Projekt "Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine"
Prindi lehekülg

Projekti eesmärk oli vene õppekeelega kutseõppuritele suunatud karjääriõppe teenuse kvaliteedi parandamise abil
suurendada noorte ühiskonnapädevust ja konkurentsivõimet tööturul. Sihtgrupid olid kutseõppeasutustes kutsekeskharidust
omandanud I-III kursuse vene õppekeelega kutseõppurid ning kutseõppeasutuste ja piirkondlike karjäärikeskuste
karjäärinõustajad, aga ka koolide personal, kes täitis karjäärinõustamise ülesandeid.
 

Karjääri- ja õpinõustamise teemad

2011. aastal töötasid karjäärinõustajad ja eksperdid välja kolm vene õppekeelega kutseõppuritele sobivat karjääri-
ja õpinõustamise teemat (ainekava) eesti keeles  ja vene keeles:
• I kursuse teema „Enese tundmaõppimine“ (10 tundi): peamised teemad on mina-pilt, väärtushinnangud, oskused, võimed ja rollid. Lisaks tegeletakse õpioskustega (hinnang õppetööle, õppimisviisid);
• II kursuse teema “Töömaailm“ (10 tundi): peamised teemad on töömaailm, kutsesuundumuste tüübid, hea töötaja, erinevad tööleidmise viisid, elektroonsed infoallikad, muutuv tööturg, trendid jm.
• III kursuse teema „Planeerimine ja otsustamine“ (10 tundi): käsitletakse otsustamisraskusi ja räägitakse tööotsijale vajalikest dokumentidest, tööle kandideerimise protsessist, tööintervjuust jm.

Valmisid ka ainekavade juurde kuuluvad karjääriplaneerimise töölehed eesti ja vene keeles:
I kursuse teema “Enese tundmaõppimine" töölehed
II kursuse teema “Töömaailm” töölehed
III kursuse teema “Planeerimine ja otsustamine" töölehed
 

Väljatöötatud karjääri- ja õpinõustamise ainekavade tutvustamiseks korraldati Tallinna ja Ida-Virumaa teabe- ja nõustamiskeskuste ning kutseõppeasutuste karjäärinõustajatele 2-päevane koolitus, mille läbisid edukalt 35 nõustajat. Karjäärinõustamise kolme teema alusel toimus karjääriõppe kursuse piloteerimine kutseõppeasutuste vene õppekeelega õpilastele. Projektis osales kokku enam kui 1600 Tallinna ja Ida-Virumaa kutseõppurit, kes said vähemalt kümne akadeemilise tunni vältel koolitust enese tundmaõppimisest, töömaailmast, karjääri planeerimisest, aga ka vajalikest oskustest tööturul hakkamasaamiseks.

Kakskeelne infomaterjal, venekeelne õpetajaraamat ja juhendmaterjal
 

Projekti raames valmisid 2013. aastal kakskeelne infomaterjal kutseõppuritele „Oma rada“ ning
Sihtasutus Innove koostatud „Karjääriõpetuse õpetajaraamat kutsekoolile“ kutsekoolide venekeelsetes õpperühmade õppijatele kohandatud ja uuendatud versioon.
Tõlgiti vene keelde ja kujundati Sihtasutus Innove poolt välja antud abimaterjal „Karjääriõppe sidumine praktikaga“.
 

Projekt viidi ellu perioodil märts 2011 – veebruar 2013 Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi  arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ raames.