Eesti keele ja kultuuri õpe peredes
Prindi lehekülg

Eestisiseselt on MISA toetusel eesti keele laagreid kui populaarset keeleõppimise võimalust – pereõpet – korraldatud juba 1998. aastast alates. Üle 150 organisatsiooni on korraldanud eesti keele õpet mitteformaalses laagrikeskkonnas või peredes. Õppes on osalenud ligikaudu 20 000 noort Eestimaa eri paigust.

Eesti keele laagrite eesmärk on toetada noorte eesti keele omandamist läbi suhtlemise teiste omaealistega ning aktiivselt tegevustes kaasalöömise. Laagris koos elades ja peredes ühiselt tavalisest pereelust osa saades kasvab julgus ja oskus kasutada riigikeelt igapäevastes olukordades - areneb nn suhtluskeel. Laagrites kasutatakse omaealiste koolituse meetodit, kus tugiõpilastena tegutsevad eesti emakeelega noored on kaasatud muu koduse keelega noorte eesti keele õppimisse. Laagriliste vahel tekivad koos kogetu põhjal head suhted, mille hoidmist jätkatakse ka pärast laagrit.

Võimalusi ja kogemust, mida sellised keeleõppemeetodid pakuvad, iseloomustab 2008. aasta lõpus ilmunud noorsootöö lehes Aken hästi Tallinna Ülikooli filoloogiatudeng Daria Terebilova: „Esmakordselt sõitsin keelelaagrisse kümme aastat tagasi. See oli mu esimene tutvus eesti kultuuriga: mind toideti eesti rahvussöökidega, minuga räägiti ainult eesti keeles – oli maitsev ja sain kõigest aru. Tore oli vaadata teistsugust elukorraldust ühes sootuks väikses linnas. Selline rahulik ja mõõdetud tempoga elu oli minu jaoks, kes ma olen Narvas üles kasvanud, väga tavatu. Enne seda ei teadnud ma eestlastest peaaegu midagi, aga nüüd tuli lähedalt suhelda. Perekond oli aga sõbralik ja esmane hirm teisest rahvuses inimeste ees läks üle.“ Terebilova sõnul pole ta sel moel keeleõppimist kordagi kahetsenud ja oma „uue pere“ juurest oli tal isegi raske lahkuda.

Eesti keele laagrite tõhususest saab täpsemalt lugeda MISA poolt tellitud uuringust (2009) „Kvalitatiivuuring eesti keele laagrite ja pereõppe tõhususest“.
 
2011. aastal koostas MISA ka trükise "Minu keel kõlab: eesti keele õpe eesti peres ja laagris",  misa annab ülevaate keeleõppe korraldamisest laagrites ja eesti peredes, lisaks antakse ülevaade toetatud projektidest, rahastajatest ja seotud mõistetest.Lisainfo:

Jana Tondi
Valdkonnajuht
Tel: 659 9069
E-post: jana.tondi@meis.ee