetuse saajad: EST ja ENG.

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2010. aasta programmi toetuse saajad: EST.

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2011. aasta programmi toetuse saajad: EST.

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2012. aasta programmi toetuse saajad: EST.

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2013. aasta programmi toetuse saajad: EST.