Euroopa Sotsiaalfond
Prindi lehekülg

1957. aastal loodud Euroopa Sotsiaalfond on Euroopa Liidu peamine rahastamisvahend inimestesse investeerimiseks. Fond toetab tööhõivet ning aitab inimestel end harida ja uusi oskusi omandada. Seeläbi paranevad nende väljavaated saada tööd.


Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed kaudu rakendati             fondi keeleõppe arendamise programmi aastatel 2011 - 2013 ja keeleõppe arendamise programmi aastatel 2007 - 2010.

Aastatel 2014 - 2022 viib MISA ellu  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme „Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks“ projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ raames järgmisi tegevusi:
 

  • Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine; 
  • Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine;
  • Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused.


Toetavaid tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, toetavate tegevuste eelarve perioodil 2014 - 2022 on 10 000 000 eurot.