Rahastatavad konkursid ja hanked
Prindi lehekülg
Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi raames rahastatavad tegevusi toetatakse Eesti riigi poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Riigikantselei kaudu. Riigikantselei poolse toetuse jagamine on toimunud Rahvastikuminsitri büroo ja edaspidi Kultuuriministeeriumi kaudu.
 
 
 
Kultuuriministeerium kaasrahastatavad projektikonkursid
(sulgudes on toodud konkursi väljakuulutamise aasta)

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Kultuuriministeeriumi kaasrahastatavad hanked
(sulgudes on toodud konkursi väljakuulutamise aasta)

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasrahastatavad tegevused
 
Täienduskoolitused noorsootöötajatele tööks mitmekultuurilises keskkonnas
 
Väljakuulutamine: 21.11.2008
Leping: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga sõlmiti leping 30.12.2008
Elluviimine: 30.12.2008-30.10.2009
 
Lihtmenetlusega avatud hanke „Noorsootöötajate täienduskoolitused mitmekultuurilises keskkonnas“
eesmärk oli anda kultuuridevahelise õppe meetodite alaseid pädevusi noorsootöötajatele, kes töötavad noortega mitmekultuurilises töökeskkonnas (erineva keele- ja kultuuritaustaga inimestega), et hõlbustada noorte, sh kolmandate riikide kodakondsusega noorte integreerumist ühiskonda ja suurendada nende kultuuridevahelisi kontakte ja vastastikust usaldust.  
 
Hanke tegevuste läbiviijaks on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolitustegevus on suunatud vähemalt üheaastase töökogemusega 40 noorsootöötajale ning 40 noorsootöö tudengile.
 
Koolitusel käsitletakse teemasid, mis on seotud kultuuridevahelise kommunikatsiooni ja kultuuritundlikkusega. Samuti õpetatakse noorsootöötajaid kasutama erinevaid elamuspedagoogika rakendamise võimalusi noorsootöös kasutades selleks erinevaid aktiivõppe meetodeid.
 
Koolitus on üles ehitatud kahepäevase baaskoolituse, ühepäevase tugikoolituse ja neid toetava õppereisiga. Kokku on moodustatud neli õppegruppi.
 
Alates märtsist augustini toimub neli koolitust. Koolitustele lisaks on toimunud õppereisid Soome Vabariiki ja Läti Vabariiki. Koolitused lõppevad oktoobris 2009.
 
Koolituse tulemusena suureneb praeguste ja tulevaste noorsootöötajate pädevus mitmekultuurilises keskkonnas töötamise valdkonnas.
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia projektijuht on Ivar Männamaa ivar.mannamaa@ut.ee.
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, kaie.kullik@meis.ee


Noorte kultuuridevahelised koostöötegevused
 
Väljakuulutamine: 26.03.2009
Lepingud sõlmiti 10 toetuse saajaga, vt lähemalt siit
Elluviimine: 10.03-31-12.2009
 
Projektikonkursi eesmärk on toetada kultuuridevahelist dialoogi ja kogukondadevahelisi kontakte Eesti ja Euroopa Liidu ning kolmandate riikide ja määratlemata kodakondsusega noorte omavahelisele koostööle suunatud noorsootöö tegevuste kaudu.
 
Konkursi raames toetatakse projekte, mis on suunatud Eesti ja erineva emakeele ning kultuuritaustaga s.h kolmandate riikide kodakondsusega noorte koostegutsemisele ja ühistegevustele noortele olulistel teemadel ja valdkondades; noorte kaasamisele noorsootöösse; integreerumisprobleemide käsitlemisele noorte hulgas; kontaktide ja suhtluse võimaldamisele noorte vahel tolerantsuse, sallivuse ja võrdsete võimaluste teadlikkuse suurendamiseks.
Taotlusi said esitada mittetulundusühingud, noorteühingud, noortekeskused, noorsootööasutused ja kohalikud omavalitsused.
 
8. jaanuaril 2009 väljakuulutatud konkursi tulemused kinnitati 10. märtsil 2009, mille tulemusel sõlmiti kümme lepingut konkursi raames välja valitud partneritega. Konkursi tulemusi saab vaadata siin.  
 
Lisateave: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9028, e-post lianne.ristikivi@meis.ee 
 
 
Noorsootöötajate tööpraktikate korraldamine mitmekultuurilises keskkonnas
 
Väljakuulutamine: 26.03.2009
Leping: Tartu Ülikooli Narva Kolledźiga sõlmiti leping 26.05.2009
Elluviimine: mai-detsember 2009
 
Riigihanke tegevuste läbiviijaks on Tartu Ülikooli Narva Kolledž. Hanke raames korraldatakse kultuuridevahelise õppe alase kompetentsi tõstmise täiendkoolituse läbinud 18 noorsootöötajale tööpraktikad, et kinnistada nende oskuseid edendamaks erinevast rahvusest noorte omavahelist koostööd.
Tööpraktikate vahepeal ja ka lõpus toimuvad seminarid eesmärgiga tutvustada praktikal omandatud kogemusi ja leida nende rakendamise võimalusi igapäevatöös.
 
Lõpuseminar on avatud kõikidele huvilistele. Hetkel toimuvad ettevalmistavad tegevused praktikate läbiviimiseks. Praktikad leiavad aset 2009. aasta augustist novembrini.
 
Praktika kohtadeks on Ida-Virumaa, Harjumaa ja Valgamaa ning väljaspool Eestit Soome, Rootsi, Läti, Saksamaa ja Inglismaa.
 
Tartu Ülikooli Narva Kolledži kontaktisik on Kerda Spitz kerda@narva.ut.ee.
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post kaie.kullik@meis.ee


 
 
 
Kultuuriministeeriumi kaasrahastatavad projektikonkursid
Pikemalt saab lugeda pealkirjal klõpsates
 
 
Meie Eesti I taotlusvoor
 
Väljakuulutamine: 25.03.2009
Lepingud sõlmiti 9 toetuse saajaga, vt lähemalt siit
Elluviimine: mai-detsember 2009
 
Projektikonkursi eesmärk on toetada Eesti riigi aja- ja kultuuriloo ning sellega seotud paikade/asutuste tutvustamist õpilastele, eesti-, vene- ja muukeelsete koolide (üldhariduskoolide ja kutsekeskharidust andvate kutseõppeasutuste) õpilaste ühistegevust. Läbiviidavad tegevused peavad projektis osalejatele andma teavet ja praktilisi kogemusi elamiseks ja õppimiseks/töötamiseks Eestis. Tegevustesse peavad olema kaasatud Eestis elavad kolmandate riikide kodanikud (sh määratlemata kodakondsusega isikud) ja Euroopa Liidu kodanikud.
 
Lisateave : Toivo Sikk, mitmekultuurilise üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post toivo.sikk@meis.ee
 
Meie Eesti II taotlusvoor
 
Väljakuulutamine: 24.08.2009
Lepingud sõlmiti 17 toetuse saajaga, vt lähemalt siit
Elluviimine: november 2009 - juuni 2010
 
Projektikonkursi eesmärk on toetada Eesti riigi aja- ja kultuuriloo ning sellega seotud paikade/asutuste tutvustamist õpilastele, eesti-, vene- ja muukeelsete koolide (üldhariduskoolide ja kutsekeskharidust andvate kutseõppeasutuste) õpilaste ühistegevust. Läbiviidavad tegevused peavad projektis osalejatele andma teavet ja praktilisi kogemusi elamiseks ja õppimiseks/töötamiseks Eestis. Tegevustesse peavad olema kaasatud Eestis elavad kolmandate riikide kodanikud (sh määratlemata kodakondsusega isikud) ja Euroopa Liidu kodanikud.
 
Lisateave : Toivo Sikk, mitmekultuurilise üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post toivo.sikk@meis.ee
 
Teeme koos I taotlusvoor (2009. a.)
 
Väljakuulutamine: 27.01.2009
Lepingud sõlmiti 20 toetuse saajaga, vt lähemalt siit
Elluviimine: mai-detsember 2009
 
Projektikonkursi eesmärk on suurendada kontakte ja suhtlust Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanike vahel ning vähendada erinevusi Euroopa Liidu, sh Eesti kodanike ja kolmandate riikide kodanike osalemises kodanikuühendustes ja – ühiskonnas.
Konkursi raames toetatakse ühiseid üritusi, kampaaniad, arutelufoorume jms kodanikeühendustes; läbiviidavaid tegevusi kolmandate riikide kodanike, sh määratlemata kodakondsusega isikute ja Euroopa Liidu kodanike osavõtul.
Taotluse oodati mittetulundusühendustelt, sihtasutustelt ja kohaliku omavalitsuse hallatavatelt asutustelt. Konkursi raames toetuste saajatega saab tutvuda siin.
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, E-post kaie.kullik@meis.ee
 
 
Teeme koos II voor (2009. a.)
 
Väljakuulutamine: 06.07.2009
Lepingud sõlmiti 17 toetuse saajaga, vt lähemalt siit
Elluviimine: oktoober 2009 - mai 2010
Novembris 2009 selgusid projektikonkursi Teeme koos II taotlusvooru tulemused. Toetuse osaliseks said 17 taotlejat kokku enam kui 2,5 miljoni krooni ulatuses.
 
Konkursi eesmärk oli suurendada kodanikuaktiivsust, üksteise mõistmist ja suhtlust Eesti ja Euroopa Liidu ning Euroopa kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega Eesti elanike vahel.
 
Konkursi raames toetatakse koostöötegevusi, mille kestus on rohkem kui kolm kuud, kampaaniad, arutelufoorume ja teisi kodanikeühenduste tegevusi, kus osalevad ühiselt Eestis elavad Eesti ja Euroopa Liidu ning Euroopa kolmandate riikide vähemalt 18-aastased kodanikud ja määratlemata kodakondsusega isikud.
 
Konkursile oodati taotlema kohaliku omavalitsuse hallatavaid asutusi ning mittetulundusühendusi ja sihtasutusi.
 
Konkurssi rahastavad Kultuuriministeerium ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.
 
Lisateave: kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator Kaie Kullik, tel 659 9025, e-post kaie.kullik@meis.ee


Teeme koos (2010. a.)
 
Väljakuulutamine: 25.02.2010
Lepingud: Toetatud projektide kohta vaata lähemalt siit
Konkursi tegevuste elluviimine: 01.06.2010 – 31.08.2011 (iga projekti tegevuste elluviimise aeg sõltub konkreetsest projektist)
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed avalikule projektikonkursile „Teeme koos“ laekus 57 projektitaotlust kokku 9 393 015 krooni ulatuses. Konkursi fond oli 3 300 000 krooni, eelarvet suurendati 305 523 krooni võrra ja sellest jagus 21 projektitaotluse rahuldamiseks.
 
Projektikonkursi eesmärk oli Euroopa Liidu, sh Eesti kodanike ja Eestis elavate kolmandate riikide kodanike (sh määratlemata kodakondsusega Eesti elanike) vahel suurendada üksteise mõistmist ja aktiivsust kodanikeühenduste koostöö kaudu. Erineva õigusliku staatusega inimeste omavahelist suhtlemist ühistegevustes ja kodanikuühenduste liikmeskonna arvukuse suurendamine erineva õigusliku staatusega uute liikmete kaasamise kaudu.

Projekte rahastatakse Euroopa Liidu programmi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist ja Riigikantseleist.
 
Lisateave: Kersti Peterson, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9034, kersti.peterson@meis.ee
 
Kultuuride ja lõimumistemaatika tutvustamine meedias
 
Väljakuulutamine: 23.12.2008
Lepingud: Toetatud projektide kohta vaata lähemalt siit
Konkursi tegevuste elluviimine: 16.03.2009 – 31.12.2010 (iga projekti tegevuste elluviimise aeg sõltub konkreetsest projektist)
 
Integratsiooni Sihtasutuse avalikule projektikonkursile „Kultuuride ja lõimumistemaatika tutvustamine meedias“ laekus 31 projektitaotlust kokku üle 22 miljoni krooni ulatuses. Konkursi fond oli 8,2 miljonit ja sellest jagus 13 projektitaotluse rahuldamiseks.
 
Projektikonkursi eesmärk oli tutvustada lõimumistemaatikat ning suurendada meedia abil ELi kodanike ja kolmandate riikide kodanike informatsioonivälja ühisosa. Oodatud olid projektid, mille tulemusena valmivad Eestis elavate rahvuste kultuuri ja tavasid, Eesti ajalugu, eesti keelt jms kajastavad tele- ja raadiosaatesarjad, artikliteseeriad, lisalehed ja eriväljaanded.
 
Konkursi tulemusena valmib 2009. aastal kuus telesaatesarja ja üks raadiosaatesari, lisaks ilmuvad temaatilised artiklid ühes üleriigilises päevalehes ning neljas maakonna- või kohalikus lehes.
 
Projekte rahastatakse Euroopa Liidu programmi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist ja Kultuuriministeeriumist.
 
Lisateave: Kati Tamm, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9027, kati.tamm@meis.ee
 
 
Kultuurierinevuste mõistmine ja sallivus noorsootöös
 
Väljakuulutamine: 02.06.2009
Lepingud: 13 toetuse saaja projektidega saab tutvuda siin
Konkursi tegevuste elluviimine: 01.09.2009 – 01.11.2010 (iga projekti tegevuste elluviimise aeg sõltub konkreetsest projektist)
 
Projektikonkursi eesmärk on toetada noorteühenduste tegevusi, mis käsitlevad kultuurierinevuste mõistmist ja erineva kodakondsusega noorte kaasamist koostöötegevustesse. Konkursi raames toetatakse noortekoolitusi, koostöötegevusi ja noorsootöö alase infomaterjali koostamist ning väljaandmist.

Konkursil said koostöötegevustele toetust taotleda noorteühendused, noorteorganisatsioonid ja noortekeskused.
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post  kaie.kullikmeis.ee.
 
 
Tasuta eesti keele kursused Harjumaal
 
Väljakuulutamine: 26.10.2009
Lepingud sõlmiti 3 toetuse saajaga, vt lähemalt siit.
Elluviimine: jaanuar - detsember 2010
 
Konkursi eesmärk on toetada Euroopa kolmandate riikide kodanike, sh määratlemata kodakondsusega isikute integreerumist Eesti ühiskonda ning aidata kaasa püsiva naturalisatsioonitempo kindlustamisele Eestis. Konkursi raames toetatakse tasuta 200-tunniste eesti keele kursuste korraldamist A2 tasemelt B1 tasemele jõudmiseks Harjumaal. Konkursil said toetust taotleda kõik juriidilised isikud, kes vastasid konkursi tingimustele.
 
 
Lisateave: Tea Tammistu, Kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9062, E-post tea.tammistu@meis.ee
 
 
Mõttetalgud – edukam Eesti! (2009. a.)
 
Väljakuulutamine: 14.10.2009
Lepingud: Toetatud projektide kohta vaata lähemalt siit
Konkursi tegevuste elluviimine: 01.01.2010 – 30.11.2010 (iga projekti tegevuste elluviimise aeg sõltub konkreetsest projektist)
 
Integratsiooni Sihtasutuse avalikule projektikonkursile „Mõttetalgud – edukam Eesti!“ laekus 5 projektitaotlust kokku 992 421 krooni ulatuses. Konkursi fond oli 500 000 krooni, eelarvet suurendati 101 846 krooni võrra ja sellest toetati nelja projektitaotlust.
 
Projektikonkursi eesmärk oli tutvustada lõimumistemaatikat ning suurendada omavahelise dialoogi arendamist ühiskonnale olulistel teemadel. Oodatud olid projektid, mille tulemusena toimuvad Eesti, sh Euroopa Liidu kodanike ja Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanike (sh määratlemata kodakondsusega Eesti elanike) omavahelised mõttekojad, arutelud, foorumid jms.
 
Projekte rahastatakse Euroopa Liidu programmi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist ja Kultuuriministeeriumist.
 
Lisateave: Kersti Peterson, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9034, kersti.peterson@meis.ee


„Mõttetalgud – edukam Eesti!“ (2010. a.)
 
Väljakuulutamine: 12.10.2010
Lepingud: Toetatud projektide kohta vaata lähemalt siit
Konkursi tegevuste elluviimine: 01.01.2011 – 30.11.2011 (iga projekti tegevuste elluviimise aeg sõltub konkreetsest projektist)
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed avalikule projektikonkursile „Mõttetalgud – edukam Eesti!“ laekus 12 projektitaotlust kokku 2 125 250 krooni ulatuses. Konkursi fond oli 500 000 krooni ja sellest jagus 4 projektitaotluse rahuldamiseks.
 
Projektikonkursi eesmärk oli Rahvussuhteid ja lõimimist käsitleva sotsiaalse debati aktiveerimine erinevatest rahvustest ja kodakondsusega Eesti elanike vahel.
Projekte rahastatakse Euroopa Liidu programmi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist ja Kultuuriministeeriumist.
 
Lisateave: Ruslan Prohhorenko, kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9035, ruslan.prohhorenko@meis.ee


Eesti keele õpe projektlaagris ja eesti peres
 
Väljakuulutamine: 06.04.2010
Lepingud sõlmiti 12 toetuse saajaga, vt lähemalt siit
Elluviimine: 17.05.2010–16.11.2010
 
Projektikonkursiga toetati Eestis elavatele Euroopa kolmandate riikide kodanikest ja määratlemata kodakondsusega 7-18 aastastele noortele eesti keele õppe korraldamist eesti peredes ja projektlaagrites omaealiste koolituse meetodil.
 
Projektikonkursi eesmärk oli kujundada Eestis elavate Euroopa kolmandate riikide kodanikest ja määratlemata kodakondsusega 7-18 aastastele noorte oskusi, teadmisi, vilumusi, väärtuseid ja hoiakuid eesti keele kasutamiseks ja eestikeelses keskkonnas toimetulemiseks.
 
Taotlusi said esitada Eestis registreeritud mittetulunduslikel eesmärkidel avalikes huvides tegutsevad juriidilised isikud või asutused, sh mittetulundusühingud, sihtasutused, avalik-õiguslikud organisatsioonid.
 
6.aprillil 2010 väljakuulutatud konkursi tulemused kinnitati 25.märtsil 2010, mille tulemusel sõlmiti kaksteist lepingut konkursi raames välja valitud partneritega. Konkursi tulemusi saab vaadata siin.
 
Lisateave: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 6599 028, e-post lianne.ristikivi@meis.ee.


Meie Eesti

Konkursi tulemusi vaata siit.

 
Kultuuriministeeriumi kaasrahastatavad hanked
Pikemalt saab lugeda pealkirjal klõpsates
 
 
Eesti keele kursuste korraldamine ja õpetajate koolitamine
 
Väljakuulutamine: 27.03.2009
Leping: OÜ Multilingu Keelekeskusega sõlmiti leping 18.05.2009 ja OÜ Koolituse Korralduskeskusega 26.05.2009
Elluviimine: 27.02-14.12.2009
 
Hanke eesmärk on viia 2010. aasta lõpuni läbi tasuta eesti keele kursused 800 (400 Harjumaalt ja 400 Ida-Virumaalt) määratlemata kodakondsusega isikule ning pikaajaliselt Eestis elanud kolmandate riikide kodanikule. Lisaks on kavas korraldada õpetajate koolitus 30 eesti keele kui teise keele õpetajale ning luua kursuste jaoks õppekavad.
 
Hanke üldeesmärk on toetada määratlemata kodakondsusega isikute ja pikka aega Eestis elanud kolmandate riikide kodanike integreerumist Eesti ühiskonda. Selleks korraldatakse kvaliteetseid tasuta eesti keele kursusi, mis arendavad õppija iseseisvust ning annavad Eesti ühiskonnas toimetulekuks vajaliku keeleoskuse.
 
Hanke raames teeb Integratsiooni Sihtasutus koostööd OÜ Multilingua Keelekeskuse ning OÜ Koolituse Korralduskeskusega, kes korraldavad tasuta eesti keele kursuseid Harjumaal ja Ida-Virumaal.
 
OÜ Multilingua Keelekeskus viib keelekursused läbi Harjumaal (leping summas 2 684 500 kr), Ida-Virumaal on kursuste korraldaja Koolituse Korralduskeskus OÜ (lepingu summa 3 199 688 kr). Lisaks on viimase läbi viia ka kursuste koolitusprogrammi väljatöötamine ning õpetajate koolitamine (lepingu summa 352 820 kr).
 
2009. aasta sügisest algavatel tasuta eesti keele kursustel saavad osaleda vaid määratlemata kodakondsusega isikud ning kolmandate riikide kodanikud ehk isikud, kellel pole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (Norra, Island, Lichtenstein) ega Šveitsi Konföderatsiooni kodakondsust.
 
Tasuta kursusi pakutakse erinevatel tasemetel alates 0-tasemest kuni B1-ni. Ühe taseme kursuse maht on olenevalt tasemest 100–200 akadeemilist tundi ning 2009. aastal saab kursustel osaleda kokku 400 inimest: 200 Harjumaal ja 200 Ida-Virumaal. Kursustele saab registreeruda tasuta infotelefonil 800 9999.
 
Tegevust rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist.
 
Lisateave: Tea Tammistu, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9062, e-post tea.tammistu@meis.ee  
 
 
EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursuste korraldamine
 
Väljakuulutamine: 02.03.2009
Leping: OÜga BDA Consulting sõlmiti leping 22.04.2009
Elluviimine: 22.04-15.12.2009
 
Lihtmenetlusega avatud hanke „EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursuste korraldamine“ eesmärk on kuni 2010. aasta lõpuni tasuta EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursuste läbiviimine 2000 määratlemata kodakondsusega isikule ning kolmandate riikide kodanikule.
 
Hanke tulemusel teeb Integratsiooni Sihtasutus koostööd BDA Consulting OÜ-ga, kes korraldab EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursuseid määratlemata kodakondsusega isikutele ning kolmandate riikide kodanikele. Tasuta kursuseid pakutakse 2010. aasta lõpuni 2000 inimesele.
 
Tegevust summas 2 199 520 krooni rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ning Kultuuriministeeriumi vahenditest.
 
Lisateave: Tea Tammistu, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9062, E-post tea.tammistu@meis.ee
 
 
Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava elluviimisel
 
Väljakuulutamine: 23.12.2008
Leping: Hanke võitsid ühispakkumise teinud MTÜ Balti Uuringute Instituudi, OÜ Gemedia ja SA Poliitikauuringute Keskusega PRAXIS, kellega sõlmiti leping 03.03.2009
Elluviimine: 03.03-30.11.2009
 
Riigihanke „Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava ”Eesti Lõimumiskava 2008–2013” tegevuste elluviimisel“ võitis MTÜ Balti Uuringute Instituudi, SA Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS ja OÜ Geomedia ühispakkumus.
 
Hanke võitjad selgitavad välja, millised lõimumiskava tegevused oleks otstarbekas kohalikele omavalitsustele delegeerida. Selleks analüüsivad nad lõimumistegevustega seotud dokumente ning viivad läbi intervjuusid kohalike omavalitsuste ametnike ja riigiasutuste esindajatega.
 
Hanke raames on juba ellu viidud erinevaid tegevusi. Nii toimus 27. ja 28. mail toimus Tallinnas, Õpetajate majas, kahepäevane koolitus Eesti riigi lõimumispoliitika „Eesti Lõimumiskava 2008-2013“ ja selle toimimise osas kohalike omavalitsuste tasandil. Koolituse materjalidega saab tutvuda siin.
 
Lisateave: Ruslan Prohhorenko, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9035, e-post ruslan.prohhorenko@meis.ee
 
 
Võrdsest kohtlemisest teadlikkuse tõstmise ja sallivuse arendamise kampaaniad
 
Väljakuulutamine: 23.12.2008
Leping: OÜga  Alfa-Omega Communication sõlmiti leping 04.03.2009
Elluviimine: 04.03-30.11.2009
 
Riigihanke „Võrdsest kohtlemisest teadlikkuse tõstmise ja sallivuse arendamise kampaaniad” võitis OÜ Alfa-Omega Communications.
 
Hanke võitja selgitab tööandjatele võrdse kohtlemise põhimõtteid ning tutvustab eri ettevõtete kogemusi etniliselt mitmekesise töötajaskonnaga. Lisaks tutvustab hanke võitja avalikkusele teise emakeelega Eestis elavaid inimesi ning eri rahvusest inimeste koostööd.
 
Hanke raames valminud Raadio 4 saateid saab kuulata siit ja Äripäeva multikultuurse ettevõtte konkursiga seonduvat siit. Lisaks valmis hanke tulemusel juhendmaterjal "Erinevad rahvused rikastavad ettevõtet".
 
Hanketegevusi summas 1 947 000 krooni rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi ja Kultuuriministeeriumi vahenditest.
 
Lisateave: Kati Tamm, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9027, e-post kati.tamm@meis.ee
 
 
Integratsioonipoliitika indikaatorite täiendamine
 
Väljakuulutamine: 23.12.2008
Leping: ASga Ernst & Young Baltic sõlmiti leping 16.03.2009
Elluviimine: 20.03-30.11.2009
 
Riigihanke „Integratsioonipoliitika Indikaatorite täiendamine“ võitis audiitorfirma Ernst & Young Baltic AS.
 
Hanke eesmärk on valdkondliku arengukava „Eesti Lõimumiskava 2008–2013“ õigeaegne, säästlik ja tulemuslik elluviimine rakendusplaani 2008–2010 alusel, mis põhineb hästidefineeritud eesmärkidel, oodatavatel tulemustel, tegevustel ning nende saavutamise näitajatel.
 
Hanke võitja seostab riiklikul tasandil saavutatud tulemused Euroopa Liidu tasandi omadega, et „Eesti Lõimumiskava 2008–2013“ üld- ja alaeesmärkide saavutamise näitajad võimaldaksid integratsioonivaldkonna arenguid võrrelda ka teiste Euroopa Liidu riikidega.
 
 
Lisateave: Kersti Peterson, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9034, e-post kersti.peterson@meis.ee
 
 
Kohanemisprogrammi väljatöötamine ja piloteerimine kolmandate riikide täiskasvanud kodanikele
 
Väljakuulutamine: 19.12.2008
Leping: Tallinn Ülikooliga sõlmiti leping 27.02.2009
Elluviimine: 27.02-14.12.2009
 
Integratsiooni Sihtasutuse ja Tallinna Ülikooli koostöös töötatakse välja kolmandate riikide kodanike kohanemisprogrammi nende tõhusamaks lõimumiseks Eesti ühiskonnas.
 
Kohanemisprogramm kätkeb erinevaid valdkondi ja tegevusi. EL liikmesriikides on kohanemisprogrammi põhikomponendid keeleõpe, erialane täiendamine või ümberõpe ning kodanikuõpetus. Ka Eestis väljatöötatavas kohanemisprogrammis pakutakse riiki sisseelamiseks esmavajalikku tugiteenust, korraldatakse baaskoolitusi, keelekoolitusi ja toimub ettevalmistus tööle rakendumiseks. Täpsemalt sisaldab tugiteenus näiteks abi teabeotsingutel, eluaseme leidmisel, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste saamisel, haridus- ja kutseõppeteenuste saamisel ning argipäevategevustes nagu panga-, ostu- jm toimingutes.
 
Programmi piloteerimine korraldatakse vähemalt kolmes maakonnas. Piloteerimine toimub aprillist novembrini ja sinna kaasatakse kohalikud ametiasutused ja tööandjad, kes omavad kokkupuudet või vajalikku teavet sihtrühma kohta.
 
Lisateave: Kristina Johannes, elukestva õppe üksuse koordinaar, tel 659 9065, e-post kristina.johannes@meis.ee
 
 
Eesti ja vene õppekeelega koolide aineõpetajate täienduskoolitus
 
Väljakuulutamine: 21.11.2008
Leping: Tartu Ülikooliga sõlmiti leping 28.01.2009
Elluviimine: 28.01-31.12.2009
 
2008. aasta alguses käivitatud hanketegevuste eesmärk oli kavandada ja läbi viia täienduskoolitus (sh õppereis ja konverents) uusimmigrant-õpilastega üldhariduskoolide aineõpetajatele erinevast rahvusest, erineva kultuuritaustaga ja erineva eesti keele oskusega õpilaste toetamiseks ja juhendamiseks õppeprotsessis.
Leping sõlmiti 2009. a jaanuaris Tartu Ülikooliga, kes viis tegevused hanke võitjana ellu. Täiendkoolituse sihtgrupp oli 50 õpetajat koolidest, kus õpivad või on õppima tulemas uusimmigrant-õpilased. Lepingu maksumus oli 996 500 krooni. Tegevused kestsid 2009. aasta jaanuarist detsembrini.
 
Esimene koolitustsükkel toimus Laupa mõisakoolis 17. ja 18. märtsil 2009. a. Koolitusel räägiti õpikeskkonna loomisest, mitmekultuurilise hariduse mudelitest, Eesti õigusruumist, keele omandamisest teoorias ja praktikas, kakskeelsusest ja praktilise näitena islamiühiskonna reeglitest hariduses.
 
Teine tsükkel toimus Tallinna Rocca al Mare koolis 7. ja 8. aprillil 2009. a. Tsükli jooksul käsitleti järgmisi teemasid: erinevad õpetamismudelid, keele ja kultuuri osa kohandumisel, tugiõpetaja ja kaasõpilaste roll, individuaalne õppekava, õppematerjalid, eesmärgistatud õpetamine, lõimimise mudel ja kuidas see tegelikult õppetöös toimub, töö liitklassides ja erinevates tasemerühmades, keeleoskustasemed, keeleoskuse areng, Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskuste süsteem, keeleoskuse tasemehindamise võimalused ning keelemapp.
 
Kolmas koolitustsükkel leidis aset 4.-7. mail 2009 Tartus Herbert Masingu koolis. Õpetajad kohtusid Rootsi Kuningriigi õpetajatega ja arutlesid teisest kultuurist pärit õpilaste koolitusküsimusi, kuulasid loenguid lõimitud aine- ja keeleõppest, aktiivõppemeetoditest, eesti keele õppematerjalide kasutusvõimalustest ja individuaalsest õppekavast. Koolituse jooksul toimus ka õpetaja keelekasutuse analüüs.
 
Neljas tsükkel viidi läbi 9.-11. juunil Tartu erakoolis. Räägiti hindamise põhimõtetest, teksti mõistmise lihtsustamisest, ülesannetest keele- ja aineõppes ning meeskonnatööst koolis. Tsükli jooksul jätkus õpetaja keelekasutuse analüüs ja näidati filmi immigrantlastest Prantsusmaal.
 
Viies tsükkel toimus Keeni põhikoolis 17.-19. augustil 2009. Käsitleti järgmisi teemasid: usulised erinevused, kultuurikontakt, stereotüübid, oma kultuuri säilitamine ja kultuuriidentiteet. Loengute vahel vaadati filmi immigrantõpilastest ja toimus arutelu.
 
Kuues tsükkel oli 28.-29. septembril Tartus. Külastati põhikooli tunde Tartu Annelinna Gümnaasiumis ja Kivilinna Koolis. Koolitustsükli lõpetas õppevisiitide arutelu ja koolituse lõputööde esitlus.
 
2.-5. novembrini osalesid kursuslased õppereisil Rootsi Kuningriiki, kus külastati nelja immigrant-õpilaste vastuvõtmise kogemusega kooli.
 
Koolituskursus päädis konverentsiga “Uus kultuur vanast loobumata” Tartus 4. detsembril 2009.
 
Lisateave: Ave Härsing, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9037, e-post ave.harsing@meis.ee
 
 
 
Kohalike omavalitsuste ametnike ja koolieelsete lasteasutuste juhtide koolitamine
 
Väljakuulutamine: 14.04.2009
Leping: Tallinna Ülikooliga sõlmiti leping 03.06.2009
Elluviimine: 03.06-30.04.2009
 
2009. aasta algul korraldatud hanke eesmärk oli kavandada ja läbi viia täienduskoolitus (sh õppereis) kohalike omavalitsuste haridusametnikele ja koolieelsete lasteasutuste juhtkondadele suurendamaks nende valmisolekut uusimmigrant-laste ning lasteasutuse õppekeelest erineva koduse keelega laste vastuvõtmiseks Eesti haridusasutustesse.
 
Neid tegevusi viis perioodil juuli 2009 kuni aprill 2010 hanke võitjana ellu Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendõppekeskus. Sihtgrupp oli 25 koolieelse lasteasutuse juhatajat ja 25 kohaliku omavalitsuse ametnikku. Lepingu maksumus oli 389 500 krooni.

Koolituse raames anti kolme koolitustsükli jooksul osalejatele teadmisi:
-       õiguslikust raamistikust uusimmigrant laste koolieelse hariduse korraldamisel ja integratsioonimeetmetest haridussüsteemis,
-       kultuuridevahelisest kommunikatsioonist,
-       kasvatusest eri kultuurides
-       muusikast kultuuride kohtumispaigana
-       muinasjuttudest ja draamametoodikast,
-       keelekümblusmetoodikast.
 
Koolituse lõpetas õppereis Rootsi koolieelsetesse haridusasutustesse 2010. a. aprillis.
 
Lisateave: Ave Härsing, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9037, e-post ave.harsing@meis.ee
 

Tasemeeksamite materjalide arendus: veebipõhiste näidistestide koostamine
 
Väljakuulutamine: 03.06.2009
Pakkumuse esitamise tähtaeg: 01.07.2009 kell 16.00
Elluviimine: juuni-detsember 2009
 
Lihtmenetlusega avatud hanke tegevuste eesmärk on toetada eesti keele tasemeeksamite arendamise ja eksamimaterjalide veebipõhiselt kättesaadavaks tegemise kaudu inimeste, sh kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega isikute, paremat integreerumist Eesti ühiskonnas.
 
Antud hange on osa Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi rahastatavatest tegevustest ning kuulub lõimumiskava sotsiaalse ja majandusliku lõimumise valdkonda, mis sisaldab meetmeid kolmandate riikide kodanike paremaks lõimumiseks Eesti ühiskonnas. Hange keskendub määratlemata kodakondsusega isikute ning kolmandate riikide (sh Venemaa) kodanike eesti keele oskuse väljaselgitamise võimaluste laiendamisele ja keeleoskuse mõõtmise vahendite kvaliteedi tagamisele.
 
Lisateave: Kristina Johannes, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9065, e-post kristina.johannes@meis.ee   
 
 
 
Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostöötegevuste
 
Väljakuulutamine: 23.07.2009
Lepingud: kaheksa toetuse saajaga tutvu siin
Elluviimine: november 2009 kuni detsember 2010
 
Konkursi eesmärk oli toetada etendusasutuste koostöötegevusi Eesti ja Euroopa kolmandate riikide kodanike vahel ühise kultuuriruumi soodustamiseks ja integratsiooniprotsessi tõhustamiseks Eesti ühiskonnas.
 
Konkursi raames toetatakse etendusasutuste ühisetendusi, etenduse ettevalmistuse raames toimuvaid temaatilisi õpitube, etenduste järgseid publikuvestlusi, festivale jms kaasates Eestis elavaid Eesti ja Euroopa Liidu ning Euroopa kolmandate riikide kodanikke.
 
Taotlusi oodati riigiasutustelt, kohaliku omavalitsuse hallatavatelt asutustelt ning mittetulundusühendustelt ja sihtasutustelt.
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post kaie.kullik@meis.ee
 
 
_______________________________________________
 
Konkursi „Kultuuride ja lõimumistemaatika tutvustamine meedias“ raames
toetatud projektid
 
Lisateave: Kati Tamm, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9027, kati.tamm@meis.ee
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
Üleriigilised telesaated
 
1) OÜ PK Multimeedia „Ühiskondlik-poliitiline saatesari “Otsekõne” (Prjamaja retš)“
Vaata saateid siit.
 • Pervõi Baltiiski Kanal
 • Eetris märts–mai 2009 ja august–oktoober 2009, pühapäeviti kell 16.00.
 • Kestus 30 minutit, kokku 20 saadet.
 • Iganädalane väitlussaade poliitilistel, majanduslikel ja sotsiaalsetel teemadel.
 • Saate jooksul käsitletakse üht probleemi, mis jaotub 8-minutilisteks alateemadeks. Saates on 3–4 külalist.
 • Toetus 1 426 931 krooni.
 
2) OÜ Osakond “Ela sajani”
 • ETV 2
 • Eetris september–detsember 2009.
 • 28 minutit, kord nädalas, kokku 16 saadet.
 • Dokumentaalsaadete sari. Räägib eri inimestest, kes on elanud pikka ja huvitavat elu. Nii tuntud inimesed (kinooperaator Semjon Školnikov, tõlkija Jelena Pozdnjakova, endine tantsija Tatjana Karmashova, kunstnik Nikolai Kormashov) kui ka tavalised inimesed.
 • Sisu: ajaloolised juhtumid, vene ja eesti kultuuri kokkupõrge, filosoofilised arutelud elutarkade inimestega, ebatavalised juhtumid, uskumatud seiklused.
 • Toetus 1 420 960 krooni.
 
3) MTÜ Rusmus Media “Lähme külla”
 • ETV 2
 • Eetris september–detsember 2009.
 • 27 minutit, kord nädalas, kokku 15 saadet.
 • Külastatakse eri rahvustest inimeste kodusid nii linnas kui maal. Kokku 15 peret: 3 eesti peret, vene pere, vene pere (vanausulised), valgevene, ukraina, korea, tatari, grusiini, armeenia, aseri, leedu, läti ja juudi pere.
 • Näidatakse ettevalmistusi külaliste vastuvõtmiseks ning külaliste vastuvõtmist. Näidatakse kombeid ja toite. Räägitakse, kuidas end Eestis tuntakse, milliseid piiranguid ühiskonnas tuntakse, millised tavad on säilinud, millised uued kombed on juurde tulnud, millistest on loobutud. Eestlased räägivad tavadest ning sellest, kuidas näevad eri rahvustest kaasmaalasi.
 • Toetus 1 124 595 krooni.
 
4) Eesti Rahvusringhääling „Kultuurimagasin Batarei“
Vaata saateid siit.
 • ETV2
 • Eetris mai 2009 ja september–detsember 2009, neljapäeviti kell 21, kordus ETVs laupäeviti.
 • 28 minutit, kokku 20 saadet.
 • Tutvustab vene kogukonnale Eesti kultuuriruumis toimuvat.
 • Magasini tüüpi saade koosneb 3–4 eri lõigust: antakse ülevaade lähiaja kultuurisündmustest, tutvustatakse eri rahvustest kultuuriinimesi ja nende loomingut, kultuuriseltside tegevust, suuremaid ja väiksemaid kultuuriüritusi.
 • Saatejuht Jelena Skulskaja.
 • Toetus 1 167 835 krooni.
 
5) MTÜ Vene Muuseum ”Eesti kultuuri teleentsüklopeedia”
 • ETV 2
 • Eetris september–detsember 2009.
 • 15 minutit, kaks korda nädalas, kokku 30 saadet.
 • Venekeelsed saated eesti ajaloolistest kultuuritegelastest: Kreutzwald, Jannsen, Köler, Hurt, Koidula, Härma, Tammsaare, Luts, Viiralt, Ernesaks jt.
 • Saade annab ülevaate igaühe eluloost ning panusest eesti kultuuri ja elunägemuse kujunemisse.
 • Toetus 1 395 568 krooni.
 
Üleriigilised raadiosaatesarjad
 
6) Eesti Rahvusringhääling “Kontakt”
 • Raadio 4
 • Kokku 34 saadet.
 • Toetus 435 325 krooni.
 • Eetris 3 moodulit:
 
„Nõudepeatus“ (eetris aprill–juuni ja september–november 2009, kaks korda kuus esmaspäeviti kell 11.10 (kordus 20.00), 20 minutit, kokku 12 saadet).
Info jagamine. Nt teemadel kuidas otsida tööd, kelle poole pöörduda toetuste küsimuses, millega arvestada ravikindlustuses, milline on riigi abi töötutele jne.
Sisu: tänavaküsitlus + vestlus teemat valdava saatekülalisega, saatesse saab helistada ja külalisele küsimusi esitada.
Kuula saateid siit.
 
 „1. Stuudio“ (eetris aprill–juuni ja september–detsember 2009, kaks korda kuus neljapäeviti kell 11.10 (kordus 20.00), 40–45 minutit, kokku 12 saadet).
Diskussioonisaated ühiskonnas aktuaalsetel teemadel: arvamusliidrid + stuudiopublik. Võimalikud teemad on nt sõnavabadus, demokraatia, rahvusliku identiteedi säilitamine ja samal ajal adapteerumine ühiskonda, kodakondsus, haridus jmt.
Kuula saateid siit.
 
„Kas tunned maad...“ (eetris juuni–august 2009, laupäeviti, 40 minutit, kokku 10 saadet).
Hariv-mänguline sari, mis tutvustab Eesti kultuuri, ajalugu ning vaatamisväärsusi. Reportaažid erinevatest kultuuriloolistest kohtadest (nt Kurgjalt või Setumaalt Sootska valimistelt). Saate lõpus on viktoriin saates kõlanu põhjal. Võitjatele ekskursioon Järvamaa mõisatesse. Sellest sõidust valmib samuti saade.
Kuula saateid siit.
 
Regionaalsed ja kohalikud tele- ja raadiosaatesarjad
 
7) MTÜ AB Video ”Meie uksed on avatud – tere tulemast!”
 • Telekanal TV-N
 • Märts–detsember 2009, esimene saade on eetris mais.
 • 40 minutit, kokku 10 telesaadet.
 • Tutvustatakse Eestis tegutsevate eri rahvusvähemuste (tatari, ukraina, korea, valgevene, setu, gruusia, aserbaidžaani, armeenia, moldova ja juudi) seltside ja organisatsioonide kultuurielu, traditsioone ja tavasid (sh rahvustoidud jms).
 • Toetus 194 960 krooni.
 
Üleriigiline trükimeedia
 
8) OÜ Funmark ”Koos” (”Vmeste”)
 
Artiklid:
Väga ilus naine armus Eestisse teisel katsel: EST, RUS 
Audiogiidi maaletooja: olen uhke, et elan Eestis: EST, RUS 
Kunstnik sai loomesüste oma lastelt ja võõrastelt maadelt: EST, RUS 
Eetilisemat Eestit ehitav advokaat naudib masu: EST, RUS 
Rasul Pulatov, usbekk ja eestlane: EST, RUS 
Portugallast häirib talvemasendus: EST, RUS
Rootslase kannapööre tõi Pärnusse koduse pubi: EST, RUS
Eesti ja vene rulatajad võtsid Koplis mõõtu: EST, RUS
Don Aleksei soovis juba lapsena inimesi aidata: EST, RUS
Vanausuliste külalislahkusega seltsib vaoshoitus: EST, RUS
Dagestanlased ühendavad kahte kultuuri: EST, RUS
Horvaat Zrinka õppis libedal kõndimist: EST, RUS
Dionysios Aleksandridis aitab muredest jagu saada: EST, RUS
Vene tüdrukud õpetasid eestlastele väärikust: EST, RUS
 • Postimees (eesti ja vene) + kajastus veebiväljaandes www.postimees.ee, artikliseeria.
 • Ilmub aprill 2009 – detsember 2010.
 • Ilmub u 2+2 artiklit kuus, kokku 82 artiklit (41 originaallugu + 41 tõlget).
 • Portreelood, teemaintervjuud, publitsistika ja fotoreportaažid, mis kajastavad Eestis elavate eri rahvuskultuuride ja rahvusrühmade elu ja koostööd ning noorte- ja kodanikeühenduste sidusust eri rahvuste vahel. Samuti on kavas diskussioonid ühiskonna valupunktidest, kultuuride mitmekesisus ja nende ühisosa.
 • Toetus 402 107 krooni.
 
Regionaalne ja kohalik trükimeedia
 
9) AS PR Põhjarannik ”Segapered, mitmekultuurilised sõpruskonnad ja kollektiivid kui eduka lõimumise minimudel”
 • Severnoje Poberežje
 • 2–5 korda kuus lisaleht „Naši ljudi“.
 • Loe lisalehti siit.
 • Ilmub märts–detsember 2009, kokku 31 lisalehte.
 • Olemuslugu kahekultuurilisest abielupaarist, kus üks pool on eestlane, mitmekultuurilisest sõpruskonnast või töökollektiivist. Tutvustatakse ka tööjõuvahetusprojektis osalevaid inimesi.
 • Toetus 145 419 krooni.
 
10) AS PR Põhjarannik ”Praktilise lõimumisalase info vahendamine venekeelse elanikkonna informeerituse suurendamiseks”
 • Narvskaja Nedelja
 • 2–5 korda kuus lisaleht „Naša Estonija“.
 • Ilmub märts–detsember 2009, kokku 31 lisalehte.
 • Jagab praktilist lõimumisinfot: nt keeleõppe kompenseerimine, kodakondsuse taotlemine, keeleõppe võimalused laagrites, töölähetused, eestikeelsele aineõppele üleminek jms.
 • Kord kuus ilmub eesti kultuurikalender – eesti kultuuritegelased, rahvakalendri tähtpäevad, tavad, ajalugu, traditsioonid jms.
 • Diskusioonides antakse sõna nii eestlastest kui teistest rahvustest arvamusliidritele.
 • Toetus 141 185 krooni.
 
11) AS PR Põhjarannik ”Lõimumise edulood”
 • Põhjarannik
 • 2–5 korda kuus lisaleht „Meie inimesed“.
 • Loe lisalehti siit.
 • Ilmub märts–detsember 2009, kokku 31 lisalehte.
 • Artikliseeria kohalikest venekeelsetest elanikest, kes on edukalt omandanud riigikeele, osalevad aktiivselt ühiskondlik-poliitilises elus ja kellel on tugev emotsionaalne seotus Eestiga. Lisaks info ürituste ja tegevuste kohta, mis soodustavad kontakte eestlaste ja mitte-eestlaste vahel, tutvustavad Ida-Virumaal tegutsevaid rahvuskultuuriseltse.
 • Toetus 145 419 krooni.
 
12) UÜ Prospekt-Media ”Hakkame rääkima!”
 
Artiklid:
 • Viru Prospekt
 • Kaks korda kuus temaatiline lehekülg.
 • Ilmub aprill–oktoober 2009, kokku 14 lehekülge.
 • Sisu: Intervjuud valitsuse liikmetega, riigiinstitutsioonid, edukalt lõimunud inimesed, segaabielud, rahvuskultuuriühingud, keeltekoolid, kodakondsuseksamid. Eesti ajalugu, väljapaistvad tegelased ja tähtsad kuupäevad. Viktoriin „Minu Eesti“.
 • Toetus 141 870 krooni.
 
13) MTÜ Ilmakaja „Harju Ekspressi vaheleht „Lõimeleht““
 • Harju Ekspress
 • Ilmub juuni–oktoober 2009, kokku 6 vahelehte.
 • Igas lehes üks persoonilugu riiklikul või kohalikul tasandil tuntud või eduka mitte-eestlasega. Samuti veerg, kus tutvustatakse Eestis toimuvaid ühiskondlikke protsesse ning lugu sarnastest probleemidest mõnes teises ELi liikmesriigis. Tutvustatakse Harjumaal tegutsevaid rahvusvähemuste seltsinguid ja ühinguid. Luubi alla võetakse Harjumaa suuremate vähemusrahvuste kogukondadega omavalitsused.
 • Toetus 93 137 krooni.
 
Projekte rahastatakse Euroopa Liidu programmi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist ning kaasfinantseeringuna Eesti riigi poolt.
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
_______________________________________________________________________
 
Projektikonkursi „Tasuta eesti keele kursused Harjumaal“ raames rahastatud projektid
 
Lisateave: Tea Tammistu, Kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9062, E-post tea.tammistu@meis.ee
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
 
 
Organisatsioon:
Multilingua Keelekeskus OÜ
Tegevuse periood:           
1. jaanuar - 31. detsember 2010
Sihtrühm:
70 Euroopa kolmandate riikide kodanikku
Toetus:
550 868,90 krooni
 
 
 
 
Organisatsioon:
Sola Integra OÜ
Tegevuse periood:
1. jaanuar - 31. detsember 2010
Sihtrühm:
Toetus:       
60 Euroopa kolmandate riikide kodanikku
676 532,00 krooni
 
Organisatsioon:
MTÜ TLN Keeltekeskus
Tegevuse periood:
Sihtrühm:      
Toestus:                       
16. jaanuar - 23. detsember 2010
84 Euroopa kolmandate riikide kodanikku 
653 845,92 krooni
 
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
_______________________________________________________________________
 
Konkursi „Noorte kultuuridevahelised koostöötegevused“ raames toetatud projektid
 
Lisateave: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9028, e-post lianne.ristikivi@meis.ee
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
8. jaanuaril 2009 väljakuulutatud konkursi tulemused kinnitati 10. märtsil 2009, mille tulemusel sõlmiti kümme lepingut alljärgnevate konkursi raames välja valitud partneritega:
 
Organisatsioon:
Sunshine MTÜ
Projekti nimetus:
Kultuuridevaheline rada
Tegevuste kirjeldus:
Kuue erineva kultuuri taustaga noored tutvustavad kordamööda üksteisele oma kultuuri, osalevad 5-päevalises kultuuridevahelises laagris ning ümarlaual rahvuskultuuriseltsidega.
1.-20. juuni 12 infotundi Narvas
10.-15. august laager Otepääl Annimatsi Kämpingus
Septembris ümarlaud TÜ Narva kolledži suures auditooriumis
Tegevuse periood:
4. mai – 20. september 2009
Sihtrühm:
65 noort vanuses 16–25 eluaastat
Projektijuht:
Tatjana Zamorskaja
Kontaktandmed:
Gsm 58 048 468; e-post: tatjana.zamorskaja@mail.ee
 
Organisatsioon:
Sunshine MTÜ
Projekti nimetus:
Kultuuridevaheline rada
Tegevuste kirjeldus:
Kuue erineva kultuuri taustaga noored tutvustavad kordamööda üksteisele oma kultuuri, osalevad 5-päevalises kultuuridevahelises laagris ning ümarlaual rahvuskultuuriseltsidega.
1.-20. juuni 12 infotundi Narvas
10.-15. august laager Otepääl Annimatsi Kämpingus
Septembris ümarlaud TÜ Narva kolledži suures auditooriumis
Tegevuse periood:
4. mai – 20. september 2009
Sihtrühm:
65 noort vanuses 16–25 eluaastat
Projektijuht:
Tatjana Zamorskaja
Kontaktandmed:
Gsm 58 048 468; e-post: tatjana.zamorskaja@mail.ee
 
Organisatsioon:
Kuressaare Noorte Huvikeskus
Projekti nimetus:
Kuressaare-Narva koolivaheajad
Tegevuste kirjeldus:
Kuressaare ja Narva noortekeskuste kohtumised kolmel koolivaheajal, sh esitluste koostamine ja esitamine, ekskursioonid, grupitööd jt.
16.-18. märtsil kevadvaheaja kohtumine Kuutsemäel.
Aprillis portaalis orkut.com projekti kommuuni loomine.
25.-27. augustil suvevaheaja kohtumine Saaremaal.
27.-29. oktoobril sügisvaheaja kohtumine Narvas.
Tegevuse periood:
10. märts – 30. november 2009
Sihtrühm:
70 noort vanuses 13-20 eluaastat Kuressaarest ja Narvast
Projektijuht:
Marjana Luist
Kontaktandmed:
Tel 45 55 955; gsm 56 601 464; e-post: luistmarjana@hotmail.com
 
Organisatsioon:
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus ULEI
Projekti nimetus:
Inmhingel ei ole passi ehk Loomingumaa kodanikud
Tegevuste kirjeldus:
Loominguliste koostööürituste korraldamine Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse ULEI ning Tallinna Kanutiaia Noortemaja noortele.
1. juuni – „Reisime Loomingumaal: esimene peatus Sillamäel“ noortele suunatud tegevus-üritus, mis koosneb kolmest osast: 1) kontsert, 2) töötubade linn, 3) arutlusfoorum teemal „Liiklusummikud Loomingumaa teedel – kuidas neid vältida?“.
September – „Peatus Tallinna Kanutiaia Noortemajas“, mis koosneb neljast tegevusest 1) kontsert, 2) töötubade linn, 3) arutlusfoorum teemal „Millised peaksid olema Loomingumaa kodanikud ja kuidas võiks välja näha nende pass?“, 4) jätkutegevuse planeerimine.
Tegevuse periood:
16. märts – 26. oktoober 2009
Sihtrühm:
Sillamäe ja Tallinna 10–20 aastased noored, aktiivgrupi suurus 20 noort
Projektijuht:
Irina Kožemjatšenko
Kontaktandmed:
Gsm 55 663 209; e-post:ikozemjatsenko@gmail.com
 
Organisatsioon:
Öökull MTÜ
Projekti nimetus:
Ühenduses peitub jõud
Tegevuste kirjeldus:
Noorte koos- ja ühistegevused tööhõive valdkonnas, sh koostöötamine, kultuuriüritused, simulatsiooni- ja meeskonnatöö harjutused.
Mais 2-päevane aktiviseerimispäev „Teeme ära!“.
16.-17. juuni noorteliidrite koolitus Käbliku turismitalus Põlvamaal.
Juunis kaks 13-ööpäevast töömalevat Kõrvekülas Tartu vallas ja Valga Põhikoolis Valga linnas.
Septembris 2-päevane analüüsiseminar Käbliku Turismitalus.
Tegevuse periood:
1. aprill – 31. oktoober 2009
Sihtrühm:
60 noort vanuses 14-19 eluaastat, sh Kaagvere ja Tapa erikoolide õpilased
Projektijuht:
Ly Brikkel
Kontaktandmed:
Gsm 56 464 679; e-post: Lii.Brikkel@mail.ee
 
Organisatsioon:
Tallinna Noorsootöö Keskus
Projekti nimetus:
Ranna noortekeskus – kultuuridevaheline dialoog
Tegevuste kirjeldus:
Kultuuridevaheline õppimine 21 tegevuspäeval Stroomi rannas „Ranna noortekeskus – kultuuridevaheline dialoog“ töötubades, teemadel kultuur, loovad tegevused, sportlikud ja meelelahutuslikud tegevused.
1. juulist kuni 14. augustini teisipäevast neljapäevani kell 12-16 Stroomi rannas või vihma korral Kopli noortekeskuses.
Tegevuse periood:
10. märts – 30. september 2009
Sihtrühm:
1000 noort vanuses 7-26 eluaastat.
Projektijuht:
Haide Kuivas
Kontaktandmed:
Tel 65 31 455; gsm 58 083 496; e-post: haide@taninfo.ee
 
Organisatsioon:
Jutulind MTÜ
Projekti nimetus:
Tallinn – meie pealinn IV
Tegevuste kirjeldus:
Tallinna vanalinna vaatamisväärsustega tuvumise mäng segavõistkondades, kus kasutatakse mp3-mängijatele salvestatud audiomaterjale ning GPS-e.
12. oktoobrist 22. novemrini nelja tegevusürituse läbiviimine Tallinna vanalinnas.
Tegevuse periood:
21. september – 6. detsember 2009
Sihtrühm:
240 noort vanuses 16-19 eluaastat üle Eesti, sh majanduslikult vähekindlustatud ja geograafilisest distantseeritusest tingitud raskustega noored
Projektijuht:
Maarja Kikas
Kontaktandmed:
Gsm 50 51 847; e-post: maarja.kikas@mail.ee
 
Organisatsioon:
Eesti Väitlusselts MTÜ
Projekti nimetus:
„Muudame mõtteviisi!“
Tegevuste kirjeldus:
Ühistegevused – koolitused, suvelaager ja väitlusturniir integratsiooni ja kultuuridevahelise dialoogi teemadel.
Esinemis- ja argumenteerimiskoolitused
15. mail Kohtla-Järve Vene Gümnaasiumis,
23. mail Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumis,
30. mail Narva Soldino Gümnaasiumis.
27.-30. juunil suvelaager Roosta puhkekülas Läänemaal.
Oktoobri viimasel nädalal kolmekeelse väitlusturniiri ettevalmistavad koolitused.
Novembri teisel nädalal kolmekeelse väitlusturniiri läbiviimine.
Tegevuse periood:
10. märts – 30. november 2009
Sihtrühm:
100 noort vanuses 14-19 eluaastat üle Eesti, gümnaasiumiõpilased
Projektijuht:
Kerttu Mäger
Kontaktandmed:
Gsm 56 982 208; e-post: kerttu.mager@gmail.com
 
Organisatsioon:
Eesti Ukrainlaste Kongress MTÜ
Projekti nimetus:
Foorum „Ukraina noored Eestis“
Tegevuste kirjeldus:
Eesti noorsoo Foorumi läbiviimine Eesti elavatele etnilistele ukrainlastele ja noortele eestlastele, sh ümarlaud rahvusidentiteedi ja ühiskondlike väärtuste teemal, Ukraina rahvariiete ja käsitöö näitus, meistriklass, kontsert ja ekskursioonid.
13.-14. juuni Reval Hotell Olümpias (Alfa-saalis) foorum „Ukraina noored Eestis“.
Tegevuse periood:
10. aprill – 31. juuli 2009
Sihtrühm:
76 noort vanuses 8-26 eluaastat üle Eesti, eelkõige Ukraina päritolu noored
Projektijuht:
Vira Konõk
Kontaktandmed:
Tel 63 24 899; gsm 52 32 275; e-post: vira@hot.ee
 
Organisatsioon:
Eesti Skautide Ühing MTÜ
Projekti nimetus:
Skautlikud koostöökogemused suvistel tegevusväljadel
Tegevuste kirjeldus:
Noortele ühiste tegevusväljade pakkumine skautlikus laagris kolmel päeval.
13., 15. ja 16. juulil Tagametsa skautide ja gaidide püsilaagris Rassi külas Türi vallas Järvamaal tegevuspäevad suurlaagri „Tähemets“ ajal.
Tegevuse periood:
1. aprill – 31. august 2009
Sihtrühm:
800 noort vanuses 7-26 eluaastat üle Eesti
Projektijuht:
Jüri Ehandi
Kontaktandmed:
646 6530 188; e-post: majandus@skaut.ee
 
Organisatsioon:
Sillamäe Lastekaitse Ühing MTÜ
Projekti nimetus:
NAKid tegutsevad! – Noored Aktiivsed Kodanikud Tegutsevad
Tegevuste kirjeldus:
Noortele võimaluste tutvustamine oma kogukonna ja riigi tegevustes kaasarääkimiseks, kultuurifestivali läbiviimine ning info- ja õppematerjalide koostamine.
Neli seminar-koolitust Eesti erinevates maakondades, vastavalt Tallinnas, Sillamäel või Narvas, Tartus juuli neljandal nädalal ja Pärnus.
Augusti teisel nädalal 3-päevane noortelaager.
Septembri kolmandal nädalal 3-päevane kultuurifestival Ida-Virumaal (Sillamäe ja Narva).
Novembri teisel nädalal 2-päevane rahvusvaheline konverents.
Tegevuse periood:
1. aprill – 10. detsember 2009
Sihtrühm:
300 noort vanuses 16-25 eluaastat
Projektijuht:
Vassili Golikov
Kontaktandmed:
Gsm 55 602 993; e-post: basil.golikov@gmail.com
 
 
Tagasi konkursi "Noorte kultuuridevahelised koostöötegevused" kirjelduse juurde.
______________________________________________________________
 
Projektikonkursi „Teeme koos“ I vooru raames rahastatud projektid
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, E-post kaie.kullik@meis.ee
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
 
Organisatsioon:
Narva Pähklimäe Gümnaasium
Projekti nimetus:
Suurendame suhtlust
Tegevuste kirjeldus:
Õpilased planeerivad koos projektijuhiga projektitegevused, määratakse õpilastest giidid. Kavandatakse fotovõistlus teemal „Mida ma nägin uut ja huvitavat Eestimaal“, viiakse läbi 4-päevane ekskursioon Saaremaale (21.-24. aug. 2009). Toimub konkurss ja väitlus.
Tegevuse periood:
17. august – 15. september 2009
Sihtrühm:
75 noort vanuses 18 eluaastat Kuressaarest ja Narvast
Projektijuht:
Inguna Joandi
Kontaktandmed:
Gsm 55 509 881; e-post: inguna.joandi@pahklimae.edu.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Vabatahtlike Ühendus SEBRA
Projekti nimetus:
Minu elu ilma takistusteta
Tegevuste kirjeldus:
Osavõtjad läbivad unikaalse koolituse ja meeskonnamängu (26 juuni- 26 juuli), koostavad ja realiseerivad 8 alaprojekti. Luuakse 8 pidevalt tegutsevat vabatahtlike komando.
Tegevuse periood:
1. juuni – 22. detsember 2009
Sihtrühm:
70-80 noort vanuses 18-36 eluaastat Narvast
Projektijuht:
Tatjana Zamorskaja
Kontaktandmed:
Gsm 58 048 468; e-post: tatjana@3ebra.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Kodanikukoolitus
Projekti nimetus:
Tere tulemast
Tegevuste kirjeldus:
Põhitegevused on seminar-kohtumised. 2009 juuni seminar/kohtumine „Saame kokku laulupeol“, 2009 september seminar/kohtumine „Suhted ja võim“ (Toompea lossis), 2009 oktoober seminar/kohtumine „Tere tulemast Vene Kultuurikeskusesse!“,
Tegevuse periood:
08. juuni – 31. detsember 2009
Sihtrühm:
170  inimest Tallinnast ja Ida-Virumaalt
Projektijuht:
Annemari Rannamäe
Kontaktandmed:
Gsm 52 353 64; e-post: anner@hot.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Loovkunsti Ühendus
Projekti nimetus:
Kodanikuks läbi loovuse
Tegevuste kirjeldus:
Projekt koosneb kolmest etapist ning tegevuskavad on korduvad.
I etapp: juuli-august 2009 Tallinnas, 12 x 2 õppepäeva, kestvusega 4 tundi
II etapp: september-oktoober 2009 Tallinnas, 12 x 2 õppepäeva, kestvusega 4 tundi
III etapp: november-detsember 2009 Tallinnas, 12 x 2 õppepäeva, kestvusega 4 tundi
 
Tegevuse periood:
1. juuli – 31. detsember 2009
Sihtrühm:
60 klienti Tallinna Vangla piirkonnast vanuses 18-40 eluaastat
Projektijuht:
Alex Trope
Kontaktandmed:
Gsm 55 87 044; e-post: avak@hot.ee
 
Organisatsioon:
Eesti Muinsuskaitse Selts
Projekti nimetus:
Muinsuskaitse- kultuuride ühendaja
Tegevuste kirjeldus:
September 2009 üle- Eestiline konverents. Juulis-augustis korraldab EMS heakorratalgud sõjaväekalmistutel, mälestusmärkidel, toimub rida seminare, näitusi, korrastustalguid, ekskursioone.
Tegevuse periood:
15. mai – 30. september 2009
Sihtrühm:
Narva ja Ida-Virumaa rahvusvähemuste seltsid, üle 18-aastased õpilased ja nende vanemad
Projektijuht:
Helle Solnask
Kontaktandmed:
Tel 64 12 552; gsm 50 517 81; e-post: helle@muinsuskaitse.ee
 
Organisatsioon:
Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra
Projekti nimetus:
Koos tulevikku
Tegevuste kirjeldus:
Seminar „Sammud riikliku identiteedi poole“. 9. mai „Pealinna rohelised kopsud“ – okaspuude istutamine Sõpruse pargis. Haapsalu festival „Me kõik oleme nii erinevad“ (juuni-juuli). Sihtgrupid viivad läbi heategevusaktsiooni. Novembris toimub Tallinnas festival „Meie oleme Eestist“.
Tegevuse periood:
15. mai – 30. detsember 2009
Sihtrühm:
Erikodakondsusega ja erirahvusest inimesed 18-82 eluaastat
Projektijuht:
Liidia Kõlvart
Kontaktandmed:
Gsm 51 930 309; e-post: info@lyra.ee
 
Organisatsioon:
SA UNICEF EESTI FOND
Projekti nimetus:
Mina, sina, tema- teeme koos
Tegevuste kirjeldus:
Kuressaares Laste- ja noortesõbralike Linnade ümarlaud. Sügis 2009 kodanikufoorumid, koostööseminarid, vabatahtlike seminarid/õpitoad.
Tegevuse periood:
03. august – 31. detsember 2009
Sihtrühm:
kolmandate riikide kodanikud alates 18 eluaastat Narvast, Jõhvist ja Sillamäelt
Projektijuht:
Urmo Reitav
Kontaktandmed:
Gsm 55 32 539; e-post: urmo@unicef.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Eesti Tegusate Noorte Algatus KONDOR
Projekti nimetus:
Meie kodanikud
Tegevuste kirjeldus:
Diskussioonid, väljasõidud, veebilehe haldamine, konkurssi korraldamine, näituse avamine, tänuüritus.
Tegevuse periood:
18. mai – 30. november 2009
Sihtrühm:
80 inimest 20-35 eluaastat Tallinnast
Projektijuht:
Viktor Stepanov
Kontaktandmed:
Gsm 5187818
 
Organisatsioon:
MTÜ Ida-Virumaa Integratsioonikeskus
Projekti nimetus:
Muukeelsete kodanikuühenduste toetamine Ida-Virumaal
Tegevuste kirjeldus:
 August 2009 – konverentsi läbiviimine; september 2009- 1. loengupäeva läbiviimine; oktoober 2009 -  2.-3. loengupäeva läbiviimine; november 2009 – 4. loengupäeva läbiviimine; detsember 2009 – 5. loengupäeva läbiviimine.
Tegevuse periood:
1. juuni – 31. detsember 2009
Sihtrühm:
80 kultuuriseltside liiget vanuses 18-70 eluaastat
Projektijuht:
Heli Ferschel
Kontaktandmed:
Gsm 51 451 78; e-post: integratsioon@hot.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Ida-Virumaa Naiste Ühendus (IVINÜ)
Projekti nimetus:
Ida-Virumaa mitte-eestlastest naiste aktiivsemaks kaasamiseks kodanikuühiskonna arendamisse.
Tegevuste kirjeldus:
juuli- august infopäevade läbiviimine, september- foorumi läbiviimine.
Tegevuse periood:
20. juuli – 20. detsember 2009
Sihtrühm:
85 naist Ida-Virumaalt
Projektijuht:
Ene-Eha Urbala
Kontaktandmed:
Gsm 53 345 863; e-post: ene.urbala@mail.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ EBS Üliõpilasesindus
Projekti nimetus:
Üliõpilasesindus kõigile avatuks
Tegevuste kirjeldus:
I etapp: olukorra analüüs, ettevalmistus. II etapp: 2-päevane ühisarutelu korraldamine Tallinnas. III etapp: toimunud ühisarutelust saadud sisendi analüüs. IV etapp: rakendamine uute tudengite suhtes.
Tegevuse periood:
15. mai – 18. detsember 2009
Sihtrühm:
70 EBSi tudengit 18-35 eluaastat
Projektijuht:
Siiri Paas
Kontaktandmed:
Gsm 51 424 34; e-post: Siiri.paas@gmail.com
 
Organisatsioon:
SA REC Estonia
Projekti nimetus:
Loodus Ühendab II
Tegevuste kirjeldus:
Looduse õppekäikude korraldamine; väljasõit Paljassaarele, Aegna saarele, Põhja-Eesti jugadele, Kõrvemaa maastikukaitsealale, Sagadisse,; 2-päevane õppesõit Lõuna-Eestisse
Tegevuse periood:
15. juuni – 13. november 2009
Sihtrühm:
100 mitte-eesti koolide pedagoogi
Projektijuht:
Anne Kivinukk
Kontaktandmed:
Tel 64 61 423; e-post: Info@recestonia.ee
 
Organisatsioon:
Eesti Olümpiakomitee
Projekti nimetus:
Koos õppimises ja spordis
Tegevuste kirjeldus:
Teabepäev 4. juunil 2009 Narvas. Suvesessiooni läbiviimine 7.-9. august 2009 Greete motellis Soontaga külas.
Tegevuse periood:
15. mai – 10. oktoober 2009
Sihtrühm:
60  õpetajad, huvijuhid, koolijuhid või spordiametnikud
Projektijuht:
Reele Remmelkoor
Kontaktandmed:
Gsm 52 505 83; e-post: reele@ut.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Tugikeskus ARKTUR
Projekti nimetus:
Üheskoos parema tuleviku nimel
Tegevuste kirjeldus:
24. nädalal 2009 saadetakse laiali informatsioonileht. Projekti põhivormideks on virtuaalne arutelufoorum ajavahemikul juuni-oktoober 2009 ja 3-päevane avalik väljasõidufoorum, mis hakkab tööle 31. nädalast ja tegutseb 2 kuud.
Tegevuse periood:
08. juuni – 06. november 2009
Sihtrühm:
60 gümnaasiumi lõpuklasside õpilast, kõrgkoolide I ja II kursuse tudengit
Projektijuht:
Jelena Ohakas
Kontaktandmed:
Gsm 55 564 207; e-post: ohlen@hot.ee
 
Organisatsioon:
Jaan Tõnissoni Instituut
Projekti nimetus:
DFK- dokumentaalfilmiklubid noorte ühendajana ja maailmapildi avardajana
Tegevuste kirjeldus:
Kaasamine (juuni-juuli, august-november), uued filmid (juuni-juuli), uued õppematerjalid (juuni-august), filmiklubide koolitus, filmi töötoad. Sügisel toimub filmivõistlus.
Tegevuse periood:
1. juuni – 31. detsember 2009
Sihtrühm:
603 noort (eesti- ja venekeelsed) vanuses 18-26
Projektijuht:
Johanna Helin
Kontaktandmed:
Gsm 53 490 814; e-post: johanna@jti.ee
 
Organisatsioon:
Ukraina Kultuurikeskus
Projekti nimetus:
Häll
Tegevuste kirjeldus:
Alates maist toimuvad Tallinnas laupäeviti loengud (sissejuhatavad ning pereväärtuste teemalised loenguid kokku 9, kultuuriloenguid kokku 9 ). Algab ka igapäevane töö õpitubades Ukraina kultuurikeskuses.
Tegevuse periood:
01. juuni – 31. destsember 2009
Sihtrühm:
100 noort alates 18. eluaastast
Projektijuht:
Anatoli Ljutjuk
Kontaktandmed:
Gsm 56 502 572; e-post: Labora.tallinn@gmail.com
 
Organisatsioon:
Mittetulundusühing TAGAHOOVIST
Projekti nimetus:
Noorte RV Graffiti konkurss-festivali ettevalmistamine ja korraldamine Tallinnas
Tegevuste kirjeldus:
Juuni - juuli: tegevuspaiga korrastamine, juuni-juuli: projekti juhtimine, 18 juuli: Noorte RV Graffiti konkurss-festivali korraldamine.
Tegevuse periood:
08. juuni – 30. juuli 2009
Sihtrühm:
60 noort 18-25 eluaastat
Projektijuht:
Zemfira Lampmann
Kontaktandmed:
Gsm 55 985 044; e-post: zemfira.lampmann@mail.ee
 
Organisatsioon:
Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan
Projekti nimetus:
Uues kodus
Tegevuste kirjeldus:
I osa: mitme konverentsi ja seminari läbiviimine üle Eesti (läbiviimise tähtajad on seotud Eesti ajaloo ja kultuuri tähtpäevadega).
II osa: Küsimustike läbitöötamine, kutsete jagamine, kohtumised Eesti erinevates piirkondades.
Tegevuse periood:
mai – 31. detsember 2009
Sihtrühm:
180 inimest alates 18. eluaastast
Projektijuht:
Natalja Lapp
Kontaktandmed:
Tel 64 101 62; e-post: natalja.lapp@azeri.ee
 
Organisatsioon:
 SA Eesti Koostöö Kogu
Projekti nimetus:
Rahvussuhete konverents 2009 „Erinevad mälud, ühised huvid“
Tegevuste kirjeldus:
Juuni- august: kohtumised töögruppidega, september: esinemised koolides, oktoober: arutelu töögruppides, november: meediatöö, konverentsi toimumine (20.22.09 hotell Olümpia).
Tegevuse periood:
31. juuni – 30. november 2009
Sihtrühm:
Noored (kõrgkooliealised)
Projektijuht:
Eero Raun
Kontaktandmed:
Gsm 50 68 194; e-post: eero.raun@kogu.ee
 
Organisatsioon:
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit MTÜ
Projekti nimetus:
Eesti- ja venekeelsete ühenduste kostöö tugevdamine EMSLi võrgustikus
Tegevuste kirjeldus:
Pidev info saatmine, loodud on kanalid venekeelsete ühendustega suhtlemiseks, analüüsitakse ja reageeritakse projekti käigus laekuvale infole, jagatakse infot. Lõppkuudel on võimalus koolituste või ürituste korraldamiseks venekeelsetele ühendustele.
Tegevuse periood:
15. mai – 31. detsember 2009
Sihtrühm:
Eestis tegutsevad venekeelsed kodanikuühendused, eestikeelsed kodanikuühendused, välisriikide kodanikuühendused.
Projektijuht:
Urmo Kübar
Kontaktandmed:
Gsm 52 26 504; e-post: urmo@ngo.ee
 
Tagasi konkursi "Teeme koos" I vooru kirjelduse juurde.
 
______________________________________
 
Projektikonkursi „Teeme koos“ II vooru raames rahastatud projektid
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, E-post kaie.kullik@meis.ee
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
Organisatsioon:
Narva Linna Usbeki Kultuuriselts Sogdiana
Projekti nimetus:
Erirahvustest esindajate ühisesse Narva Rahvuskultuuriseltside Ühingusse Vikerkaar ühendamine, ühingu tegevuse korraldamine ja kultuurialaste koostööpartnerlussidemete loomine
Tegevuste kirjeldus:
Projekti raames luuakse Narva Rahvuskultuuriseltside Ühing Vikerkaar. Kodanikuteavet ja kultuuri tutvustavad infopäevad Narvas - valgevene kultuuri festival, rahvusliku pidu Navruz, „Jõulutavad“ ja poola kultuuri ja ajalugu tutvustav päev. Projekti lõppemisel korraldatakse lõpptulemusi ja eesmärkide saavutamist käsitlev konverents.
Tegevuse periood:
09. november 2009 – 01. aprill 2010
Sihtrühm:
Kultuuriseltside liikmed vanuses 18-60 eluaastat
Projektijuht:
Irina Kravtsova
Kontaktandmed:
GSM 580 26342; e-post: uznarva@gmail.ru
 
Organisatsioon:
MTÜ Võrumaa Naiste ühendus
Projekti nimetus:
Lõimumissilla loomine erinevate rahvuste vahel ning kodanikuaktiivsuse suurendamine läbi koostöötegevuse
Tegevuste kirjeldus:
Meeskonna tööseminar, 2- päevane piirkondliku seminari võrgustikukoolituse korraldamine Ida-Virumaal, Pärnumaal ja Võrumaal. 2010. aasta aprillis toimub „Kontaktlaat“, kus vahetatakse infot ja kontakte, tutvustatakse teenuseid ja tooteid ning pakkumisi.
Tegevuse periood:
05. oktoober 2009 – 30. aprill 2010
Sihtrühm:
110 erinevas vanuses naist Võru- ja Pärnumaalt ning Ida-Virumaalt
Projektijuht:
Helle Kivi
Kontaktandmed:
GSM 545 21962; e-post: hellekivi@hotmail.com
 
Organisatsioon:
MTÜ Teater Max Moda
Projekti nimetus:
Foorum „Traditsioonid ja tänapäev“
Tegevuste kirjeldus:
Projekti raames toimuvad erinevad tegevused – tutvustatakse erinevate rahvuste traditsioone, rahvariideid ja ajalugu ning näidatakse nende kajastumist tänapäeva moes. Tegevused viiakse läbi töötubades, seminaridel, õpitundides, õppeekskursioonidel. Foorum toimub aprillis 2010.
Tegevuse periood:
09. november 2009 – 30. aprill 2010
Sihtrühm:
Kuni 200 noort vanuses 18-26. eluaastat
Projektijuht:
Tatjana Hlebnikova
Kontaktandmed:
GSM 519 46066; e-post: tatjana@maxmoda.ee
 
Organisatsioon:
Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis
Projekti nimetus:
Üheskasvamine läbi ühistegevuste
Tegevuste kirjeldus:
Projekti raames toimub kuus üritust, mis keskenduvad järgmistele teemadele: kultuuridevaheline kommunikatsioon, eesti kultuur, traditsioonid ja ajalugu, vene kultuur ja traditsioonid, meedia ja ühiskond, loovus ja ettevõtlikkus, kodanik ja riik. Tegevuse käigus toimuvad loengud, ekskursioonid, arutelu.
Tegevuse periood:
12. detsember 2009 – 30. aprill 2010
Sihtrühm:
Tartu ja Narva õppeasutuste noored vanuses 18-20 aastat
Projektijuht:
Riin Veidenberg
Kontaktandmed:
GSM 556 77631; e-post: riin.veidenberg@gmail.com
 
Organisatsioon:
MTÜ Rahvakunsti Klubi
Projekti nimetus:
Dialoog vaibakunsti kaudu!
Tegevuste kirjeldus:
Praktilised tegevused, seminarid ja loengud. Õpitöötubade üritustesari planeeritakse läbi viia kolmes osas: õpetajate koolitus, MTÜ-de liikmete ja Tallinna elanike koolitus ning ühisnäitus.
Tegevuse periood:
01. detsember 2009 – 30. mai 2010
Sihtrühm:
MTÜ Rahvakunsti Klubi 75 liiget ja Dagestani Kultuuriühingu 50 liiget
Projektijuht:
Helena Uri
Kontaktandmed:
GSM 556 67471; e-post: helenauri5@gmail.com
 
Organisatsioon:
Kohtla-Järve linna Vene Kultuuriühing
Projekti nimetus:
Me oleme koos. Vaimsete – kõlbeliste ja kultuursete traditsioonide säilitamine multikultuurses Eestis – Rahvusvaheline festival.
Tegevuste kirjeldus:
2010. aasta aprillis viiakse Kohtla-Järvel läbi ühiskontserdid- ja näitused ning meistriklassi tunnid. Toimuvad õppeekskursioonid.
Tegevuse periood:
09. november 2009 – 31. mai 2010
Sihtrühm:
198 inimest Eestist, Lätist ja Vene Föderatsioonist, alates 18-st eluaastast
Projektijuht:
Aleksei Kisseljov
Kontaktandmed:
GSM 559 34945; e-post: rahvakultuur@gmail.com
 
Organisatsioon:
Ukraina Kultuurikeskus
Projekti nimetus:
Häll 2
Tegevuste kirjeldus:
Teoreetiline osa – loengud pereväärtuste teemadel. Praktiline osa – meistriklassid, igapäevane töö õpitubades, kus valmistatakse vastavalt kas häll, tekk või mänguasju. Jätkuprojekt konkursi „Teeme koos“ esimeses voorus toetust saanud tegevusele.
Tegevuse periood:
16. november 2009 – 21. märts 2010
Sihtrühm:
100 noort alates 18. eluaastast
Projektijuht:
Anatoli Ljutjuk
Kontaktandmed:
GSM 565 02572; e-post: labora.tallinn@gmail.com
 
 
Organisatsioon:
 
 
Eesti NATO Ühing
Projekti nimetus:
Hea kodanik saab olla igaüks
Tegevuste kirjeldus:
Arutelufoorumid Tallinnas, Jõhvis ja Narvas, 2 päevane Koostööfoorum Toilas ühtse riigiidentiteedi tugevdamiseks, demokraatia ja sallivuse seoste arutamiseks.
Tegevuse periood:
01. detsember 2009 – 31. mai 2010
Sihtrühm:
60 noort vanuses 18-35 eluaastat
Projektijuht:
Anu Eslas
Kontaktandmed:
GSM 566 68297; e-post: anu@eata.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Moldova Kultuuriselts LUCEAFARUL
Projekti nimetus:
Mõtleme koos ja tegutseme ühiselt
Tegevuste kirjeldus:
Koolitus „Tuleviku strateegia“, foorum, seminarid „Avasta e-Eesti“, õppereis „Avasta Eesti elu ja kultuuri“ Moldova külla ning MTÜ Loovkeskusesse Tartu linna. Tallinnas toimub kultuuridevaheline õhtu.
Tegevuse periood:
19. november 2009 – 28. aprill 2010
Sihtrühm:
Kolmandate riikide kodanikud Eestis, erinevad etniliste gruppide esindajad
Projektijuht:
Ion Braga
Kontaktandmed:
GSM 559 48981; e-post: youtheesti@gmail.com
 
Organisatsioon:
SOS Lasteküla Eesti Ühing
Projekti nimetus:
Oleme Eesti ühiskonna liikmed
Tegevuste kirjeldus:
Koolitus ja ühine praktiline tegevus (meeskonna treening, seminar, lühiloeng, praktikumid, rollimängud) ühiskonna mõistmise, koostöösuhete ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Lõppüritus ning infotund Narva Linnavalitsuses.
Tegevuse periood:
04. jaanuar 2010 – 30. aprill 2010
Sihtrühm:
15 tugiisikut ja 55 lapsevanemat Narva linnast
Projektijuht:
Kalle Laane
Kontaktandmed:
GSM 555 13715; e-post: kalle@sos-lastekyla.ee
 
Organisatsioon:
SA Pro Narva
Projekti nimetus:
EESTI KEEL JA MEEL NARVA!
Tegevuste kirjeldus:
Riigikeele eksami ja kodakondsusseksami nõustamine, näidiseksami läbiviimine ja tagasiside andmine, loengusari „Eesti Narvas“, Eesti mängu- ja dokumentaalfilmide näitamine. Vabariigi aastapäeva ning emakeele päeva tähistamine.
Tegevuse periood:
05. oktoober 2009 – 28. märts 2010
Sihtrühm:
Vähemalt 18-aastased Narva elanikud
Projektijuht:
Maritsa Ort
Kontaktandmed:
GSM 525 2352; e-post: maritsa.ort@ut.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Pärnumaa Kodukant
Projekti nimetus:
Multikultuurne Pärnumaa kodanikuühiskond
Tegevuste kirjeldus:
Ühisseminar „Kuidas tõhustada eri rahvuste koostööd Pärnumaal“, interaktiivsed õppereisid tutvumaks maakonnas tegutsevate ühendustega. Aprillis 2010 toimub multikultuurne ühiskonnafoorum „Üheskoos edasi“.
Tegevuse periood:
01. detsember 2009 – 31. mai 2010
Sihtrühm:
Pärnumaal elavad eri rahvustest kodanikud ning 60 inimest kodanikeühendustest
Projektijuht:
Merle Mägi
Kontaktandmed:
GSM 521 5703; e-post: parnu.pargel@mail.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Subboteja
Projekti nimetus:
Teleintegratsioon
Tegevuste kirjeldus:
Projekti käigus valmistatakse koostöös umbes 20 videolõiku teemadel „Venelased või teised mitte-eestlased, keda ma austan“ ja „Eestlased, keda ma austan“. 10 lõiku läheb eetrisse saate „Subboteja“ raames, toimub ka kaks õppeseminari.
Tegevuse periood:
04. jaanuar 2010 – 25. aprill 2010
Sihtrühm:
Üle 18 aasta vanad eesti ja vene kogukonna esindajad ning erineva rahvuse ja vanusega televaatajad
Projektijuht:
Mihhail Vladislavlev
Kontaktandmed:
GSM 513 7889; e-post: vladislavlev@hot.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Kodanikukoolitus
Projekti nimetus:
Teekaaslased
Tegevuste kirjeldus:
Jätkuprojekt konkursi „Teeme koos“ esimeses voorus toetust saanud tegevusele. 3 päevased õppereisid-seminarid Lõuna-Eestisse, Ida-Virumaale, tegevusi kokkuvõttev seminar Tallinnas.
Tegevuse periood:
01. november 2009 – 30. aprill 2010
Sihtrühm:
24 projekti tegevusega otseselt seotud inimest, kelle kaudu on hõivatud vähemalt 360 inimest
Projektijuht:
Greta Silberg-Käärik
Kontaktandmed:
GSM 52 77699; e-post: greta@kodanikukoolitus.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Eesti Aserbaidžaani Integratsiooni Keskus Turan
Projekti nimetus:
Avastame Eestimaa koos
Tegevuste kirjeldus:
Sihtrühma omavahelise suhtlemise ja kodanikuaktiivsuse suurendamiseks läbi Eesti ajaloo ja kultuuri tutvustamise toimub projekti tegevusi tutvustav infopäev, ekskursioon „Eesti mõisad“, KUMU külastamine ja arutelufoorum.
Tegevuse periood:
01. november 2009 – 30. mai 2010
Sihtrühm:
65 inimest vanuses 18 – 30 eluaastat
Projektijuht:
Sarvinaz Karimova
Kontaktandmed:
GSM 555 06895; e-post: servinaz@mail.ru
 
Organisatsioon:
Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan
Projekti nimetus:
Uues kodus
Tegevuste kirjeldus:
Jätkuprojekt konkursi „Teeme koos“ esimeses voorus toetust saanud tegevusele. Eesti ajalugu ja kultuuri tutvustavad seminarid, arutelufoorumid erinevate parteide ja kolmandate sektori esindajatega, et suurendada kontakte ja suhtlust sihtrühmas ja soodustada erinevuste vähenemist eri riikide kodanike ja rahvuste vahel.
Tegevuse periood:
02. jaanuar 2010 – 30. aprill 2010
Sihtrühm:
180 inimest alates 18-eluaastast
Projektijuht:
Natalja Lapp
Kontaktandmed:
Tel 641 0162; e-post: natalja.lapp@azeri.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Põlvkond
Projekti nimetus:
Aitame üksteist. Aitame teisi.
Tegevuste kirjeldus:
Toimuvad vastastikused õpingud (arvutikursused, füüsilise aktiivsuse kursused ning õppetunnid), heategevusürituse ühine planeerimine ning läbiviimine (üritused toimuvad vähekindlustatud peredele ning hooldekodude elanikele).
Tegevuse periood:
01. detsember 2009 – 30. aprill 2010
Sihtrühm:
30 noort vanuses 18 – 26 eluaastat ning 50 eakat vanuses üle 55 aasta
Projektijuht:
Mihhail Kõlvart
Kontaktandmed:
GSM 501 2379; e-post: kylwart@tkd.ee
 
Tagasi konkursi "Teeme koos" II vooru kirjelduse juurde.
_________________________________________________
 
2009. a. konkursi „Mõttetalgud – edukam Eesti!“ raames toetatud projektid
 
Lisateave: Kersti Peterson, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9034, kersti.peterson@meis.ee
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
1) SA Eesti Koostöö Kogu projekt „Ümarlaud Eesti – meie kodu Euroopas“, toetus 230 500 krooni
Projekti raames moodustatakse ümarlauad, mille liikmed nimetab Vabariigi President. Ümarlaua eesmärk on panna Eesti kodanikud tunnustama enda kõrval võrdväärsetena muu kodakondsuse ja rahvusega inimesi ning viimaseid innustada osalema ühiskondlikus elus. Ümarlaua tulemusi tutvustatakse avalikkusele.
 
2) MTÜ Rahvusvaheline Naiste Koostöö Mentorkoda projek „Avastagem KOOS!“, toetus 139 596 krooni
Projekti raames korraldatakse mõttekodade vormis arutelud demokraatlikul Avatud Ruumi Meetodil. Eesti ja Euroopa kolmandate riikide kodanike aruteludel keskendutakse võtmesõnadele: keel, kultuur, ajalugu, huvi, aktsepteerimine, osalemine, kaasamine, organiseerumine jne edukuse tagatisena.
 
3) MTÜ Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia projektis „Hindame head kõrgharidust – õpime Eestis!“, toetus 230 500 krooni
Projekti raames korraldatakse avalikud seminarid Tallinnas, Tartus ja Narvas. Seminaridest osavõtjad on Eesti ja Euroopa kolmandate riikide noored kodanikud, kellele tutvustatakse Eesti kõrghariduse kvaliteetseid õpiväljundeid ning kõrghariduse lõimivat rolli Eesti ühiskonnas.
 
Projekte rahastatakse Euroopa Liidu programmi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist ning kaasfinantseeringuna Eesti riigi poolt.
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
_________________________________________________
 
Konkursi "Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostöötegevuste" raames rahastatud projektid
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post kaie.kullik@meis.ee
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
Organisatsioon:
Sõltumatu Tantsu Ühendus
Projekti nimetus:
BodyLounge lavastus
Tegevuste kirjeldus:
Etendust ettevalmistavad töötoad ja prooviperiood, etendustegevus Tallinnas, Narvas, Kohtla-Järvel ja Jõhvis, etenduste järgsed vestlused publikuga.
Tegevuse periood:
03. mai 2010 – 30. juuli 2010
Sihtrühm:
Otsene sihtrühm: 25 erineva kunstitausta- ja kogemusega inimest.
Kaudne sihtrühm: ca 600 inimest publikuna.
Projektijuht:
Triinu Aron
Kontaktandmed:
GSM 509 4854; e-post: triinu@stu.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Nukuteater Raul Avšari
Projekti nimetus:
Etendus „Kaupmehe pulmad“
Tegevuste kirjeldus:
Aserbaidžaani kultuuri tutvustamine läbi etenduse ja koostöötegevuse: töötoad, workshopid, ekskursioonid.
Tegevuse periood:
26. oktoober 2009 – 31. detsember 2010
Sihtrühm:
Otsene sihtrühm: 21 kodanikku, kes on valitud meeskonda.
Kaudne sihtrühm: ca 1900 inimest publikuna.
Projektijuht:
Khatira Avsharova
Kontaktandmed:
GSM 591 19899; e-post: avsharteater@mail.ru
 
Organisatsioon:
MTÜ Teater Tuuleveski
Projekti nimetus:
Luuleetendus „Vene naised“
Tegevuste kirjeldus:
Lavastamine, dramaturgilise materjali analüüs, lavaproovid ja etendused Ida-Virumaal.
Tegevuse periood:
02. jaanuar 2010 – 20. mai 2010
Sihtrühm:
Otsene sihtrühm: 22 inimest meeskonnas.
Kaudne sihtrühm: min 800 inimest publikuna.
Projektijuht:
Eili Neuhaus
Kontaktandmed:
GSM 555 93213; e-post: tuuleveskiteater@hot.ee
 
Organisatsioon:
Teater – Stuudio Grotesk
Projekti nimetus:
Muusikal „Kapteni tütar“
Tegevuste kirjeldus:
Lavastamine: laulu- ja tantsutunnid, proovid, kontrolletendus. Muusikali etendamine Tallinnas, Maardus, Paldiskis, Mustvees, Kallastel ja Tapal.
Tegevuse periood:
05. november 2009 – 31. detsember 2010
Sihtrühm:
Otsene sihtrühm: 27 osatäitjat vanuses 16-25 eluaastat.
Kaudne sihtrühm: ca 850-1000 inimest publikuna.
Projektijuht:
Tatjana Buinova
Kontaktandmed:
GSM 553 1938; e-post: buinova_tatjana@mail.ru
 
Organisatsioon:
SA Orthodox Singers
Projekti nimetus:
Kooriooper „Eestimaa Pühakud“ (Mehed, kes räägivad tõtt...)
Tegevuste kirjeldus:
Ettevalmistused ja proovid etenduseks, etenduste läbiviimine Tallinnas, Rakveres, Valgas, Jõhvis, Pärnus, Narvas, Viljandis, Tartus, Paldiskis ja Mustvees.
Tegevuse periood:
10. detsember 2009 – 31. detsember 2010
Sihtrühm:
Otsene sihtrühm: 29 liikmest koosnev meeskond.
Kaudne sihtrühm: ca 1400 inimest publikuna.
Projektijuht:
Valeri Petrov
Kontaktandmed:
GSM 569 86304; e-post: valery@orthodoxsingers.com
 
Organisatsioon:
MTÜ Teater Max Moda
Projekti nimetus:
Teatriprojekt „Põlvkond“
Tegevuste kirjeldus:
Ettevalmistused, õpitunnid, seminarid ja meistriklassid, diskussioonid, infotunnid, ühisproovid ning etendused Ida-Virumaal ja Tallinnas.
Tegevuse periood:
26. aprill 2010 – 31. detsember 2010
Sihtrühm:
Otsene sihtrühm: 58 inimest, kes kuuluvad etendustegevuse gruppi vanuses 10-55 eluaastat.
Kaudne sihtrühm: ca 600 inimest publikuna.
Projektijuht:
Maksim Hlebnikov
Kontaktandmed:
GSM 554 5341; e-post: maksim@maxmoda.ee
 
Organisatsioon:
MTÜ Muusikaabi keskus
Projekti nimetus:
Jazzsalong Tallinnas ja Ida-Virumaal
Tegevuste kirjeldus:
Jazzsalongi etenduste ning kaasnevate publikuvestluste läbiviimine seotud teemadel. Kokku 10 üleastumist Tallinnas, Ida-Virumaal ning Hiiumaal.
Tegevuse periood:
01. november 2009 – 30. juuni 2010
Sihtrühm:
Otsene sihtrühm: loovprotsessis osaleb 20-25 muusikut.
Kaudne sihtrühm: 600-650 inimest publikuna.
Projektijuht:
Guido Kangur
Kontaktandmed:
GSM 502 5002; e-post: guido.kangur@mail.ee
 
Organisatsioon:
Muusikute Täiendõppe Keskus
Projekti nimetus:
Muusikal „Viiuldaja katusel“
Tegevuste kirjeldus:
Etenduse ettevalmistamine, valmib ka 10 minutiline film. Esietendus Vene Kultuurikeskuses, mille järgselt toimuvad aktiivsed vestlused – arutelud, esseede kirjutamised. Etendused Lindakivi Kultuurikeskuses ja Tallinna eesti- ja vene õppekeelega koolides.
Tegevuse periood:
01. detsember 2009 – 31. detsember 2010
Sihtrühm:
Otsene sihtrühm: üle 40 inimese meeskonnana.
Kaudne sihtrühm: üle 1000 inimese publikuna. 
Projektijuht:
Pille Lill
Kontaktandmed:
GSM 511 4077; e-post: plmf@plmf.ee
 
Tagasi konkursi "Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostöötegevuste" kirjelduse juurde
 
______________________________________
 
Konkursi "Kultuurierinevuste mõistmine ja sallivus noorsootöös" raames rahastatud projektid
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post  kaie.kullikmeis.ee.
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
 
Organisatsioon:
MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus Gagarin
Projekti nimetus:
Kõik erinevad – kõik võrdsed
Läbiviimise periood: 10.09 – 10.12.2009.
Tegevuse kirjeldus:
Narva Humanitaargümnaasiumi 9. klassi õpilased osalevad ühe nädala jooksul Põlvamaal Sõmerpalu põhikooli tundides, koolielus ja kooliüritustel.
 
Projektijuht: Tatsiana Kupratsevich, e-mail: tatsi@hot.ee
Projektitoetus: 60 500 krooni.
 
 
Organisatsioon:
Tallinna Noorsootöö Keskus
Projekti nimetus:
Kultuuritundlikkus ja tolerantsus noortekeskustes
Läbiviimise periood: 01.09.2009 – 01.09.2010
Tegevuse kirjeldus:
Koolitused ja töötoad, mis käsitlevad islamimaailma kultuuri ja kombeid. Osalevad Tallinna Noorsootöö Keskuse, Jõhvi ja Kiviõli noortekeskuste noored.
 
Projektijuht: Haide Kuivas, e-mail: haide@taninfo.ee
Projektitoetus: 55 282 krooni.
 
 
Organisatsioon:
Noorteühing „Plast“
Projekti nimetus:
Õnnitluskaardid
Läbiviimise periood: 01.09. – 31.12.2009
Tegevuse kirjeldus:
Etnograafi loengute põhjal ajaloolisest õnnitluskultuurist eesti, vene ja ukraina kultuuris valmistatakse isetehtud ajaloolisele paberile õnnitluskaardid oma lähedastele. Osalevad noored erinevatest koolidest, ülikoolidest, noorteühendustest ja-keskustest. Loengud ja töötoad viiakse läbi Tallinnas.
 
Projektijuht: Bogdan Ljutjuk, e-mail: Bogdan.ppk@gmail.com
Projektitoetus: 59 983 krooni.
 
 
Organisatsioon:
MTÜ Rampade Org
Projekti nimetus:
Integratsioon Etnomuusikas
Läbiviimise periood: 01.09 – 30.11.2009
Tegevuse kirjeldus:
Korraldatakse töötoad, milles tutvustatakse projektis osalevate eri rahvusest ja kodakondsusega noorte päritolumaa (Baškiiri, Armeenia, Ukraina, Usbeki, Vene) kultuure, rahvamuusikat ja erinevaid muusikainstrumente. Lisaks toimub Aafrika-teemaline töötuba. Töötoad toimuvad Tallinnas, Tartus ja Valgas.
 
Projektijuht: Veljo Sepp, e-mail: veljo_sepp@hotmail.com
Projektitoetus: 57 500 krooni.
 
 
Organisatsioon:
Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon – ESN
Projekti nimetus:
Võimalus
Läbiviimise periood: 01.10.2009 – 31.08.2010
Tegevuse kirjeldus:
Korraldatakse kaheksa erineva sisuga ühist ettevõtmist noortele Sillamäel, Illuka vallas, Sinimägedes, Kohtla-Nõmmel ja Toila vallas; logokonkurss, avatud uste päev Sillamäe noortekeskuses, breaktantsu festival, Kurtna noortekeskuse sünnipäev, Sillamäe noortekeskuse võimuvahetuspäev, kodulootund Sillamäel, seiklusmatk põhjarannikul.
 
Projektijuht: Igor Malõšev, e-mail: molodoi@molodoi.ee
Projektitoetus: 114 000 krooni.
 
 
Organisatsioon:
MTÜ Noorte Ühing Maa Värvid
Projekti nimetus:
Noorte loovkonkurss „Maa värvid“
Läbiviimise periood: 01.09.2009 – 01.11.2010
Tegevuse kirjeldus:
Viiakse läbi noorte loovkonkurss kolmes kategoorias: joonistused, fotograafia ja animatsioon, korraldatakse kolm ühisüritust ning jätkutegevusi näituste ja seminar-ümarlaudade näol. Tegevuspaigaks Tallinn, Ida-Virumaa ja Tartu.
 
Projektijuht: Ljudmila Tee-Veresenina., e-mail: ljudmila.tee@mail.ru
Projektitoetus: 120 000 krooni
 
 
Organisatsioon:
MTÜ Viimsi Huvikeskus
Projekti nimetus:
Sõpruskond
Läbiviimise periood: 01.09.2009 – 31.05.2010
Tegevuse kirjeldus:
Korraldatakse neli erineva sisu ja tegevusega kohtumist erinevates noortekeskustes. Viiakse läbi õpitubasid, arutelusid, ringe, meisterdamisi, filmiõhtuid. Kohtumised toimuvad Viimsi Noortekeskuses, Tallinna Kristiine Noortekeskus, Narva Noortekeskuses ja Kohtle-Järve Noortekeskuses.
 
Projektijuht: Mari Tiidus, e-mail: mari@huvikeskus.ee
Projektitoetus: 68 992 krooni.
 
 
Organisatsioon:
Keila Linnavalitsus (Keila Avatud Noortekeskus)
Projekti nimetus:
Juurte juurde
Läbiviimise periood:  01.09.2009 – 30.09.2010
Tegevuse kirjeldus:
Korraldatakse Ukraina, Juudi, Vene ja Azerbaidžaani rahvusõhtud ning loodusfotomatkad kolmel aastaajal. Tegevused toimuvad Tallinnas, Keilas ja mujal Harjumaal.
 
Projektijuht: Maret Lepiksaar, e-mail: maret@kultuuriguru.ee
Projektitoetus: 76 607 krooni.
 
 
Organisatsioon:
MTÜ Jutulind
Projekti nimetus:
Tallinn – meie pealinn V
Läbiviimise periood: 22.02 – 16.04.2010
Tegevuse kirjeldus:
Võistkonniti mängitakse seikluslikku orienteerumismängu Tallinna vanalinnas, lahendades mitmesuguseid ülesandeid. Projektis osalevad Ida-Virumaa ja Tallinna koolide õpilased.
 
Projektijuht: Maarja Kikas, e-mail: maarja.kikas@mail.ee
Projektitoetus: 101 980 krooni.
 
 
Organisatsioon:
MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus
Projekti nimetus:
Kaks kultuuri – üks rahvas
Läbiviimise periood: 01.09.2009 – 30.04.2010
Tegevuse kirjeldus:
Foorum-teatri meetodit kasutades otsitakse lahendusi konfliktsetele situatsioonidele, mis võivad tekkida erinevate sotsiaalsete rühmituste vahel. Tegevused viiakse läbi Püssis.
 
Projektijuht: Natalia Tšikul, e-mail: natalia5757@hot.ee
Projektitoetus: 91 000 krooni.
 
 
Organisatsioon:
MTÜ Peace Child Eesti
Projekti nimetus:
Regeneratsioon: Kultuur ja Suhtlemine
Läbiviimise periood: 01.11.2009 – 31.08.2010
Tegevuse kirjeldus:
Läbi kontserdiseeria, lavastuse, debatiseeria ja suvekooli edendatakse ideed, et noortel, kui aktiivsel ühiskonnajõul, lasub vastutus kultuuri taastootmise juures. Tegevused toimuvad Ida-Virumaal ja Harjumaal.
 
Projektijuht: Vassili Golikov, e-mail: Basil.golikov@gmail.com
Projektitoetus: 92 000 krooni.
 
 
Organisatsioon:
MTÜ Põlvkond
Projekti nimetus:
Noored meistrid
Läbiviimise periood: 01.09.2009 – 30.11.2010
Tegevuse kirjeldus:
Noorte festivali korraldamine, mille raames demonstreerivad noored meistrid oma oskusi erinevatel aladel – spordis, folklooris, tantsukunstis, akrobaatikas.
 
Projektijuht: Mihhail Kõlvart, e-mail: kylwart@tkd.ee  
Projektitoetus: 93 300 krooni.
 
 
Organisatsioon:
MTÜ Muusikute Täiendõppe Keskus
Projekti nimetus:
Kontsertvestluste-töötubade sari „Südamest südamesse“/ „Ot serdtsa k serdtsu“
Läbiviimise periood: 05.10.2009 – 02.04.2010
Tegevuse kirjeldus:
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagasi konkursi juurde:
 
                                         
Korraldatakse kolm kontsert-vestlust, milles tutvustatakse kooli õppekavas käsitletavaid heliloojaid ja nende loomingut. Toimuvad ka viktoriinid ja arutelud kultuuride erinevustest, muusika osatähtsusest. Tegevus toimub Ida-Virumaal.
 
Projektijuht: Leelo Lehtla, e-mail: plmf@plmf.ee   
Projektitoetus: 108 856 krooni.
 
 
"Kultuurierinevuste mõistmine ja sallivus noorsootöös"

____________________________________

 

Projektikonkursi „Meie Eesti“  2009. aasta I konkursi raames rahastatud projektid
 
Lisateave: Toivo Sikk, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post toivo.sikk@meis.ee
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
 

Organisatsioon:
Narva 6. Kool
Projekti nimetus:
Ühtne tulevik Eestis
Tegevuste kirjeldus:
Eesmärgiks on tutvustada vene õppekeelega gümnaasiumiõpilastele võimalusi edasiõppimiseks ja tööks Eestis, abistada kodakondsuseta õpilasi Eesti kodakondsuse valikul. Tartu Ülikooli ja TÜ Raamatukogu külastamine (38. nädal), vestlusring Tartu Annelinna Gümnaasiumi 11.a klassi õpilastega, vestlusring, Tallinna Ülikooli (40. nädal) külastamine ja Tallinna Humanitaargümnaasis noorte vestlusring, TÜ Narva Kolleži külastus (43. nädal), noorte ümarlaud “Tulevik Eestis või välismaal”, kolme kooli õpilaste kohtumine.
Tegevuse periood:
17. august – 30. november 2009
Sihtrühm:
 
 
Toetussumma:
46 Narva 6. Kooli õpilast (14 Venemaa ja määratlemata  kodakondsusega õpilast). Partneriks õpilase Tartu Annelinna Gümnaasiumist ja Tallinna Humanitaargümnaasiumi 11.a klassidest.
56 884,00 krooni
Projektijuht:
Maret Annuk
Kontaktandmed:
Gsm 56 486221; e-post: maretannuk@hot.ee

 

Organisatsioon:
Narva Pähklimäe Gümnaasium
Projekti nimetus:
Vene lapsed näevad Eestit
Tegevuste kirjeldus:
Osavõtjad tutvuvad Eesti erinevate paikkondadega ja Eestimaa kultuuriga. Toimub 8 erinevat ekskursiooni – V klassi õpilaste ekskursioon Jõgevamaale (4.september 2009), VIII klassi õpilaste ekskursioon Tartusse ja Alatskivile (24.-25.09.2009), IX klassi õpilaste ekskursioon Eesti põhjarannikule (22.-23.10.2009), X klassi õpilaste ühine projekt Võru Kesklinna Gümnaasiumiga (26.-27.11.2009).
Tegevuse periood:
1. september – 30. november 2009
Sihtrühm:
 
 
 
 
Toetussumma:
4x50 õpilast, neist 9 VF ja 1 Ukraina kodanikku, 2 määratlemata kodakondsusega; 11 VF kodanikku ja 2 määratlemata kodakondsusega; 11 VF kodanikku ja 2 määratlemata kodakondsusega; 10 VF kodanikku ja 4 määratlemata kodakondsusega; 12 VF kodakondsusega ja 6 määratlemata kodakondsusega.
100 000,00 krooni
Projektijuht:
Margarita Kurrik
Kontaktandmed:
Tel. 35 69837; e-post: margarita.kurrik@mail.ee

 

Organisatsioon:
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projekti nimetus:
Eestimaa on turvaline ja kaunis
Tegevuste kirjeldus:
Tutvumine ajalooliste paikadega – J.Tõnissoni mälestusmärk (Jõhvi), Laiuse ordulinnuse varemed, Endla LKA, Põltsamaa linnus, Olustvere mõisakompleks, Viljandi lossipark, J.Laidoner sünnikoht, Suure-Jaani kirik ja kalmistu, C.R.Jakobsoni Talumuuseum, Vändra, Tori põrgu, Pärnu L.Koidula Memoriaalmuuseum, Jõulumäe Tervisespordikeskus, Konstantin Pätsi memorial Tahkurannas, Lihula linnuse varemed ja mõis, Matsalu Rahvusperk, Haapsalu 730-aastane juubel, Haapsalu Piiskopilinnus, Ants Laikmaa majamuuseum, Padise klooster ja Jägala juga.
Tegevuse periood:
08. juuni – 16. august 2009
Sihtrühm:
Toetussumma:
45 õpilast, neist 9 Euroopa kolmandate riikide kodanikud
96 972,00 krooni
Projektijuht:
Jelena Ohakas
Kontaktandmed:
Gsm 55 564207; e-post: ohlen@hot.ee

 

Organisatsioon:
Sillamäe Eesti Põhikool
Projekti nimetus:
Otsime Eestist Eesti värve
Tegevuste kirjeldus:
Eesti lipu 125-s aastapäev, internetipõhine viktoriin Imavere Põhikooliga, 2-e päevane tutvumisreis maržruudil – Sillamäe-Rakvere-Imavere-Olustvere-Tartu-Otepää-Imavere-Sillamäe, tutvumised ajalooliste objektidega, vastavate seinalehtede, õppematerjalide tegemine.
 
Tegevuse periood:
15. juuni – 16. August 2009
Sihtrühm:
Toetussumma:
5.-9. klassi õpilased Sillamäe Eesti Põhikoolist ja Imavere Põhikoolist
33 548,00 krooni
Projektijuht:
Nataša Kotšergina
Kontaktandmed:
Tel. 3924127; e-post: natako@hot.ee

 

Organisatsioon:
Haapsalu Nikolai Kool
Projekti nimetus:
Ma elan Eestimaal
Tegevuste kirjeldus:
Õpilased tutvuvad Eesti riigi ajaloo ja kultuurilooga seotud paikade ja asutustega. Õppereis “Mina laulupeol/tantsupeol” ja õppereis maržruudil “Haapsalu-RIsti-Koluvere-Järvakandi-Vändra-Kurgja-Pärnu-Lihula-Haapsalu”. Külastatakse Haapsalu linna ametiasutusi (linna- ja maavalitsused, politsei, kohtumaja, maksuamet, tööinspektsioon, Läänemaa museum). Toimuvad täienduskoolitused Läänemaa Arenduskeskusega ning Haapsalu Weidemanni Gümnaasiumi õpilasomavalitsusega.
Tegevuse periood:
15. juuni – 30. november 2009
Sihtrühm:
 
 
Toetussumma:
Haapsalu Nikolai Kooli II ja III kooliastme õpilased- 46 õpilast (neist 5 vene kodakondsusega, teiste kodakondsustega ja määratlemata kodakondsusega 14,8% ehk 6 õpilast)
100 000,00 krooni
Projektijuht:
Aive Saadjärv
Kontaktandmed:
Tel 47 24665; gsm 55 678100; e-post: direktor@vg.edu.ee

 

Organisatsioon:
Võru Kesklinna Gümnaasium
Projekti nimetus:
Ühiskonnateadlik ja aktiivne kodanik
Tegevuste kirjeldus:
Foorumi “Meie ühine Eesti” ettevalmistused, ekskursioon Narva (17.-18.09.2009), tutvumine Narva Pähklimäe Gümnaasiumiga, Narva Kutseõppekeskusega, Narva Muuseumiga. Noortefoorumi läbiviimine. Kuremäel Pühtitsa kloostri külastus, vanausuliste kiriku külastus Mustvees. VKLG ja NPG ühine kodanikupäeva tähistamine 23.11 – 30.11.2009).
Tegevuse periood:
1. september – 30. november 2009
Sihtrühm:
 
 
Toetussumma:
50 õpilast Võru Kesklinna Gümnaasiumist ja 50 õpilast Narva Pähklimäe Gümnaasiumist, kellest 23 õpilast on Euroopa kolmandate riikide või määratlemata kodakondsusega noored
70 793,41 krooni
Projektijuht:
Tiiu Ojala
Kontaktandmed:
Gsm 53 416654; e-post: tiiuojala@hot.ee

 

Organisatsioon:
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium
Projekti nimetus:
Minu Eesti – meie Eesti
Tegevuste kirjeldus:
Õpilased õpivad kohalikku omavalitsust tundma. Jagunemine rühmadesse järgnevatel teemadel – noorte osalus kohaliku omavalitsuse tasandil, vägivald koolis rahvuslikul taustal, kultuurilised erisused rahvuste vahel, rahvuslik eripära kunstis ja loomingus.Koolitus teemal “Noorte osaluse ja aktiivsuse tugevdamine”. Õpilasfoorum (6. nädal). Ekskursioonid ajaloolistesse paikadesse. Õpiasfoorum (12 nädal).
Tegevuse periood:
15. juuni – 30. november 2009
Sihtrühm:
Toetussumma:
60 õpilast, kelledest umbes 50% oleksid EL kodanikud
91 856,50 krooni
Projektijuht:
Silva Gerassimov
Kontaktandmed:
Gsm 51 85847; e-post: silvari@hot.ee

 

Organisatsioon:
Loksa Vene Gümnaasium
Projekti nimetus:
Meie ühine väike mitmenäoline Eesti
Tegevuste kirjeldus:
Õppida Eesti kultuuri ja külastada tähelepanuväärseid kultuuriga seotud asutusi – Eesti Rahva Muuseum, Tartu Ülikooli ajaloomuuseum, Tartu Linnamuuseum, KGB Kongresside muuseum, lodjaretk, ekskursioon Võru linnas ja Võrumaal, setumaal, Otepää linnamägi, Otepää kirik, Sangaste loss, Paju lahingupaik, Barclay de Tolli mausoleum, Vabadussõja mälestusmärk Tõrvas, 14. Sajandi ordulinnuse varemed Helmes, Viljandimaa ja Põltsamaa vaatamisväärsused. Peale ekskursioone valmivad materjalid kohalikku ajalehte, Power Point esitlused ja pildialbumid.
Tegevuse periood:
15. juuni – 30. november 2009
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
34 õpilast (16 vene või määratlemata kodakondsusega) Loksa Vene Gümnaasiumist ja 26 õpilast Loksa 1. Keskkoolist
99 648,00 krooni
Projektijuht:
Galina Nikitina
Kontaktandmed:
Gsm 51 47568, e-post: info@loksavg.edu.ee

 

Organisatsioon:
Haabersti Vene Gümnaasium
Projekti nimetus:
Valmisolek tulevikuks
Tegevuste kirjeldus:
Tegemist on mitmetasemeliste loengutega ja erinevate asutuste külastamisega – Tallinna Karjäärikeskus, Tallinna Linnamuuseum, Eesti Rahva Muuseum Tartus, Seto Talomuuseum, FR.R.Kreuzwaldi memoriaalmuuseum Võrus, Mõniste Muuseum. Koolitused kooliajalehe ja –raadio teemadel (lektor A. Poprjduhha), loengud Eesti keelest ja kultuuris, ajaloost ja ühiskonnast 
Tegevuse periood:
24. august – 30. november 2009
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
270 5.-11. klasside õpilast, 9,25% Euroopa kolmandate riikide kodanikud ja 5,2% määratlemata kodakondsusega
99 496,00 krooni
Projektijuht:
Ljudmilla Solopova
Kontaktandmed:
Gsm 53 301457; e-post: hvg@hvg.edu.ee

 

Tagasi konkursi kirjelduse juurde.

___________________________________

Projektikonkursi „Meie Eesti“  2009. aasta II konkursi raames rahastatud projektid
 
Lisateave: Toivo Sikk, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-mail: toivo.sikk@meis.ee
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
 

Organisatsioon:
Narva Pähklimäe Gümnaasium
Projekti nimetus:
Narva lapsed näevad Eestit
Tegevuste kirjeldus:
Eesmärgiks on tegevuste kaudu toetada kultuuride dialoogi ja kogukondade kontakte. Narva lapsed näevad erinevate ekskursioonite läbi Eestimaa kultuur-ajaloolisi paiku, kirjutavad vastavavate kohtade ja isikutega seonduvaid referaate. Teevad koostööd Aseri Gümnaasiumiga.
Tegevuse periood:
14. detsember – 16. aprill 2010
Sihtrühm:
 
 
 
Toetussumma:
200 õpilast (VII kl. -50 sõitjat, neist 14 kodanikku Vene Föd (VF) ja 1 määrtlemata kodakondsusega (MK)(5.-6.01.2010), XI kl. – 50 sõitjat, neist 9 VF ja 8 MK(22.-23.02.2010), XII kl. – 50 õpilast, neist 9 VF ja 11 MK(11.-12.03.2010), VI kl. 50 õpilast, neist 11 VF ja 8 MK(9.04.2010))
100 000,00 krooni
Projektijuht:
Margarita Kurrik
Kontaktandmed:
Tel: 35 69837; e-post: margarita.kurrik@mail.ee

 

Organisatsioon:
Ehte Humanitaargümnaasium
Projekti nimetus:
Meie Eesti
Tegevuste kirjeldus:
Osavõtjateks 5-12 klasside õpilased.Toimuvad ekskursioonid, mille käigus kinnistatakse erinevates vormides õpitut – “Setumaa”, “Eesti Mõisad”, “Palamuse O.Lutsu majamuuseum”, Laidoner museum, Eesti Riiklik Sõjamuuseum, Järva-Madise, A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel, Lõuna-Eesti vaatamisväärsused, Vabaõhumuuseum (talupäevad ja koolitund 100 aastat tagasi), KUMU külastus. Toimub koostöö Tallinna Arte Gümnaasiumiga. Eesti Draamateatri külastus, osalemine telesaadete salvestusel, VIII õpilste teaduslik konverents.
Tegevuse periood:
10. november – 15. juuni 2010
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
5.-12. klasside õpilased, nendest 22% kas kodakondsuseta või muu riigi kodanike lapsed.
95 300,00 krooni
Projektijuht:
Anželika Kahro
Kontaktandmed:
Gsm. 52 87656, e-post: anzelika.kahro@ehte.edu.ee

 

Organisatsioon:
Sillamäe Eesti Põhikool
Projekti nimetus:
Vikerkaarevärviline Eesti
Tegevuste kirjeldus:
Tutvumine tänapäeva ja ajalooliste paikadega, ettevõtete ja üritustega – 12. Marts emakeelepäeva tähistamine, 19.03 – kolme kooli õpilased Viljandi Pärimusmuusika Aidas, 20.03 – õpilased Kurgjal C.R.Jakobsoni Talumuuseumis, 26-27. märtsil külas Palamuse nukumeister Ingrid Juuset, 23.-24. aprillil tähistatakse Jüripäeva, mais toimuvad tunnid Tallinnas Kadrioru kunstimuuseumis.
Tegevuse periood:
01. märts – 30. mai 2010
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
42 õpilast, neist Narva Eesti Gümnaasiumist, Sillamäe Põhikoolist ja Imavere Põhikoolist.
99476,00 krooni
Projektijuht:
Tiina Pilvar
Kontaktandmed:
Gsm 58 369338, e-mail: tiina.pilvar@gmail.com

 

Organisatsioon:
Haapsalu Kutsehariduskeskus
Projekti nimetus:
Virumaa, me jätta sind ei saa
Tegevuste kirjeldus:
Eesti riigi ajaloo ja kultuuriloo ning sellega seotud paikade tundmaõppimine. 2-e päevane õppeekskursioon maržruudil Haapsalu-Tallinn-Narva-Narva-Jõesuu-Rakvere-Haapsalu. Tallinnas Vabadussõja mälestusmärk ja vastav ülevaade, Kabala ja Toolse fosforiidimaardle, Purtse – 1945-1950 aastate tsiviilokupatsioon, 170 000 immigrandi sissetoomine Virumaale, Toila park, Sinimäed, Kohtla-Järve, Kiviõli ja Sillamäe – minevik ja tänapäev, Kunda linn-hüdroelektrijaam, tsemenditehas, sadamalinn Käsmu, lõpuseminar sündmustest, fotonäituse koostamine.
Tegevuse periood:
10. november – 15. juuni 2010
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
45 õpilast Haapsalu Kutsehariduskekusest ja Kopli Ametikoolist ( põhikooli baasil õppivad õpiased)
58 500,00 krooni
Projektijuht:
Mall Lepmets
Kontaktandmed:
Tel. 6661742; GSM: 51 26415; e-post: mall.lepmets@hkhk.edu.ee

 

Organisatsioon:
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projekti nimetus:
Ida-Virumaa noored avastavad Lääne-Eesti saari
Tegevuste kirjeldus:
Õpilased tutvuvad Eesti riigi arengulooga ning Eesti riigi erinevates regioonides toimuvaga. Käiakse 3-l päeval mööda Lääne-Eesti saari, külastatakse Eesti ajaloo, kultuuriloo ja tänapäevaga seotud sündmusi, asutusi; süvendatakse kodanike ja mitte kodanike positiivset austavat kohtumist oma kodukanti ja riiki, arendatake sallivust ja kultuuriteadlikkust.
Tegevuse periood:
16. aprill – 15. juuni 2010
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
50 õpilast Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest Eesti, vene ja muu kodakondsusega, sh määratlemata kodakondsusega.
100 000,00 krooni
Projektijuht:
Jelena Ohakas
Kontaktandmed:
Gsm 55 564 207; e-post: ohlen@hot.ee

 

Organisatsioon:
Narva Eesti Gümnaasium
Projekti nimetus:
Eesti idapiirist läänepiirini
Tegevuste kirjeldus:
Eesmärk on tutvustada õpilastele Eesti ajaloo ja kultuuriga seotud paiku: Pärnut, Haapsalut, Tallinnat ja vene vanausuliste kogukonda Peipsi ääres. Külastatakse kultuuritegelastega – C.R.Jakobsoni, L. Koidula, J.V.Jannseni, A.H.Tammsaare, A. Laikmaa – seotud paiku, tutvutakse õppimisvõimalustega TÜ Pärnu Kolledžis ja TLÜ Haapsalu Kolledžis.
Tegevuse periood:
1. detsember 2009 – 01. mai 2010
Sihtrühm:
 
 
 
Toetussumma:
41 õpilast – 13 Narva Eesti Gümnaasiumi ja 28 Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpilast. Nendest 12 Vene kodakondsusega ja määratlemata kodakondsusega õpilast. Partneriteks on TÜ Pärnu ja TLÜ Haapsalu Kolledži üliõpilast.
90 955,00 krooni
Projektijuht:
Ene Kurme
Kontaktandmed:
Gsm 56 507385; e-post: ene.kurme@ut.ee

 

Organisatsioon:
Jõhvi Vene Gümnaasium
Projekti nimetus:
Eestlaste ühepäevasest sõjast Eesti omariikluseni
Tegevuste kirjeldus:
Antud projekti eesmärgiks on suunata ja aidata kodakondsusega õpilastel teha valik Eesti kodakondsuse tarvis, tutvustada Eesti Vabariigi aja- ja sünnilooga seotud sündmusi, paiku ja isikuid.
8.03-21.04.2010 – ettevalmistav etapp – sihtrühma komplekteerimine, õppematerjalide, testide ja ankeetide koostamine ja paljundamine, kokkulepete sõlmimine. 22.-23.04 – ekskursioon Eduard Vilde ja Mahtra Talurahva muuseumidesse ja Vabariigi Presidendi Kantseleisse, Eeru kõrtsi, Võerahansu puhkemajja, Märjamaa Gümnaasiumisse ja Pärnu erinevatesse paikadesse, Tahkuranda. 26.04 – 28.05 - analüüsi ja hindamise etapp.
Tegevuse periood:
08. märts – 28. mai 2010
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
40 õpilast – 20 Jõhvi Vene Gümnaasiumi (10 määratlemata kodakondsusega) ja 20 Märjamaa Gümnaasiumi põhikooli õpilast
90 300,00 krooni
Projektijuht:
Laine Jürise
Kontaktandmed:
Gsm 52 97022; e-post: ljurise@hot.ee

 

Organisatsioon:
Narva 6. Kool
Projekti nimetus:
Mööda Eesti kirjanduse ja kultuuri lehekülgi
Tegevuste kirjeldus:
Eesti Vabaõhumuuseumi külastus, kus õpilased saavad tutvuda Eesti 18.-20. Sajandi maa-arhidektuuriga ja eluoluga. 2-e päevane ekskursioon Eesti kirjanike elu ja tegevustega seotud mälestuskohtadesse – külastatakse Eesti Rahvamuuseumi, Kalevipoja muuseumi, Palamuse O.Lutsu Kihelkonna koolimuuseum.
Tegevuse periood:
20.november 2009 – 28. veebruar 2010
Sihtrühm:
 
Totussumma:
90 õpilast (sh Euroopa kolmandate riikide ja määratlemata kodakondsusega õpilased)
 44 925,00 krooni
Projektijuht:
Tatsiana Kupratsevitš
Kontaktandmed:
Tel: 58160791, e-post: tatsi@hot.ee

 

Organisatsioon:
Paikuse Põhikool
Projekti nimetus:
Võrdle ja väitle-rahvuskeeled Eestis ja Euroopa Liidus
Tegevuste kirjeldus:
Detsembris 2009 toimus projekti esitlus pressis, jaanuaris projektigrupi seminar, veebruaris 2010 – kooliti poster- ja slaidiettekanded, aprillis – väitluslaager Tihemetsas (3-m päeva) teemaks “Rahvuskeeled Eestis ja Euroopa Liidus”, pressiteated, blogi haldamine.
Tegevuse periood:
10. november 2009 – 15. juuni 2010
Sihtrühm:
 
Projektitoetus:
42 noort Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumist ja Paikuse Põhikoolist ning Pärnumaa Kusehariduskeskusest. 10 õpilast ei oma Eesti kodakondsust.
99 463,00 krooni
Projektijuht:
Monika Limberg
Kontaktandmed:
Gsm: 55 588915, e-mail: monika.limberg@ppk.edu.ee

 
Organisatsioon:
Õismäe Kool
Projekti nimetus:
Aarete Saar
Tegevuste kirjeldus:
Erivajadusega õpilastele Eesti kultuuri ja ajaloo omapära tutvustamine. Temaatiline dekaad “Eesti saared” Õismäe Koolis, millest osalevad ka I Internaatkooli õpilased. Õpilaste ekskursioonid saartele, saarte ajaloo- ja kultuuriloo omapära mõistmine. Käsitööesemete valmistamine ning seeläbi kultuuri tutvustamine. Puudeistutamine Vormsil.
Tegevuste periood:
10.11.2009 – 15.06.2010
Sihtrühm:
5.-9. klasside erivajadusega noored (neist 5% Euroopa kolmandate riikide kodanikud ja 16% määratlemata kodakondsusega õpilased)
Toetussumma:
48 429,50 krooni
Projektijuht:
Jelena Andrejeva
Kontaktandmed:
Gsm. 58 035322, e-mail: huvijuhtoismae@hot.ee
 
 
Organisatsioon:
Tapa Vene Gümnaasium
Projekti nimetus:
Meie Eesti
Tegevuste kirjeldus:
Eesmärgiks on Eesti riigi ajaloo ja kultuuriloo tutvustamine. I etapp – Tapa Vene Gümnaasiumis ja teemaks muinsusaeg. II etapp – Lehtses või Rakvere Vallimäel ja teemaks keskaeg. Toimub mõõgavõitluse proov, maitstakse keskaegseid toite. III etapp – õppeekskursioon Lõuna-Eestisse ja teemaks  Eesti võõrvõimude all. IV etapp – toimub Pruuna mõisas, kus räägitakse Eesti tänapäevast, käiakse Tapa Väljaõppekeskuses, viiakse läbi õpilaste konverents.
Tegevuste periood:
10.11.2009 – 15.06.2010
Sihtrühm:
50 õpilast, neist 13 Euroopa kolmandate riikide kodanikud või määratlemata kodakondsusega noored. Kaasatakse õpilasi Lehtse Põhikoolist ja Tapa Gümnaasiumist.
Toetussumma:
92 188,00 krooni
Projektijuht:
Katre Jürgenson
Kontaktandmed:
Gsm. 55 24252, e-mail: katrej@hot.ee
 
 
Organisatsioon:
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
Projekti nimetus:
Ei ole üksi ükski maa
Tegevuste kirjeldus:
Projekti eesmärgiks on õpetada õpilasi märkama, et nad pole üksi võõras keele ja kultuuriruumis, tutvustada tõepärast Eesti ajalugu ja kultuurilugu. Õppekäigud Karjäärikeskusesse, Tallinna Linnamuuseumi, Tartu Linnamuuseumi, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti ja Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumidesse, loengud ja koolitused õpilaliidritele.
Tegevuste period:
16.11.2009 – 14.05.2010
Sihtrühm:
5.-11. klasside õpilased (nende hulgas Vene Föderatsiooni, Ukraina, Valgevene,Azerbaidžaani kodanikud ja määratlemata kodakondsusega isikud).
Toetussumma:
96 275,00 krooni
Projektijuht:
Svetlana Šmigol
Kontaktandmed:
Tel: 6191603, e-mail: arendusjuht@tkvg.ee
 
 
Organisatsioon:
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium
Projekti nimetus:
AVA – avasta, vaata ja arutle!
Tegevuste kirjeldus:
Osalemine intellektuaal-suhtlemismängus AVA. Mängu tuumaks on avastada Eestit (kaunid ja põnevad paigad, ajalugu, Eesti kultuurilukku oma nime jätnud inimesed). Võimalus on osaleda kõigil 709 6. kuni 12. klasside õpilastel. Parimatele osalejatele 2-3 päevane õppereis mööda Eestimaa kauneimaid paiku.
Tegevuste period:
16.11.2009 – 13.06.2010
Sihtrühm:
74 õpilast, neist 50% on kodakondsuseta ja Euroopa kolmandate riikide       kodanikud
Toetussumma:
100 000,00 krooni
Projektijuht:
Juri Beljajev
Kontaktandmed:
Gsm: 5224694, e-mail: director@vktg.tln.edu.ee
 
 
Organisatsioon:
Tallinna Õismäe Vene Lütseum
Projekti nimetus:
Käsikäes mööda Eestit
Tegevuste kirjeldus:
Projekti käigus antakse praktilisi teadmisi ja oskuseid sellest, mida tähendab Eesti ühiskond ja kuidas ta on ajalooliselt toiminud ning toimib praegu. Novembris toimub neli üritust – kodanikupäeva tähistamine ja kohtumine Eesti poliitikuga; 5-te klasside õpilased osalevad Eesti Vabaõhumuuseumi kavades “Kadripäev”, detsembris “Jõulud Eesti külas”, jaanuaris “Linatööd”, veebruaris “Vastlad”, märtsis “Lihavõtted”, mais “Talupäev”. Novembris toimub 7. klasside ekskursioon Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi ning aprillis kultuurirännak osalusega Eesti Rahvusooperi projektis “Balletimaailm”. Toimuvad ekskursioonid mitmesse maakonda – novembris Jõgevamaale ja Palamusele, aprillis reis Pärnumaale ning Võru linna. Ette olid nähtud kohtumised iluuisutamiskooli juhataj Anna Levandiga ning Eesti meistriga iluuisutamises Jelena Glebovaga ning 9. klasside õpilased said osa võtta maijooksust. 9.-12. klasside õpilastega planeeriti veebruaris ja märtsis külastada Maarjamäe lossi ning Viimsis tegutsevat sõjamuuseumi, mais Rakveret ja Narvat.
Tegevuste period:
10.10.2009 – 31.05.2010
Sihtrühm:
50 õpilast 10.-12. klassidest.
Projektijuht:
Elvi Vaarmann
Toetussumma: 
100 000,00 krooni
Kontaktandmed:
Gsm: 56 659621, tel: 6628620; e-mail: E.Vaarmann@tovl.tln.edu.ee
 
 
Organisatsioon:
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium
Projekti nimetus:
Oleme kõrvuti:media meis ja meie ümber
Tegevuste kirjeldus:
Eelmoodul ajavahemikus 25.-31.10.2009 – informatsiooni jagamine projekti kohta ning ülesannete jaotus; I töömoodul – koolitus õpilastele teemal “Meedia meis ja meie umber”; II töömoodul – 01. – 23.12.2009 – õpilasvahetus: sihtrühma õpilaste osalemine partnerkooli õpilasüritustel; III töömoodul – 11.-31.01.2010 – ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja kultuuriloo tunnid partnerkoolis; IV moodul – 01.-28.02.2010 – partnerkoolide õpilasvahetus, mille käigus tutvutakse partnerkoolide argipäevaga; V moodul – 01.-31.03.2010 – õpilaste küsitlus partnerkooli õpetajate tundide kohta; VI moodul – 01.-30.04.2010 – ühepäevane õppereis Eesti Rahvusringhäälingumuuseumisse Türil; VII moodul – 01.-31.05.2010 – konverents “Oleme kõrvuti 2010”; VIII moodul – 01.-15.06.2010 – DVD “Oleme kõrvuti: media meis ja meie umber” valmimine ja tiražeerimine.
Tegevuste period:
15.11.2009 – 15.06.2010
Sihtrühm:
62 õpilast Haabersti linnaosa 6 munitsipaalkoolist, nende hulgas 37 Euroopa kolmandate riikide kodanikku ja määratlemata kodakondsusega õpilast.
Projektijuht:
Jaan Õispuu
Kontaktandmed:
Gsm: 56 683 501; e-mail: jaan.oispuu@oisuhum.edu.ee
 
 
Organisatsioon:
Maardu Gümnaasium
Projekti nimetus:
Elu Eestis enne ja nüüd
Tegevuste kirjeldus:
5 klasside õpilased – nendel on peamiseks praktiline tegevus õpitubades ja töörühmades; õpikäik “Meie esivanemate elust” 27.11.2009 maržruudil Maardu-Varbola-Velise-Maardu, Varbola linnuse ja Sillaotsa talumuuseumi külastus; õppekäik “Seiklused? Seiklused!” 14.05.2010 maržruudil Maardu-Rakvere-Sagadi mõis-Lahemaa rahvuspark-Maardu; 6. klass jätkab tutvumist Eesti vanima ajalooga – õppekäik “Minu kodukoht muistsel ajal” 19.04.2010 maržruudil Maardu-Jõelähtme-Kallavere küla-Maardu; 7. klass viib noored edasi keskaega, õppekäik Rakvere linnusesse “Keskaja elu ja võlu” 18.12.2009 maržruudil Maardu-Rakvere-Maardu; õppekäik “Tartu – vaimu- ja kultuurielu keskus Rootsi ja Vene ajal” 12.04.2010. 9.-12. klasside uusima ajaloo ja kodanikuühiskonna temaatika. Õppekäik “Riigikaitse eile ja täna” 13-14.11.2009 maržruudil Maardu-Tartu-Võru-Valga- Maardu. Toimuvad veel mõttetalgud teemal “Erineva kodakondsusega noored – võimalused koostööks ja arenguks”.
Tegevuste period:
10.11.2009 – 30.05.2010
Sihtrühm:
50 õpilast Maardu Gümnaasiumist ja Kallavere Keskkoolist.
Toetusumma:
98 855,00 krooni
Projektijuht:
Tiina Kihulane
Kontaktandmed:
Gsm: 58 117012; e-mail: tiina.kihulane@gmail.com
 
 
Organisatsioon:
Tallinna Mustjõe Gümnaasium
Projekti nimetus:
Oh aegu ammuseid (Eesti rahvakalender)
Tegevuste kirjeldus:
Isadepäeva tähistamine – 11.2009 2.ne nädal; marrdipäeva tähistamine – 10.11.2009; kadripäeva tähistamine – 25.11.2009; jõulud alates 1. Advendist kuni Jõuludeni; Linnamuuseumi tundide külastamine – 01.2010; vastlapäeva tähistamine – 2-ne nädal; rahvatantsuansambli “Leigarid” esinemine, ringmängude õppimine – 3-s nädal veebruaris; munadepühade tähistamine – 04.2010 1. nädal; emadepäeva tähistamine – 05.2010 1. nädal; joonistuste näitus teemal “Minu ema” – 05.2010 2. nädal; seinalehtede konkurss teemal “Meie klass projektis “Eesti rahvakalender”” – 05.2010 3. nädal ja ekskursioon Setumaale – 14.05.2010.
Tegevuste period:
10.11.2009 – 15.06.2010
Sihtrühm:
450 inimest, kooli 5.-11. klassi õpilased
Toetussumma:
94 488,40 krooni
Projektijuht:
Marina Rüütel
Kontaktandmed:
Gsm: 52 58574; e-mail: ek@mustjoe.tln.edu.ee

Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
_____________________
Konkursi „Teeme koos“ (2010. a.) raames toetatud projektid
 
Lisateave: Kersti Peterson, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9034, kersti.peterson@meis.ee
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
1) Kodanikukoolitus „Ei ole üksi ükski maa“
Projekt jätkab Kodanikukoolituse projektide „Tere tulemast!“ ja „Teekaaslased“ käigus loodud Eestis elavate kolmandate riikide kodanike sh mittekodanike ning Eesti kodanike vahelisi isiklikke kontakte ja kodanikuühenduste omavahelist koostööd. Peamised tegevused on koostöötegevused Ida- ja Lääne – Virumaal, kus saadakse vastastikku kasulikke kogemusi isikliku suhtlemise ja ühistes ettevõtmistes osalemise kaudu.
 
Toetus 178 700 krooni.
 
 
2) Ida-Virumaa Integratsioonikeskus „rahvuskultuuride mitmekesisus ja tolerantsus“
Projekt on suunatud Ida-Virumaa mitte-eestlastest elanike teadlikkuse tõstmisele kodanikuühiskonnast ning võimalustest osaleda aktiivselt ühiskonnaelus läbi kodanikeühenduste koostöö. Projekti raames valmistatakse ette ja antakse välja teabekogumik „Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside ja ümarlaua tegevus aastatel 1995-2010“, viiakse läbi 3 näitust: Eesti rahvusautorite raamatute näitus, Ida-Virumaa laste joonistuste näitus ja rahvuslik käsitöönäitus, viiakse läbi ümarlaud „Rahvuskultuuriseltside roll Ida – Virumaa intellektuaal- ja kultuuripotentsiaali arengus ning rahvusvaheline konverents „Tolerantsus läbi kultuuri“
 
Toetus 116 312 krooni.
 
3) MTÜ Vene Kultuuriseltside Assotsiatsioon RUTHENIA „Erinevad kultuurid – üks riik“
Projekti sihtrühm on kolmandate riikide ja Eesti kodanikud, kes elavad Ida – Virumaal ja Tallinnas. Projekti raames viiakse läbi seminarid Ida – Virumaal rahvusvähemuste uue põlvkonna lõimumise teemadel ja kohtumiste tsükkel erinevate kultuuride väljapaistvate inimestega Tallinna Kultuurikeskuses Lindakivi.  Korraldatakse kultuurilisi ühistegevusi, mis on pühendatud nii eesti kui vene kultuuri traditsioonilistele pühadele ning tähtpäevadele ja väljasõite Ida – Virumaale, kuhu on kaasatud nii kolmandate riikide ka kui Eesti kodanikud ja töötud. Kokku korraldatakse 21 erinevat ühisüritust.
 
Toetus 199 936 krooni.
 
4) Teaduse ja Kultuuri SA Domus Dorpatensis „Mäluvara“  
Projekt seisneb mitte-eestlaste mälestuste kogumise aktsioonis, mis keskendub küsimusele, kuidas ja millistel inimlikel motiividel nad Eestisse elama asusid ning oma elu sisse seadsid. Sihtrühma moodustavad eakamad inimesed, kes on ei ole sündinud Eestis ja saabusid siia aastatel 1940 – 1990. Mälestuste kirjapanemiseks ja salvestamiseks kaasatakse nooremaid inimesi. Mälestustest valmib raamat, milles talletatud mälestused moodustavad andmekogu, mis tulevikus pakub huvi ajaloolastele, sotsiaalteadlastele ja laiemalt kultuurist huvitatud inimestele.
 
Toetus 195 216 krooni.
 
5) MTÜ Loovuskeskus Aage „Sinu kogemus on ka minu kogemus“  
Projekti eesmärgiks on pakkuda nii Eesti kodanike, Eestis elavate määratlemata kodakondsusega kui ka kolmandate riikide kodanikele võimalust osaleda sotsiaalse suunitlusega tugigrupis „Sinu kogemus on ka Minu kogemus“, mille raames on võimalus osaleda koos lastega erinevates loovust arendavates töötubades, kus osalejatel on võimalus jagada oma teadmisi, kogemusi ja praktilist informatsiooni teiste osalejatega.
 
Toetus 199 950 krooni.
 
6) SA UNICEF Eesti Fond „TEEME KOOS LASTE HEAKS“
Projekti käigus viiakse kolmes Ida – Virumaa asulas (Mäetaguse vallas, Narva – Jõesuu linnas, Sillamäe linnas) läbi kodanikeseminarid (algatus- ja analüüsiseminar ja kokkuvõtteseminar), kus keskendutakse kogukonna tasandi ühistegevustele ja osalusvõimalustele. Seminaride vahelisel ajal viiakse kohalike elanike poolt ellu ühised kodanikualgatused, millele annavad sisendi algatusseminarid. Siduv teema on laste/noorte murede ja probleemide varajane märkamine ning sekkumine – kuidas neid märgata ja mida kogukonnas ühiselt ära teha. Projekti käigus valmib teemat ja häid praktikaid/näiteid tutvustav kakskeelne praktiline juhendmaterjal.
 
Toetus 168 225 krooni.
 
7) Noorteühing Plast „Valge raamat“
Projekti eesmärk on võimaldada erineva etnilise, keelelise, kultuurilise ja sotsiaalse taustaga noortel panna oma mõtted paberile, koguda need mõtted kokku ning avaldada koostöö tulemusena Eesti Valge raamat. Siht on võimaldada erisugustel noortel tegutseda koos ühise eesmärgi ehk siis raamatu valmimise nimel. Samas lisab iga osaline omapoolse nüansi/vaatenurga tehtavale tööle, võimaldades kõigil lugeda, mida head on mulle teinud teisest rahvusest inimesed (näiteks: eestlastele venelased ja venelastele eestlased). Noored saavad psühholoogi juhendamisel kirjutada vastuseid ülalmainitud küsimusele. Seejärel õppekodades juhendaja käe all ise valmistada keskaegse meetodi järgi käsitsi paberit ning kalligraafi juhendamisel kirjutada enda valmistatud paberile eelnevalt ettevalmistatud „häid lugusid”.
Sihtrühm on noored alates18. eluaastast, kes õpivad vene- või eestikeelsetes koolides, kutsekoolides, ülikoolides, külastavad noortekeskusi, käivad rehabilitatsioonikeskuses, elavad kinnipidamisasutustes, jne. Psühholoogia loenguid peetakse kas õppeasutustes, noortekeskustes jne. Projekti lõppfaasis toimub kogutud tekstide redigeerimine, kujundamine, illustreerimine ning kokkuköitmine raamatuks, mis pannakse kõigile avatuna välja Grusbecke tagusesse torni (Laboratooriumi 33) ning samuti tagatakse ligipääs elektroonilisele versioonile internetis. Projekt lõpeb raamatu esitlusega. Antud projekti tulemusena valmib unikaalne, positiivne kogumik eestlaste ja slaavi kogukonna vahelistest suhetest.
Toetus 130 050 krooni.
 
8) Ukraina Kultuurikeskus „Häll 3“
Antud projekt on projektide Häll ja Häll 2 jätkuprojekt. Projekti eesmärk on suurendada kontakte Eesti ühiskonna eri osapoolte vahel läbi ühistegevuse ja pereväärtuste arendamise. Sihtrühma kuuluvad pere loovad noored, kellele jagatakse informatsiooni traditsioonilistest lapsekasvatusmeetoditest, tutvustades erinevaid Eesti, Vene ja Ukraina rahvusgruppide kombeid lapse kasvatamisel. Teoreetiline osa koosneb psühholoogi pereteemalistest loengutest ja eraldi bloki moodustavad etnograafilised loengud, mis tutvustavad konkreetse rahvusgrupi (eesti, vene, ja ukraina) tavasid lapse kasvatamisel.
Loengutele järgnevad praktilised õpitoad, mille raames saavad tulevased isad valmistada meistri käe all oma sündivale lapsele hälli ja emad kududa kangastelgedel juhendaja instrueerimisel beebile hälliteki. Samuti õpetatakse valmistama mänguasju (puitlelud, kaltsunukud). Nii hälli, tekki kui lelu saab osaleja valmistada oma rahvustraditsioone järgides. Selle projekti tulemusel tihenevad kokkupuutepunktid Eesti ühiskonna erikeelsete rahvusgruppide vahel. Projekti raames plaanitakse organiseerida Hällide näituse (Riigikogus, Rahvusraamatukogus või mujal)
 
Toetus 144 000 krooni.
 
 
9) MTÜ Vabatahtlike Ühendus „SEBRA“ „KOLMAS SEKTOR ILMA PIIRITA“
Projekti eesmärk on mittetulundussektori potentsiaali tõstmine, tegevuste laiendamine ja tugevdamine Narva linnas ja Euroopa Liidu ning Eestis elavate kolmandate riikide kodanike vahel suurendada üksteiste mõistmist ja aktiivsust kodanikuühenduste koostöö kaudu. Projekt õpetab kodanikeühenduste juhtivkoosseisu ja liidreid efektiivselt  organiseerima ühiskondlike organisatsioonide tegevust. Põhilised tegevused on meeskonnatreening „Mina ja minu meeskond“, 4 meister-klassi „MTÜ Suveakadeemia“, mäng „Meie Linn“ ja MTÜ’de „Ümarlaud“.
 
Toetus 186 492 krooni.
 
10) MTÜ Piiri Peal „Saame koos Peipsimaa meistriteks!“
Projekti üldeesmärk on Peipsimaal elavate erinevate õigusliku staatusega inimeste omavaheline lõimumine ja aktiviseerimine vabaühenduste koostöö ja eestvedamise kaudu Peipsimaa sotsiaalselt, kultuuriliselt, usuliselt ja keeleliselt kirjusse kogukonda. Projekti peamisteks koostegevusteks on erinevad õppepäevad Peipsimaa tundmaõppimisel ja õppereisid giidikoolituse programmis, erinevad ühistegevustepäevad käsitöö valdkonnas, info- ja ideepäevad kodanikuühiskonna tundmaõppimiseks ja kodanikuühiskonna laiema kandepinna tekkimiseks Peipsimaal.
Projekti tegevustena viiakse läbi 6 giidikoolituse õppepäeva kodukoha tundmaõppimiseks, korraldatakse 5 pärandkultuuri tegevuspäeva, 3 õppepäeva kodanikuühiskonna laiema kandepinna saavutamiseks just muukeelse Peipsimaa kogukondades. Projekti avaüritusena viiakse läbi sibulapidu ja lõpuüritusena Peipsimaa pliinipäev.
 
Toetus 199 753 krooni.
 
 
11) MTÜ Ökokratt „Loodus õpetab õpetajaid“
Projekti üldeesmärk on arendada Eesti looduse ja keskkonna tutvustamist Eesti kodanike ja Euroopa kolmandate riikide kodanike vahel. Läbi tutvumise loodusega suurendada huvi Eesti maa ja kultuuri vastu. Projekti sihtrühmaks on 1760 pedagoogi Ida – Virumaa haridusasutustest, kellest projektis osaleb 80 õpetajat. Kaasatakse Jõhvi valla ja Kohtla – Järve linna 10 töötut ja Jõhvi valla üks MTÜ projekti läbiviimiseks ning järjepidevuse tagamiseks maakonnas.
Projektiga viiakse läbi looduse jälgimise koolitusõpetus rühmadena. Teise osana loovad õpetajad ise loodusteemalisi nukufilme koostöös MTÜ Nukufilmi Lastestuudioga. Projekti lõppedes toimub keskkonnakonverents õpetajatele, kus räägitakse Ida – Virumaa looduse probleemidest ja otsitakse koos spetsialistidega neile lahendusi. Projekt on kavandatud kakskeelsena. Õpetajad edastavad omandatu ligi 15 000 noorele.
 
Toetus 179 980 krooni.
 
12) MTÜ Andrei Gritskov Foundation „Kasakate festival „Pokrov“ („Jumalaema Kaitsepüha“)“
Projekti eesmärgiks on edendada ja toetada Eestis elavate kasakate kultuuri, traditsioone ja vaimulikku päringut ning kaasa aidata kasakate ühinemisele ja koostööle.
Projekt seisneb festivali „Pokrov” („Jumalaema Kaitsepüha”) korraldamises 2010.aasta oktoobrikuus. 14.oktoober on õigeusu kirikukalendri järgi Jumalaema Kaitsepüha, mis on ajalooliselt ka Jumalaemale – kasakate kaitsjale pühendatud püha. Projekti sihtrühmaks on nii mitte-eestlastest kui ka eestlastest inimesed ja organisatsioonid, kellele on kasakate mõtlemisviis ja väärtused lähedased, samuti kõik kultuurihuvilised. Festivalist võtavad osa ukraina, valgevene, vene, eesti ja moldova kohalikud organisatsioonid, mille liikmed kas pärinevad kasakatest või tunnevad huvi ning mõistavad ja aktsepteerivad kasakluses kehtivad põhimõtted ja väärtused.
Festival kestab nädala aega ning lõpeb galakontserdiga 14.oktoobril Lindakivi keskuses. Kava koosneb kasakate traditsioonilistest lauludest ja tantsudest, seminaridest kasakate kultuurist ja traditsioonidest ning nüüdisaegsete kasakate elust.  Osalejatel ja külalistel on erakordne võimalus tutvuda kasakate rahvusliku köögiga. Festivali raames pidulikult võetakse kasakate ridadesse uusi liikmeid.
 
Toetus 176 898 krooni.
 
13) SOS Lasteküla Eesti Ühing „Meie valik on aktiivne elu“
Projekti eesmärgiks on suurendada Narvas elavate eri rahvusest täiskasvanute üksteisemõistmist ja aktiivsust kodanikeühenduste koostöö kaudu. Sihtrühmaks on Narva linna elanikud sh töötud ja lapsevanemad. Projekti peamisteks tegevusteks on koolitused tugirühmade juhendajatele – osavõtjate sotsiaalne õpe aktuaalsetel teemadel. Osalejad saavad aktiivseid teadmisi ning oskusi oma elu juhtimises ja võtavad need erinevates tegevusvormides kasutusele, loovad MTÜ või liituvad Narvas olemasolevate vabaühingute tegevustega. 
Lapsevanemate klubi - lapsevanematele antakse vajalike teadmiste ja oskuste programm ja kus lapsevanemad saavad arendada vanemaoskusi, jõuda selgusele oma pedagoogilistes eesmärkides, analüüsida oma kasvatusmeetodeid ja õppida paremini kaitsma oma laste huvisid ning rahuldama nende vajadusi.
Noore ema klubi – klubi tegevus on ennetusliku iseloomuga, aidates noortel  tulevastel emadel arendada emakompetentsi ja oma lapse õiget kohtlemist varajasest lapseeast alates. Noortele emadele on toeks peale programmijuhendaja ka kogenud emadest vabatahtlikud, kelle abiga noored emad omandavad vajalikud teadmised ja oskused.  
 
Toetus 145 051 krooni.
 
 
14) MTÜ Loomingukeskus Šanss „Lõimiv huumor“
Projekti „Lõimiv huumor“ eesmärgiks  on humoristliku lavastuse loomine ja esitamine  KVN meetodil, kaasates loomingulisse protsessi erinevate rahvuste esindajaid.
Projekt  on mõeldud inimestele vanuses 18-35, kes on EL kodanikud (kaasa arvatud Eesti), kodakondsuseta isikutele  või kolmandate riikide kodanikele.
Projekti tegevus on jaotatud kahte põhietappi. Esimene etapp sisaldab KVN metoodika õppimist, loominguliste ideede väljakujundamist selle metoodika alusel ja humoristliku lavastuse loomist. Teises etapis toimub lavastuse esitamine erinevates õppeasutustes interaktiivsete meetodite kasutamisega.
Oodatavaks tulemuseks on vastastikuse mõistmise paranemine erinevate rahvuste esindajate vahel, kes tegutsevad ühiselt antud projekti raames, samuti kultuuridevahelise dialoogi arendamine, millega seoses tekib arusaamine sellest, et iga projektis osaleja sõltumata keelest ja kultuurist elab ühtses Eesti ühiskonnas ja tal on meiega sarnased mured.
 
Toetus 193 500 krooni.
 
15) SA Eestimaa Looduse Fond „Venekeelse elanikkonna suurem kaasamine ELF’i talgutesse“
Projekti eesmärk on venekeelse elanikkonna suurem kaasamine looduskaitselisse vabatahtlikku tegevusse läbi teadlikkuse tõstmise looduskaitselistel talgutel osalemise võimaluste kohta ning läbi loodustalgutel osalemise kogemuse pakkumise. Selle saavutamiseks on kavas tutvustada ELF loodustalguid suurema venekeelse kogukonnaga linnade traditsioonilistel üritustel ning viia läbi eesti ja vene keelsed mõttetalguid, koguda liikmeid ELF talgute vabatahtlikke võrgustikku ning uudiskirja saajate ringi, kus tutvustatakse LEFI talgutegevusi ja konkreetseid talguid ning korraldatakse tänuüritus aktiivsetele talgutel osalejatele rahvusvahelisel vabatahtlike päeval.
 
Toetus 193 234 krooni.
 
16) MTÜ Moldova Kultuuriselts LUCEAFARUL „Mõtleme koos ja tegutseme ühiselt 2“
Projekti eesmärk on aidata kaasa kolmandate riikide kodanike lõimumisele Eestis, lähendada  omavahel samas riigi kahte erinevat kultuuri: Moldova ja Eesti kultuuri. Projekti eesmärkide saavutamiseks kaasatakse kolmandate riikide kodanike esindajaid, Moldova kogukonna esindajaid kõikjalt Eestist kõigisse projekti tegevustesse: seminarid, veebileht, foorum, õppereis, kultuuriline tegevus.
Projekti sihtrühmaks on kolmandate riikide kodanikud, kes elavad Eestis, erinevad etniliste gruppide esindajad: moldovlased, venelased, kellel on alaline või ajutine elamisluba, Eestis elavad segarahvustega pered (Eesti-Moldova, Moldova-Vene), moldovlased, kes elavad pikemat aega Eestis ja on huvitatud   rahvuskultuuri säilitamisest, eestlased huvitatud Moldova kultuurist ja traditsioonidest. Sihtgrupi liikmed on esindatud kõigis tegevustes: 2 seminari „Eesti ja Moldova rahvariided ja rahvuslikud ornamendid", 1 näitus „Rahvariided- kultuurisümbolid", kultuuriüritus Jaanipäev,  Märjamaa Folk,  moldovlaste foorum - Martisor 2011, seminar „Rahvatantsud – õpime koos”.
 
Toetus 152 693 krooni.
 
17) MTÜ Viikingite Küla „Slaavlased ja viikingid“
Projekti eesmärgiks on suurendada Eesti muinasajaloost ja pärandkultuurist teadmisi erinevate rahvuste hulgas  ning eestlastele slaavlaste muinaskultuuri.  Projekti kaasatakse Eestis tegutsevad mitte- eestlaste muinaskultuuriseltsid Valhalla MTÜ ja klubi Krivišid ning Baladinid. Üheks alaeesmärgiks on mitte- eestlaste hulgas klubilistele tegevustele juriidilise vormi tegemine, aktiveerides  mitte-eestlaste hulgas kodanikeühenduste tekkimist. Taoline  tegevus Eesti kodanikuühiskonnas eestlaste ja mitte-eestlaste ühistegevuste soodustamisega on oluline, et see aitab kaasa ühiste põhiväärtuste, samuti ühise riigiidentiteedi tekkimisele, toetades samal ajal etniliste ja kultuurigruppide vastastikust tolerantsust.
Mida rohkem on ühiskonnas kodanikuühendusi ning mida tihedam on nende koostöövõrgustik, seda aktiivsemalt võtavad elanikud osa riigi poliitilisest elust. Projekti raames viiakse läbi üritustesari: milleks on kaks korda kuus aset leidva treening ja suhtlusklubi kooskäimine Viikingite külas, kus on võimalik läbi viia muinasajalugu tutvustavad aktiiv-seminare. Tegeleda ühteaegu nii muinasvõitluse, pärimuskultuuri ja käsitööga. Osalejateks saavad olla erinevas vanusest ja soost inimesed kaasa arvatud noored.
Kord kuus viiakse läbi muinasajakultuuri ja ajalugu käsitlevad seminarid. Seminaride läbiviijateks on omaala asjatundjad ( kultuuriteadlased, ajaloolased, teiste rahvuste esindajad, kodanikeühenduste esindajad). Aastase kooskäimise tulemusena on paranenud teadmised nii muinasslaavlaste kultuurist kui ka viikingite pärandkultuurist. Paranenud on omavahelised suhted rahvuskultuuride tasandil ja  toimunud on aastane keelekümblus. Eestlaste vene keele oskus on paranenud ja venelaste eesti keele oskus suhtlustasandil.
 
Toetus 180 180 krooni.
 
18) MTÜ Kodukant Harjumaa „LÕIMUMISE VÕLUD JA VALUD“
Projekt  hõlmab  kahe maakonna - Harjumaa ja Ida-Virumaa kodanikeühenduste esimesi samme integreerumisprotsessis edasiste suhete loomise ja kogemuste omandamise kaudu. Käesolev projekt on oluline kodanikeühendustele esimeste sammude astumiseks, tutvumiseks, julguse saamiseks, aga ka integratsiooni teema teadvustamiseks laiemale üldsusele, et ka teised ühendused leiaksid motivatsiooni aidata mitte-eestlastel meie ühiskonda paremini integreeruda ja seeläbi meie ühiskonna alustalasid tugevamaks muuta. Kodanikuühendused püüavad oma tegevusse haarata ka töötuid, kes tavaliselt tõmbuvad  ühiskonnaelust koheselt eemale, kui töö kaotavad.
Projekti  eesmärkide saavutamiseks olulisemad tegevused on õppe- ja infopäevade läbiviimine mõlemas maakonnas ja ühine 3-päevane õppereis, mille käigus külastatakse nii Ida-Virumaad kui Harjumaad. Projektiga toimub  tõhus teavitustöö eesti-venekeelse infolehe väljaandmisega ning ka veebilehe (www.kkharju.ee)  kaudu. Antud projekt on kahe maakonna ühenduste vahelisteks edasisteks suheteks aluse loomine ja kogemuste omandamine integratsiooni tasandil.
Läbi viiakse 3 õppe- ja infopäeva – 1 Harjumaal ja 2 Ida-Virumaal. Need annavad võimaluse saada rohkem infot ja oskusi, kuidas suurendada omavahelist suhtlemist ühistegevuses (eriti eri rahvuste vahel), kuidas innustada kodanikeühendusi otsima uusi rahastustaotlusi ning anda esmased projektikirjutamise oskused,
Kolmepäevane õppereis mööda mõlemat maakonda, mis aitab suurendada erinevaid keeli kõnelevate inimeste vahel üksteisemõistmist. Käies erinevate MTÜ-de tegemisi vaatamas, saavad projektis osalejad indu ja motivatsiooni ka ise tulevikus aktiivselt selles tegevuses kaasa lüüa.
Välja antakse eesti- ja venekeelsed infolehed  - nende abil on hea võimalus laiemale elanikkonnale teavitada erinevate rahvuste omavahelisest lõimumisvõimalustest, anda infot projektidest, rahastamisvõimalustest, oma igapäevasest tegevusest ja antud projekti tegevustest.
 
Toetus 163 307 krooni.
 
19) Muusikute täiendõppe keskus „Rahvuste koori loomine“
Projekti eesmärgiks on luua Vene Kultuurikeskuse juurde Rahvuste koor, mis ühendab endas nii Eesti kodanikke kui Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanikke, kelle on side muusikaga ja tahe olla osaline suurepärasest protsessist, mida juhendavad tõelised professionaalid. Koori aktiivne tegevus toimub antud projekti raames 8 kuud. Lauljatele võimaldatakse hääleseade tunde, mis on osalejatele lisamotivatsioon ning annab võimaluse arendada oma oskusi hääle juhtimise seisukohalt.
Projekti raames toimub kaks esitluskontserti Vene Kultuurikeskuse suures saalis. Koor jääb kestma aastakümneteks ja tulemusena on suurepärane näide integratsiooni võimalikkusest ja edust ühise eesmärgi nimel tegeledes.
 
Toetus 164 400 krooni.
 
 
20) Eesti Jalgpalli Liit „Me räägime jalgpalli!“
Projekti eesmärgiks on tutvustada Eesti jalgpalli ning selles peituvaid tegutsemisvõimalusi Ida – Virumaal elavatele inimestele ning innustada neid osalema Eesti Jalgpalli Liidu poolt korraldatavatel üritustel nii mängijana, treenerina, klubina või kohtunikuna.
Projekti peamisteks tegevusteks on Eesti jalgpalli tegemisi tutvustava info tõlkimine vene keelde, infopäeva korraldamine Ida – Virumaa jalgpallihuvilistele, kohtunike ja treenerite koolitusprogramm, sõpruskohtumine „Ida – Virumaa jälgpallitähed – Eesti klubide koondis“.
 
Toetus 161 420 krooni.
 
 
21) SA EELK Usuteaduste Instituut „Erinevad inimesed – samad küsimused“
Projekti peamine eesmärk on suurendada vestlusrühmade ja koolituse kaudu Eestis kodanike ja Eestis elavate Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanike (sh määratlemata kodakondsusega Eesti elanike, üksteise kultuuriliste ja usuliste tõekspidamiste mõistmist; omavahelist suhtlemist ja üksteise emotsionaalset toetamist ning kodanikuaktiivsuse ja hoolivuse kasvu kogukonnas. Projekti põhitegevus on sihtgrupile suunatud Credo kursuse läbiviimine, Credo kursuse rühmajuhtide koolitus ning Credo kursuse abimaterjali tõlkimine vene keelde.
Credo on kristliku usu keskseid teemasid käsitlev kursus, mis tegeleb toetudes luterlikule teoloogiale inimese elu mõtte ja usu küsimustega tänapäeva kontekstis, otsides vastust  - kas sel kõigel on tähendust ja tähtsust ka minu jaoks? Kursuse sihtgrupiks on inimesed, kellel on olnud vähe või üldse mitte mingit kokkupuudet kirikuga, kuid kes siiski tunnevad huvi kristliku usu põhiküsimuste vastu. Kursus koosneb kaheksast kahetunnisest seminariõhtust, mis toimuvad kakskeelsena, osalejatele jagatakse kursuse abimaterjal, võimalus on kasutada nii eesti kui ka venekeelset materjali. Soovi korral saab iga kursuslane materjalid mõlemas keeles.     
 
Toetus 176 226 krooni.
 
 
Projekte rahastatakse Euroopa Liidu programmi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist ning kaasfinantseeringuna Eesti riigi poolt.
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 __________________________
2010. a. konkursi „Mõttetalgud – edukam Eesti!“ raames toetatud projektid
 
Lisateave: Ruslan Prohhorenko, kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9035, ruslan.prohhorenko@meis.ee
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
1) Keila Hariduse SA „Mõttetalgud – edukam Eesti“

Projekti eesmärk on kaasata ja ühendada erineva kultuurilise taustaga – Eesti kodakondsusega ning Euroopa kolmandate riikide Eestis elavaid noori läbi ühiste ja järjepidevate tegevuste. Äratada huvi koostöö ja ühise vastutuse ees. Anda osalejatele võimalus õppida tundma Eestis elavate inimeste sarnasusi ja erisusi ning õppida nendega arvestama. Suunata sihtgruppi, kelleks on  14-26 aastased Eestis elavad kodanikud, mittekodanikud ja Euroopa kolmandate riikide kodanikud, mõtlema omaenese ressursi jaotamise põhimõttele. Ärgitada Eestis elavaid inimesi panema alust ja edaspidi levitada põhimõtet kvaliteetsest kooseksiseerimisest  s.t. elada üldosas ühiste eesmärkide nimel (näiteks turvalisem keskkond, ajakirjandusvabadus, ühised arusaamad maailmas toimuvast).

Projekti raames korraldatakse kaks foorumit: „Elu kvaliteet ja selle komponendid globaliseeruvas maailmas“ ja „Multikultuursus- kas paratamatus või võimalus?“. Teise foorumi lisana korraldatakse galakontsert eri kultuuride tutvustamiseks. Kokkuvõtteid foorumitest ning tulemustest tehakse avaliku meedia ning loodud õppefilmi levitamise kaudu.

Toetus 138 070 krooni / 8824,28 eurot
 
 
2) MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud „Rahvusvähemusi esindavad noored – aktiivsed ühiskonna kodanikud“
Projekti üldine eesmärk on dialoogi tekitamine Eestis elavate erinevatest rahvustest ja kodakondsusega noorte vahel selgitamaks valitsevat olukorda ning suhtumisi rahvussuhete ja lõimumise alal, analüüsimaks arenguid ja välja pakkumaks lahendusi vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni ning Eesti lõimumiskava 2008–2013 edukamaks rakendamiseks.
Projekti raames korraldatakse kaks rahvussuhete ja lõimumise alast foorumit, kus käsitletakse Eestis elavate teiste rahvuste olukorda ja õigusi, tutvustatakse ja analüüsitakse Eesti riigi poolt loodud seadusandlikke tingimusi ning seaduste ja rahvusvaheliste kokkulepete rakendamise võimalikke kitsaskohti. I foorumi järgselt viiakse läbi koolitus mis käsitleb strateegiliste suundade välja töötamise, sõnumi formuleerimise ja argumenteerimise oskust rahvusvähemuste noortekodade esindajatele. Foorumites osalevad erinevatest rahvustest ja kodakondsusega Eestis elavad noored vanuses 15 – 26 aastat. Suurema kõlapinna andmiseks kaasatakse Eesti UNESCO Noorte Ühendus(EUYA) ja Infoportaal Etnoweb ning koostatakse infomaterjale.
 
Toetus 203 440 krooni / 13002,19 eurot
 
3) MTÜ Vabatahtlike Ühendus „SEBRA“ „FORUM-TEATER“
Projekti eesmärk on negatiivsete sotsiaalsete nähtuste ennetamine noorte seas, kasutades selleks interaktiivset tehnoloogiat „Foorum-teater“ Foorum-teatri tegemisel on põhiideeks, et näidata ühiskonnale vajadust kaasata igat inimest olukorra parandamiseks ning et enamikel juhtudel sotsiaalse olukorra paranemine oleneb meist igaühest endist. „Forum-teater“ kujutab endast mitteformaalset näitekunsti meetodeid kasutavat noorte gruppi, kes mängivad läbi ohtlikud olukorrad ning töötavad välja strateegia mida saab edaspidi kasutada isiklikul tasemel. „Forum-teater“ baseerub kahel osal: konkreetne sotsiaalne teema ja üldhariduslik blokil, mis viiakse läbi kohe pärast etendust. Etendus juhib vaatajate tähelepanu kindlatele sotsiaalsetele teemadele pannes neid kaasa mõtlema. Auditooriumis jätkuvad peale etendust arutelud. „Forum-teatri“ lavastused aitavad edasi anda informatsiooni, kus vaatajad saavad aktiivselt kaasa rääkida ja protsessis osaleda. Projekti raames toimub kokku 10 etendust 5 linnas: Narvas, Narva-Jõesuus, Sillamäel, Jõhvis ja Kohtla-Järvel. Sihtrühmaks on „Forum-teatri“ näitlejad vanuses 18-26 aastat ning pealtvaatajad, erinevatest rahvustest ja kodakondsusega Eesti elanikud.
 
Toetus 130 225 krooni / 8322,89 eurot
 
 
4) Sillamäe Astangu kool „Mõtleme koos!“  
Projekti eesmärk on muuta noorte mõttemaailma positiivsemaks ja tolerantsemaks, suhtumist avatumaks üksteise ning erinevate kultuuritavade suhtes. Panna mõtlema, et siin elavate inimeste ainus kodu on just Eestis. Kõigil Euroopa Liidu kodanikel sh ka Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanikel on ühiskonnas ühesugused võimalused, ühesugune roll ja vastutus. Sihtrühmaks on 90 inimest – Narva, Sillamäe ja Viljandi noored. Projekti peamiseks tegevuseks on 3 foorumit korraldamine. Foorumitel arutletakse multikultuurse ühiskonna ja rahvusliku identiteedi küsimusi ja viiakse läbi rahvuskultuure tutvustav programm. Oodatavaks tulemuseks on noorte oskus pidada dialoogi, suhtumine üksteise arvamustesse tolerantselt ja austusega. On tekkinud soov EV kodakondsuse saamiseks. Erineva kodakondsusega Eestis elevate noorte vahel on tekkinud dialoog, mis on mehhanism, mille abil edendatakse üle kultuuritraditsioonide vastastikust mõistmist ja usaldust ning hoitakse ära ja lahendatakse konflikte. Projekti tegevustesse kaasatakse Raadio 4 ja Sillamäe telestuudio „Noor”.
Projekti raames korraldatakse: Osavõtjate koduste kirjalike arutluste konkurss teemal „Eestimaa on minu kodu ja teist mul ei ole.“. Foorum Sillamäel Astangu koolis teemal „Mida tähendab - Võrdsed võimalused“ koos Sillamäe aselinnapea Eevi Paasmäega. Foorum Narva Koorikoolis teemal: „Kodanikuõigused ja kohustused.“ Koostatakse Noorte tuleviku integratsiooniprogramm. Avatud mikrofon. „Ajurünnak“. Peale foorumit toimub projektis osalejate ühiskontsert. Eesti, Ukraina, Vene kultuuritraditsioonid. Osaleb kogu sihtrühm. Narva külalistele korraldatakse ekskursioon Narva linnas. Foorum Raadio4 stuudios Tallinnas, kus tehakse kokkuvõte toimunud sündmustest. Toimub arutelu: „Kas tunneme end Eestis igal pool turvaliselt. Kui ei- siis miks? Osalevad parimad esseekirjutajadjaaktiivseimad foorumites osalejad. Projekti tegevustest koostatakse video ja fotomaterjal.
 
Toetus 27 550 krooni / 1760,77 eurot

Tagasi konkursi kirjelduse juurde.

________________________________

Konkursi „Eesti keele õpe projektlaagris ja eesti peres“ raames toetatud projektid
 
Lisateave: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 6599 028, e-post lianne.ristikivi@meis.ee.
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
6.aprillil 2010 väljakuulutatud konkursi tulemused kinnitati 25.märtsil 2010, mille tulemusel sõlmiti kaksteist lepingut järgnevate konkursi raames välja valitud partneritega:
 
Organisatsioon:
Veeda Vaheaeg Võrumaal MTÜ
Projekti nimetus:
Keelesuvi Võrumaal
Tegevuste kirjeldus:
Neljas vahetuses pereõppe korraldamine eesti peredes. Pereõppes toimus eluoluline suhtlemine eesti peres, kus 14 päeva jooksul elasid koos sihtrühma laps ja tema-ealine eesti laps.
Tegevuse periood:
04.06.2010 – 30.09.2010
Sihtrühm:
32 KRK noort vanuses 7-18 eluaastat
Projektijuht:
Pille Kulberg
Kontaktandmed:
Gsm 52 75 354; pille.kulberg@mail.ee
 
Organisatsioon:
UNICEF Eesti Fond SA
Projekti nimetus:
Eesti keel Eesti perega
Tegevuste kirjeldus:
14-päevase pereõppe korraldamine sihtrühmale eesti peredes Eestimaa erinevates paikades.
Tegevuse periood:
04.06.2010-20.10.2010
Sihtrühm:
72 KRK noort vanuses 7-18 eluaastat
Projektijuht:
Urmo Reitav
Kontaktandmed:
Gsm 55 32 539; urmo@unicef.ee
 
Organisatsioon:
Jõhvi Vene Gümnaasium
Projekti nimetus:
Õpime sõpradega koos
Tegevuste kirjeldus:
Võrumaal ühe laagrivahetuse läbiviimine eesti keele kasutamise süvendamiseks.
Tegevuse periood:
14.06.2010-31.10.2010
Sihtrühm:
30 noort vanuses 7-18 eluaastat, sh 6 KRK-d; 15 eesti keelt koduse keelena kõnelejat ning 15 eesti keelt mitte koduse keelena kõnelejat
Projektijuht:
Inge Papp
Kontaktandmed:
Gsm 56 664 297; ingepapp@hotmail.com
 
Organisatsioon:
Narva 6. Kool
Projekti nimetus:
Muinasjutumaal
Tegevuste kirjeldus:
Põlvamaal eesti keele õppe eesmärgil projektlaagri läbiviimine.
Tegevuse periood:
07.06.2010-30.09.2010
Sihtrühm:
40 noort vanuses 7-18 eluaastat, sh 8 KRK-d; 20 eesti keelt koduse keelena kõnelejat ning 20 eesti keelt mitte koduse keelena kõnelejat
Projektijuht:
Maret Annuk
Kontaktandmed:
Gsm 56 486 221; maretannuk@hot.ee
 
Organisatsioon:
Holste Kool
Projekti nimetus:
Keeleõpe koos sõpradega on lahe
Tegevuste kirjeldus:
Kolme laagrivahetuse läbiviimine Holstres Viljandimaal, kus osalevad Kohtla-Järve õpilased ning tugiõpilastena Holstre Kooli õpilased, eesmärgiga kujundada eesti keele kasutamise oskust.
Tegevuse periood:
04.06.2010-26.09.2010
Sihtrühm:
65 noort vanuses 7-18 eluaastat, sh 13 KRK-d
Projektijuht:
Helve Hrabrova
Kontaktandmed:
Gsm 50 89 315; helve@holstre.vil.ee
 
Organisatsioon:
Tallinna Laagna Gümnaasium
Projekti nimetus:
Hunt Kriimsilma 9 ametit
Tegevuste kirjeldus:
Rannapungerja Noortelaagris eesti keele õppega laagrivahetuse läbiviimine eesti keskkonnas, et aidata kaasa eri rahvusest noorte omavahelise dialoogi suurenemisele ning vähendada negatiivseid hoiakuid ja eelarvamusi üksteise suhtes.
Tegevuse periood:
04.06.2010-17.09.2010
Sihtrühm:
36 noort vanuses 7-18 eluaastat, sh 7 KRK-d; 18 eesti keelt koduse keelena kõnelejat ning 18 eesti keelt mitte koduse keelena kõnelejat
Projektijuht:
Marge Toome
Kontaktandmed:
Gsm 555 35 755; marge.toome@laagna.tln.edu.ee
 
Organisatsioon:
Tapa Vene Gümnaasium
Projekti nimetus:
Keeleõpe loovuslaagris
Tegevuste kirjeldus:
Käsmus kunsti teemalise eesti keele õppe laagri läbiviimine.
Tegevuse periood:
04.06.2010-31.08.2010
Sihtrühm:
22 noort vanuses 7-18 eluaastat, sh 4 KRK-d; 11 eesti keelt koduse keelena kõnelejat ning 11 eesti keelt mitte koduse keelena kõnelejat
Projektijuht:
Katre Jürgenson
Kontaktandmed:
Gsm 55 24 252; katrej@hot.ee
 
Organisatsioon:
Süda-Eesti Sotsiaalkeskus MTÜ
Projekti nimetus:
Hoolida ja armastada
Tegevuste kirjeldus:
Järvamaal kolme laagrivahetuse läbiviimine, kus õppeprotsessides tugineti eesti rahva mütoloogiale nii kunstis, kirjanduses kui keeles.
Tegevuse periood:
04.06.2010-15.10.2010
Sihtrühm:
90 noort vanuses 7-18 eluaastat, sh 18 KRK-d; 45 eesti keelt koduse keelena kõnelejat ning 45 eesti keelt mitte koduse keelena kõnelejat
Projektijuht:
Kaidi-Ly Välb
Kontaktandmed:
Gsm 53 402 705; kaidily@sesok.ee
 
Organisatsioon:
Fän Clab MTÜ
Projekti nimetus:
Eesti keele õpe projektlaagris ja Eesti peres
Tegevuste kirjeldus:
Laagrivahetuse läbiviimine. Eri rahvusest osalejad rakendati praktilisse keskkonda, kus noortel on julgus ja tahe kõnelda eesti keeles. Noored praktiseerisid eesti keelt läbi kõigi laagris pakutud tegevuste.
Tegevuse periood:
04.06.2010-12.11.2010
Sihtrühm:
25 noort vanuses 7-18 eluaastat, sh 5 KRK-d; 12 eesti keelt koduse keelena kõnelejat ning 13 eesti keelt mitte koduse keelena kõnelejat
Projektijuht:
Laila Illak
Kontaktandmed:
Gsm 51 64 437; info@seiklusmaailm.ee
 
Organisatsioon:
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium
Projekti nimetus:
Koos sõpradega
Tegevuste kirjeldus:
Võrumaal Roosu talus kolme 7-päevase laagrivahetuse läbiviimine kooli õpilastele koos tugiõpilastega eestikeelsetest koolidest.
Tegevuse periood:
07.06.2010-12.09.2010
Sihtrühm:
90 noort vanuses 7-18 eluaastat, sh 18 KRK-d; 45 eesti keelt koduse keelena kõnelejat ning 45 eesti keelt mitte koduse keelena kõnelejat
Projektijuht:
Vaike Valdmann
Kontaktandmed:
Gsm 55 681 431; valdmann@ahtme.edu.ee
 
Organisatsioon:
Kuressaare Lastekaitse Ühing MTÜ
Projekti nimetus:
Koos – see on kõik
Tegevuste kirjeldus:
Saaremaal eesti keele õppe laagri läbiviimine, kus seiklustegevuste käigus tõestatakse eesti keele kasutamise julgust ning suurendatakse kontakte eri rahvusest noorte vahel.
Tegevuse periood:
04.06.2010-01.10.2010
Sihtrühm:
40 noort vanuses 7-18 eluaastat, sh 8 KRK-d; 20 eesti keelt koduse keelena kõnelejat ning 20 eesti keelt mitte koduse keelena kõnelejat
Projektijuht:
Eero Kiipli
Kontaktandmed:
Gsm 56 496 102; ekiipli@hotmail.com
 
Organisatsioon:
Tugikeskus Arktur MTÜ
Projekti nimetus:
Terve keha, terve vaim on õppimise edu pant
Tegevuste kirjeldus:
Spordiklubide lastele projektlaagri kahe vahetuse läbiviimine Tallinnas Sisekaitseakadeemia ruumides ja alal.
Tegevuse periood:
04.06.2010-16.08.2010
Sihtrühm:
54 noort vanuses 7-18 eluaastat, sh 11 KRK-d; 27 eesti keelt koduse keelena kõnelejat ning 27 eesti keelt mitte koduse keelena kõnelejat
Projektijuht:
Jelena Ohakas
Kontaktandmed:
Gsm 555 64 207; ohlen@hot.ee
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.

___________________________

Projektikonkursi „Meie Eesti“  2010. aasta konkursi raames rahastatud projektid
 
Lisateave: Toivo Sikk, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post toivo.sikk@meis.ee

Tagasi konkursi kirjelduse juurde.
 
Organisatsioon:
Narva 6. Kool
Projekti nimetus:
Ühised koolirõõõmud
Tegevuste kirjeldus:
Laiendada õpilaste teadmisi Eesti riigist , ühiskonnast, kultuuri-ja ajaloost. Selleks viime läbi mälumängu „Kas tunned Eestit?“ Narva õpilaste ja Saverna Põhikooli õpilaste vahel. Ühistegevuse ja kontaktide loomine eri rahvusest õpilaste vahel , sallivuse arendamine eri rahvustest õpilaste vahel.
Tegevuse periood:
17. detsember 2010– 31. märts 2011
Sihtrühm:
 
 
Toetussumma:
20 Narva 6. Kooli ja Narva Kesklinna Gümnaasiumi ja 20 Saverna Põhikooli õpilast. Vähemalt 8 (20%) õpilastest on KRK või määratlemata kodakondsusega noored.
97 900 krooni
Projektijuht:
Maret Annuk
Kontaktandmed:
Gsm 56 486221; e-post: maretannuk@hot.ee
 
Organisatsioon:
Sillamäe Kannuka Kool
Projekti nimetus:
Eestit tundma õppides kohaneme sõpradeks
Tegevuste kirjeldus:
Projekti eesmärgid:
1)     Tutvustada Eesti riigi ajaloo ja kultuurilooga seotud paiku, luues isikuomadusi arendavaid ühistegevusi Eesti kodanike (muusumiinimesed) ja kodakondsuseta isikute vahel;
2)     Suunata õpilasi tundma eestimaad ja tema kultuuri;
3)     Aidata õpilastel orienteeruda Eesti ühiskonna elus;
4)     Kaasata tegevustesse kolmandate riikide kodanikest õpilased ja määratlemata kodakondsusega õpilased;
5)     koguda teabematerjale.
Oodatava tulemused:
1)     Tutvustada õpilastele ajaloolisi paiku;
2)     Noored väärtustavad hoiakutes ja tegemistes Eestit.
1)
19. mai 2010 – 1. juuni 2011
Sihtrühm:
 
 
 
Toetussumma:
Antud projektis osalevad 14-18-aastased , 8-12. Klasside õpilased. Eesti kodakondsusega on 64%, kolmandate riikide kodakondsusega on 26% ja määratlemata kodakondsusega 10%. Lastel on suur soov õppida ja praktiseerida eesti keelt.
96 109,,00 krooni
Projektijuht:
Natalja Nazarjeva
Kontaktandmed:
Tel. 3974044, 58013449; e-post: nazarjeva@starline.ee
 
Organisatsioon:
Haapsalu Nikolai Kool
Projekti nimetus:
Minu valik on Eesti
Tegevuste kirjeldus:
Projekti eesmärk on tutvustada projektis osalevatele noortele Eesti riigi ajalugu ja kultuurilooga seotud paikasid ning asutusi. Eesmärgiks on anda õpilastele üleaade Eesti ühiskonnast ja tema ajaloolisest kujunemisest. Samuti on eesmärgiks lähendada erineva emakeele ja kultuuritaustaga inimesi läbi erinevate tegevuste. Tõsta noorte teadlikkust võrdsete võimaluste ja sallivuse osas ning luua rohkem isikuomadusi arendavaid ühistegevuse võimalusi.
Tegevuse periood:
24. mai 2010 – 1. juuni 2011
Sihtrühm:
Toetussumma:
40 õpilast, kellest 30 omavad eest kodakondsust, 4 määratlemata kodakondsusega, 1 muu kodakondsusega ja 5 õpilast on vene kodakondsusega.
64 676,00 krooni
Projektijuht:
Aive Saadjärv
Kontaktandmed:
Tel. 47 24665, Gsm 55 678100; e-post: direktor@vg.edu.ee
 
Organisatsioon:
Võru Kesklinna Gümnaasium
Projekti nimetus:
Eesti keeles, Eesti meeles
Tegevuste kirjeldus:
Tutvutakse ühiskonnaõpetuse ja ajaloo järgnevate teemadega – EV kodaniku kohustused ja kombed; riigikaitse ja selle vajalikkus; erinevad rahvusrühmad EV; religioon ja kultuur.Toimub kultuuridevaheline õppimine; 17mai – 5. Juuni 2010 on ekskursioonid Narva ja Tallinna; 20.sept ekskursioon Tartusse; oktoobris ühise ajalehe „Eesti keeles , Eesti meeles“ ja mõttekaardi koostamine, avalikustamine.
 
Tegevuse periood:
17. mai – 31. detsember 2010
Sihtrühm:
Toetussumma:
Võru Kesklinna Gümnaasiumi 10. Klassi 25 õpilast ja 25 õpilast Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 10.klassi õpilast. 18 õpilast 50 on kolmandate riikide või määratlemata kodakondsusega noored.
99 923,49 krooni
Projektijuht:
Tiiu Ojala
Kontaktandmed:
Tel. 7823637,GSM 53416654; e-post: tiiuojala@hot.ee
 
Organisatsioon:
Haapsalu Kutsehariduskeskus
Projekti nimetus:
Lõimumist alustame endast
Tegevuste kirjeldus:
Kolme päevane õppeekskursioon Haapsalu-Viljand-Põlva-Piusa-Värska-Kallaste-Raja -Koikla-Haapsalu;vene- ja eesti kultuuri tutvustav konverents. Külastatakse Haapsalu linna ametiasutusi (linna- ja maavalitsused, politsei, kohtumaja, maksuamet, tööinspektsioon, Läänemaa muuseum).
Tegevuse periood:
1. juuni – 30. november 2010
Sihtrühm:
 
 
Toetussumma:
Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilased, Läänemaa Slaavi folkloorirühma Bõlina noorterühm. 36 õpilast ja 5 õpetajat Haapsalu Kutsehariduskeskusest ja 7 õpilast ja 2 õpetajat Läänemaa Slaavi folkloorirühmast Bõliina, kelledest 20% on Euroopa kolmandate riikide kodanikud.
73 550,00 krooni
Projektijuht:
Mall Lepmets
Kontaktandmed:
Tel 6661745; gsm 50 81016; e-post: mall.lepmets@hkhk.edu.ee
 
Organisatsioon:
Ehte Humanitaargümnaasium
Projekti nimetus:
Meie Eesti
Tegevuste kirjeldus:
Peamine siht on tutvustada õppuritele seda maad, kus nad elavad ja õpivad. Ekskursioon „Setumaa“, „Eesti mõisad“, Palamuse O. Lutsu majamuuseum, Lõuna-Eesti vaatamisväärsused, Haapsalu Piiskoplinnus, Pärnu linn ja Pärnu muuseumid, Tartu linn ja Tartu muuseumid, Kohtla Kaevanduspark-muuseum, Vabaõhumuuseum, Eesti Arhidektuurimuuseum, Eesti Meremuuseum. Toimuvad veel koolisisesed üritused ja IX õpilaste teaduslik konverents.
Tegevuse periood:
24. mai 2010 – 01. juuni 2011
Sihtrühm:
 
 
Toetussumma:
Kooli 5.-12. Klassides käib 376 õpilast, kelledest 23% on kodakondsuseta lapsed või muu riigi kodanike lapsed.
99 000,00 krooni
Projektijuht:
Anželika Kahro
Kontaktandmed:
Gsm 52 87656; e-post: anzelika.kahro@ehte.edu.ee
 
Organisatsioon:
Narva Humanitaargümnaasium
Projekti nimetus:
Meie kodumaa mineviku radadel
Tegevuste kirjeldus:
Õpilased tutvuvad Narva ja Narva-Jõesuu Vabadussõjaga seotud paikadega, 2-e päevane ekskursioon Tallinna- Tartusse ja Otepääle. Külastatakse muuseume ja Vabadussõjaga seotud paiku. Näidatakse KRK-dele, milline on selle riigi ajalugu ja ka tänapäev, kus nad elavad.
Tegevuse periood:
16. august – 15. november 2010
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
40 kooli 9-te klasside õpilast, neis vähemalt 20% Euroopa Kolmandate Riikide Kodanikud või kodakondsuseta õpilased.
40 200,00 krooni
Projektijuht:
Tatsiana Kupratsevitš
Kontaktandmed:
Gsm 58 160791; e-post: tatsii@hot.ee
 
Organisatsioon:
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projekti nimetus:
Eestimaa elanikust heaks kodanikuks
Tegevuste kirjeldus:
Projekti eesmärgid on kolmandate riikide kodanikest õpilastele:
-       Tutvustada Eesti riigi arenemislugu ning tõsta huvi Eestis toimuva vastu;
-       Propageerida püsivate kontaktide, koostöö ja suhtluse vajalikkust eri rahvustest ja kodakondsusega inimeste vahel;
-       Süvendada kodanike ja mitte kodanikel positiivset austavat suhtumist oma kodukantija riiki, arendada sallivust ja kultuuriteadlikkust;
-       Rikastada õpilaste sisemaailma uute teadmiste, tunnete ja muljete näol.
3-päevane ekskursioon marsruudil Jõhvi- Mustvee- kirikute linn, Peipsi järve ääres vanausuliste elupaik, Kallaste pank, Alatskivi loss, Tartu Botaanikaaed, spordimuuseum ja teaduskeskus AHHAA, Eesti Lennundusmuuseum, Tõravere Observatoorium, Otepää Linnamägi, väike ja suur Taevaskoda- Võhandu jõgi, Põlva Talurahvamuuseum, Seto Talumuuseum, Värska Veekeskus, Rõuge Suurjärv, Haanja kõrgustik, J.Kuperjanovi nim Sõjaväepataljon, Vastseliina ordulinnus, Piusa liivakoopad, Karula Rahvuspark, Sangaste loss, Elva. Kogu reisi jooksul nii õpetajad kui ka õpilased jagavad infot eelseisvatest peatuspaikadest. Iga reisipäeva lõpus korraldatakse viktoriin nähtu/kuuldu kohta.
Tegevuse periood:
16.august – 31.oktoober 2010
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
50 õpilast, neist vähemalt 11 õpilast on KRK või määratlemata kodakondsusega noored
88 364,00 krooni
Projektijuht:
Jelena Ohakas
Kontaktandmed:
Gsm 55 564207, e-post: ohlen@hot.ee
 
Organisatsioon:
Valgu Põhikool
Projekti nimetus:
Sõprussild
Tegevuste kirjeldus:
Projekti eesmärgiks on erineva keele ja kultuuriga noorte lähestamine läbi ühistegevaste. Tegu on projekti Sõprussild jätkuga.  Projekti jooksul toimuvad mitmed õpilaste kohtumised, toimuvad üritused Eesti lipu päevaga seoses, külastatakse Palamuse Kihelkonnamuuseumi, Riigikogu, toimub kohtumine maakonnast valitud riigikogu saadikutega.
Tegevuse periood:
24. mai 2010 – 10. märts 2011
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
Valgu Põhikooli ja Kallavere Keskkooli 42 õpilast, kelledest 10 õpilast on KRK ja määratlemata kodakondsusega noored.
64 368,00 krooni
Projektijuht:
Ene Oisalu
Kontaktandmed:
Gsm 56 470332; e-post: eneo@valgupk.edu.ee
 
Organisatsioon:
Loksa 1. Keskkool
Projekti nimetus:
Eesti-koht, kus ma elan
Tegevuste kirjeldus:
Projekt peaks andma õpilastele:
-       Eesti ühiskonnas toimetulekuks vajalikku teavet;
-       Eneseteadlikkuse tõusu;
-       Võimaluse osaleda eri kodakondsusega lastel ühes projektis;
1)     1.10 – 30.11.2010 – Eesti ajaloo aineline konverentside sari;
2)     1.12.2010 – 1.04.2011 – ekskursioonid õpilaste poolt Eesti erinevatesse paikkondadesse. Detsember – ajaloomuuseum, Maarjamäe loss, Laidoneri muuseum; Jaanuar 2011 – Vabadusvõitluse muuseum, Okupatsioonimuuseum, riigikogu; veebruar – Mahtra Talurahva Muuseum, Palamuse O. Lutsu kihelkonnamuuseum; märts 2011 – Vaivara Sinimägede muuseum, Narva muuseum; aprill 2011 – Valga Isamaalise Kasvatuse püsiekspositsioon, Põlva Talurahvamuuseum. 
Tegevuse periood:
24. august 2010 – 30. aprill 2011
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
45 õpilast 5. – 12. klassidest, neist 9-10 KRK või kodakondsuseta õpilased
89 311,00 krooni
Projektijuht:
Riina Paartalu
Kontaktandmed:
Gsm 55 42974; e-post: riina.paartalu@mail.ee
 
Organisatsioon:
Võru Vene Põhikool
Projekti nimetus:
Ajaloolised eluteed Eesti kirjanduses
Tegevuste kirjeldus:
Võrumaal elavad vene keelt kõnelevad noored, kelledest paljud on venemaa kodanikud või määratlemata kodakondsusega õpilased, omandaksid projekti ürituste jooksul osakese Eesti kirjandusest ja saaksid teavet kirjanike olemusest ja elupaikadest. Külastatakse Saaremaad, kus 24 vene õppekeelega õpilastest pole kordagi käinud; toimub õppepäev ja loomingunädal Fr. R. Kreutzwaldi loomingust Võrus; toimub mitu loomenädalat, kaasaegset luulet tutvustab luuletaja Contra. 
Tegevuse periood:
24. mai 2010 – 1. juuni 2011
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
54 õpilast, neist 11 Euroopa kolmandate riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega õpilased
73 174,00 krooni
Projektijuht:
Kontaktandmed:
Helle Rebane
Gsm. 50 86918; e-post: helle.rebane@vkg.werro.ee
Organisatsioon:
Palamuse O.Lutsu Kihelkonnamuuseum
Projekti nimetus:
Jõgevamaa radadel
Tegevuste kirjeldus:
Tegevused on seotud muuseumi spetsiifikaga ja pakutakse välja järgmist:
1)     Oskar Lutsu kirjandusnädal (oktoober);
2)     Karneval Palamuse muuseumis ja koolis (november). Õpitakse Eesti karnevalikomeid;
3)     Jõulud Palamuse muuseumis ja koolis (detsember);
4)     Kevadpühad muuseumis ja Lible laat koolis (aprill).
5)     „Pildikesi kevadest“ salvestus (aprill);
6)     Kalevipoja jälgedel (mai).
Ürituste käigus õpetatakse EKRK-dele Eesti rahvuskombeid ja traditsioone ja räägitakse, mida praeguses kultuuris nendest aegadest võib leida. 
Tegevuse periood:
1.september  2010 – 1.juuni 2011
Sihtrühm:
 
 
 
Toetussumma:
Sihtrühmad on Tartu Annelinna Gümnaasiumist ja Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumist – projektis osalejate miinimumarv on 40 õpilast, kelledest vähemalt 20% on Euroopa Kolmandate Riikide Kodanikud ja/või määratlemata kodakondsusega õpilased.
97 164,90 krooni
Projektijuht:
Kontaktandmed:
Aili Kalavus
Tel. 7760514; e-post: aili@palmuseum.ee
 
Organisatsioon:
Eesti Maanteemuuseum
Projekti nimetus:
Vene ja eesti õpilaste Eesti ajalooliste teadmiste täiendamine, liikluskasvatuskoolitus ning omavaheliste kontaktide suurendamine ühistegevuste kaudu
Tegevuste kirjeldus:
Muuseumi õppeprogrammi abil on võimalik suurendada õppurite teadmisi Eestimaa ajaloost ja kultuurist ning praktilisi oskusi igapäevaseks toimetulekuks liikluseks. Eriline koht on liiklusprogrammi läbiviimisel. 
Tegevuse periood:
01. november  2010 – 30. aprill 2011
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
Tegevustesse on kaasatud Tartu Annelinna Gümnaasiumi, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ja Põlva Keskkooli 5.-9. Klasside õpilased (kokku ligi 400 õpilast).
99 232,00 krooni
Projektijuht:
Peeter Uibo
Kontaktandmed:
Gsm 5163024; e-post: peeter.uibo@mnt.ee
 
Organisatsioon:
Narva Täiskasvanute Kool
Projekti nimetus:
Riik algab meist
Tegevuste kirjeldus:
Narva Täiskasvanute Kooli sümboolika konkurss; Narva Linnavalitsuse külastus; õppereis Rakveres; kodakondsus ja migratsiooniameti esindajaga ümarlaud; töötu kassa esindajate ümarlaud; politsei- ja piirivalveameti esindajate ümarlaud; õppereis Otepääle, Tallinna ja Tartusse; kodanikupäevale pühendatud mälumängNarva linna koolide õpilastele. 
Tegevuse periood:
06. september 2010 – 30. november 2010
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
Kooli 8. – 12. Klassides 217 õpilast, kelledest 57% on Venemaa kodanikud või määratlemata kodakondsusega noored.
36 770,00 krooni
Projektijuht:
Jekaterina Šemarina
Kontaktandmed:
Gsm 55 692227 e-post: Jekaterina.pervushina@mail.ee
 
Organisatsioon:
Valga Muuseum
Projekti nimetus:
Meie Valga
Tegevuste kirjeldus:
Projekti eesmärk on aktiviseerida Valga noori, arendades nendes kodulinna ajaloo tundmist läbi seotuse kodukohaga, kogukondade omavahelist suhtlemist. Programm hõlmab: konkurssi „Meie Valga Youtube’s“; orienteerumisvõistlus „Meie Valga“, Valga linna ajaloo õpperaja koostamine; Valga Muuseumi Noortenõukogu tegevuse käivitamine; mälestuste kogumise konkurss „Valga ja vanavanemad“; Valga Muuseumi venekeelse kodulehe ja ekspositsioonijuhi koostamine; muuseumitundide väljatöötamine; ekskursioon ja õpilaskonverents konkursside tulemuste tutvustamiseks; projekti tulemusi tutvustava näituse ülesseadmine mais 2011. 
Tegevuse periood:
01. august 2010 – 1. juuni 2011
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
Sihtrühmaks on Valga Vene Gümnaasiumi, Valga Gümnaasiumi ja Valga põhikooli õpilased. Kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega noored tagab Valga Vene Gümnaasum ja Valga Avatud Noortekeskus.
99 770,00 krooni
Projektijuht:
Pille Tomson
Kontaktandmed:
Tel. 7668860,Gsm 53 030661; e-post: pille@valgamuuseum.ee
 
Organisatsioon:
Narva Muuseum
Projekti nimetus:
Meie Eesti algab Narvast
Tegevuste kirjeldus:
Eesmärgiks on välja töötada ja käivitada interaktiivne muuseumiprogramm. See programm viiakse läbi Narva linnuses, kasutatakse interaktiivset metoodikat. Muuseumiprogramm koosneb 5-st tunnist, mis kõik on üles ehitatud erinevatele aktiivsetele tegevustele (käelised tegevused, uute oskuste õppimine, saadud teadmiste baasil töövihiku täitmine). Esimene tund toimus septembris nii õues kui ka ruumis; teine tund toimub novembris linnuse püsiekspeditsiooni ruumides; kolmas õppetund toimub veebruaris ning teemaks ühiskond ja riik; neljas tund leiab aset aprillis ja tegu on kolmes esimeses tunnis toodud materjali virtuaalne kordamine ning 5-s õppetund leiab aset mais ning võetakse ette 1-päevane ekskursioon Jõgevamaale. Töötatakse välja 3-m töövihikut, Eesti kaart ning aruandevihik (maht 16 lk). 
Tegevuse periood:
01.juuli 2010 – 30. mai 2011
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
Narva ja Narva lähikonna põhikoolide õpilased, samuti Narva Vanalinna riigikooli ning Narva lastekodu õpilased. Projekti kaasatakse 40 – 50 õpilast, kelledest vähemalt 20% on Euroopa Kolmandate Riikide Kodanikud või määratlemata kodakondsusega noored.
99 661,00 krooni
Projektijuht:
Anastassia Sokolova
Kontaktandmed:
Tel. 3599235,Gsm 53 358868; e-post: anastassia.sokolova@narvamuuseum.ee
 
Organisatsioon:
Maardu Gümnaasium
Projekti nimetus:
Elu Eestis läbi aegade
Tegevuste kirjeldus:
Käesoleva projekti läbivaks teemaks on suhted naaberrahvastega. Tähtsal kohal on praktiliste tegevuste kaudu õppimine, koostöö ning koosõpe. Õpilasedon projekti erinevates staadiumides ajaloo aktiivse fikseeria rollis. See õpetab neid infot selekteerima ja esitama.
5. klssile pakutakse võimalust tutvuda Eesti eluga erinevatel ajalooetappidel. Õppekäik „Meie esivanemate elu-olu:taluelu“ – 10. november; õppekäik Meie esivanemate elu-olu: kaitsetegevus“ – 5. mai 2011. 6. Klassile õppekäik „Muinasaeg Eestis.elu-olu“ – 22. september 2010; õppekäik „Muinasaeg Eestis: suhtlemine teiste rahvastega“ – 19.mai 2011; 7. klass, õppekäik „Keskaeg:teaduse areng“ Rakvere linnusesse 14.aprillil 2011; 8. klass, õppekäik „Rootsi –aeg Eestis: hariduse võidukäik“ 15.märts 2011; 9. klass, õppekäik „Kultuuride kokkupuutepunkte:setod“ – 7.oktoober 2010; 10. – 12. klass, õppekäik „Eesti – mereriik: õppimisvõimalused“ – 20 jaanuar 2011, õppekäik „Eesti – mereriik:laevastik“ – 13. september 2010, õppekäik „Eesti – mereriik: meri toitja ja tööandjana“ – 1. oktoober 2010 ja õppekäik „Kes? Kus? Millal?“ – 18. veebruar 2011. 
Tegevuse periood:
16. august 2010 – 1. juuni 2011
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
Sihtrühma kuuluvad Kallavere Keskkooli ja Maardu Gümnaasiumi õpilased. Maardu Gümnaasiumis käib 70 määratlemata kodakondsusega või Euroopa Kolmandate Riikide Kodanikku, Kallavere Keskkoolis on selliseid noori 3. Kokku oodatakse osalema 300-360 noort, kelledest 20% on EKRK-d või kodakondsuseta isikud.
99 985,00 krooni
Projektijuht:
Tiina.Kihulane
Kontaktandmed:
Gsm 58 117012; e-post: tiina.kihulane@gmail.com
 
Organisatsioon:
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
Projekti nimetus:
Üheskoos mitmekesisuses
Tegevuste kirjeldus:
Loengud Eesti riigi tekkimise ajaloost, samuti praegusest riigikorraldusest ning ühiskonnast. Õppekäigud Ida-Virumaale , Kalevipojaga seotud kohtadele Taevaskojas ja Kuremäe kloostri külastamine. Õppekäik Seto Talumuuseumi, õppekäik FR. R. Kreutzvaldi memoriaalmuuseumisse Võrus, õppekäik Kalevipoja muuseumisse Jõgevamaal, Saare vallas ja Kääpa külas. Õppekäik Mõniste muuseumisse Võrumaal. 
Tegevuse periood:
16. august 2010 – 20. detsember 2010
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
Sihtrühma kuuluvad Eesti, Vene Föderatsiooni, Ukraina, Valgevene, Aserbaidžaani, Moldova kodakondsusega ja määratlemata kodakondsusega õpilased. Sihtrühmas 200 õpilast, kelledest 75,5% Eesti kodanikud, 13,5% kolmandate riikide kodanikud ja 7% määratlemata kodakondsusega.
Projektijuht:
Svetlana Šmigol
Kontaktandmed:
Tel. 6191603; e-post: arendusjuht@tkvg.23
 
Organisatsioon:
Tallinna Õismäe Vene Lütseum
Projekti nimetus:
Meie ühine Eesti
Tegevuste kirjeldus:
Pakutakse huvitavaid programme, mis laiendavad õpilaste silmaringi. Tegevuse jagunevad kolme haru vahel – ajalugu ja poliitika, kultuur ja kirjandus, sport. Õpilased tutvuvad Eesti Kunstimuuseumi filiaalidega, eesti kunstiga. Käiakse Kadrioru lossis. Septembris külastatakse Lahemaa Rahvusparki, Altja kaluriküla. Septembris külastatakse ka Kurgjat ja tutvutakse tuntud Eesti ärkamisaja tegelase C.R.Jakobsoni tööga. 10-12. klaasides õpilastel on kohtumine Eesti poliitikutega, toimub kodanikupäeva tähistamine. Novembris rahvuskultuuri üritused Eesti Vabaõhumuuseumis, üritused jätkuvad aprillis 2011. Nooremad KRK-d saavad esimesi teatrikülastusi Eesti Riiklikus Nukuteatris – vaatavad lastele/noortele etendusi pakkuvat teatrit. Külastatakse Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi, kus õpilastele antakse ülevaade eesti muusika- ja teatriajaloost, võimaldatakse tutvuda eesti rahvuspillidega ja mõnel neist mängida. Osaletakse orienteerumismängus „Vanalinnatark“, kus saadakse teavet Tallinna ajaloo kohta, tutvuvad olulisemate vaatamisväärtustega, saavad teada nende asukohti. Gümnaasiumiõpilased tutvuvad Vabadussõja ajalooga, külastavad mälestusmärke Lõuna-Eestis ning Valga muuseumi, Paju lahingukohta.
Tegevuse periood:
06. mai 2010 – 1. juuni 2011
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
Erineva vanusega kooli 2.-12. Klaaside õpilased, eriti koolis õppivad KRK ja/või määratlemata kodakondsusega noored (vähemalt 20% igal üritusel).
100 000,00 krooni
Projektijuht:
Elvi Vaarmann
Kontaktandmed:
Tel. 6628620, Gsm 56 659621; e-post: E.Vaarmann@tovl.tln.edu.ee
 
Organisatsioon:
Tallinna Mustjõe Gümnaasium
Projekti nimetus:
Mitmekülgne Eesti
Tegevuste kirjeldus:
Muusiumitund „Eriline Eestimaa“ – september 2010 ning toimumiskohaks Eesti Vabaõhumuuseum. Septembris leiab aset ka konkurss-näitus teemal „Eesti erinevad piirkonnad“. Septembris toimub ka muuseumitund „Eesti rahvapillid ja rahvalikud lauamängud“. Üritus leiab aset Kuie koolimajas. Septembris viiakse läbi ka konkurss-näitus teemal „Rahvapillid“.Oktoobris toimub seinalehtede konkurss „Eestlaste aastaring“ ning jaanuaris muuseumitund „Eesti talupere“. Veebruaris 2011 toimub muuseumitund „Treditsiooniline tubane käsitöö(villa-, lina- ja puutöö) ning mais muuseumitund „Traditsioonilised talutööd“ (Köstriaseme ja Pulga talude õued). Kokku toimub 12 muuseumitundi ja loovtöö koolis.
Tegevuse periood:
17. mai 2010 – 1. juuni 2011
Sihtrühm:
 
Toetussumma:
Sihtrühma moodustavad 2. Ja 3.te klasside õpilased, kelledest üle 20% KRK-d ja määratleamata kodakondsusega noored. Kokku peaks sihtrühm olema 100 õpilase suurune.
99 962,00 krooni
Projektijuht:
Marina Rüütel
Kontaktandmed:
Tel. 6566469,Gsm 5258574;  e-post: ek@mustjoe.tln.edu.ee
 
Tagasi konkursi kirjelduse juurde.