Keele- ja kultuurikohvikud Narvas
Prindi lehekülg

Narvas Kerese Keskuses asuvas Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisruumis toimuvad üle nädala esmaspäeviti eesti keele „Keelekohviku“ kohumised vaheldumisi algajatele ja edasijõudnud keeleõppijatele. Mitteformaalses vormis eesti keele tunnid toimuvad kell 17.00-18.00.

Keelekohviku tund pakud osalejatele võimalust praktiseerida ja rakendada oma eesti keele seniseid teadmisi ning harjutada eesti keeles rääkimist ja kõnest arusaamise oskust. Samuti kasvatada endas julgust ja enesekindlust eesti keeles suhelda.

Keelekohviku õppes kasutatakse igapäevaeluks vajalikke teemasid. Kohtumiste käigus vaadatakse üle valdkonda puudutav sõnavara ning jagatakse teavet, kust leida teema kohta iseseisvaks õppeks rohkem materjali. Käsitlevateks teemadeks on näiteks enesetutvustus, oma perekonna, töö ja hobide kirjeldamine, tähtpäevade  ning sündmuste tutvustamine, samuti erinevad olmeküsimused.

Vaata algajale keeleõppijatele mõeldud keelekohviku kohtumiste kuupäevasid ja teemasid siit.
Vaata edasijõudnud keeleõppijatele mõeldud keelekohviku kohtumiste kuupäevasid ja teemasid siit.


Antud tegevust viiakse läbi ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ raames.