Fakte keelekümblusest
Prindi lehekülg
IDEE JA VISIOON

 • Mitmekeelsus on paljukultuurilises maailmas toimetuleku võti
 • Keelekümblusprogrammi lõpetajad tulevad hästi toime Eesti ühiskonnas, säilitades oma rahvusliku identiteedi
 
FAKTE

 • Keelekümbluse alguseks loetakse aastat 1965, mil Kanada lapsevanemate algatusel hakkasid ingliskeelsed lapsed kõiki aineid õppima prantsuse keeles
 • Eestis alustati keelekümbluse kavandamisega 1998. aastal, esimesed keelekümblusklassid avati 2000. aastal.
 • Programmi rakendust toetasid Haridus- ja Teadusministeerium (HTM), Toronto Koolivalitsus ja Soome Kooliamet
 • Keelekümblust ohjab HTMi toel ning rahastusel Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
 • Keelekümblusprogramm järgib riiklikku õppekava ja on vanemale, lapsele ja haridusasutusele vabatahtlik
 • Keelekümbluses on samaaegselt tähtsustatud aine, keel ja õpioskused
 • Programmis on eestikeelse õppe maht vähemalt 60%
 • Keelekümbluskoolid ja -lasteaiad juhinduvad ühtsetest metoodika põhimõtetest
 
KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI EESMÄRK ON, ET ÕPILASED…

 • jõuavad ea- ja võimetekohaselt edasi kõigis õppeainetes
 • saavad eesti keelest aru ning räägivad, loevad ja kirjutavad eesti keeles, suudavad jätkata õpinguid nii eesti kui ka vene keeles
 • valdavad vene keelt eakohasel tasemel
 • säilitavad oma rahvusliku identiteedi ning suhtuvad lugupidamisega teistesse kultuuridesse

 

ÕPPE JAOTUS

 • Varases keelekümblusprogrammis on õpilased kas lasteaiast või 1. klassist põhikooli lõpetamiseni. Põhikooli lõputunnistus tõendab, et nad on õppinud eesti keeles ja on seega tulevikus keeleeksamitest vabastatud.
 • Hilises keelekümblusprogrammis osaleb õpilane 6.–9. klassini, kokku 4 aastat.
 
ÕPPEVARA

 • Ühislugemise raamatute sari lasteaiale ja 1. klassile
 • Õpikud ja töövihikud esimesele kooliastmele
 • Aine- ja keeleõpet siduvad ja õpioskusi arendavad töölehed põhikoolile
 
UURINGUD

 • Keelekümblusprogrammi kohta on tehtud uuringuid alates 2001. aastast
 • HTMi ja Integratsiooni Sihtasutuse tellimusel on valminud ligi 10 uuringut
 • Eesti ülikoolides on valminud 20 teadustööd
 • TLÜ Haridusuuringute Keskus: Keelekümbluse 2007–2008. aasta uurimuse aruanne
  • Valdav osa keelekümblusklasside õpilastest (86%) on oma valikuga rahul
  • Pärast 9. klassi lõppu plaanib õpinguid eesti keeles jätkata 71% õpilastest
  • Keelekümblusprogrammi eelised lapsevanemate arvates: õpilaste keeleoskuse paranemine; sujuv üleminek eesti keelele; head õpetajad; õpimeetodid; ekskursioonid, laagrid ja ühisprojektid eesti koolidega.
 
Müüdid, mida kogemused ega teadusuuringud EI KINNITA!

 • Teises keeles õppimisega saavad hakkama ainult eriti andekad
 • Teises keeles õppimine vähendab oluliselt õpilaste ainealaseid teadmisi
 • Lastel on oluliselt raskem õppida, sest eesti keelt mitte valdavad vanemad ei saa neid toetada
 • Lastest kasvavad nn poolkeelsed – nad ei saa korralikult selgeks ei oma emakeelt ega teist keelt
 • Reaalaineid on teises keeles raskem õppida