Koostöötegevused
Prindi lehekülg
MISA viib lõimumisalaseid koostöötegevusi ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti ”Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames.

Koostöötegevuste näol on tegu ühistegevustega, mis kaasavad Eesti eri piirkondades elavaid inimesi, kohalikke omavalitsusi ning era- ja kolmanda sektori organisatsioone, eesmärgiga suurendada Eesti elanike, sh vähelõimunud püsielanike (eelkõige 17-26 aastaste noorte) osalust ning kaasatust erinevates ühistes ettevõtmistes.

Elluviidavate tegevuste tulemusel paraneb nii lõimumisega tegelevate kui ka  lõimumist toetavate organisatsioonide omavaheline koostöö, tihenevad rahvuste-vahelised kontaktid ning kasvab ka teadlikkus kultuurilisest mitmekesisusest