Koostööseminar Üksi? Koos!
Prindi lehekülg


2015. aasta detsembris toimus Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevusedʺ alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevusedʺ raames noortele ja noortega tegelevatele inimestele suunatud koostööseminar „Üksi? Koos!". Seminari eesmärgiks oli koguda noorte tähelepanekuid ja mõtteid neile suunatud koostöötegevuste elluviimiseks.


Koostööseminari meeskonnatöö tulemusena sõnastati iga valdkonna võtmeteemad, millest Integratsiooni Sihtasutus lähtub noortele suunatud koostöötegevuste kavandamisel aastatel 2015 – 2020:
 

 1. Suhted (perekond, sõbrad jms):
 • Perekondlike väärtuste esiletõstmine/propageerimine noorte seas.
 • Vanemate harimine laste/noorte kasvatamise teemal.
   
 1. Kultuur (sport), meelelahutus:
 • Keelebarjääri vähendamine eesti- ja venekeelsete noorte seas.
 • Erinevate kommete, rahvuslike tavade tutvustamine.
 • Üle-eestilise noortefestivali korraldamine.
   
 1. Tervis, tööturg/ettevõtlus:
 • Noorte informeerimine võimalikest töö- ja erialapraktika kohtadest esimese töökogemuse saamiseks ning tööturule sisenemise soodustamiseks. Ettevõtluse ja tööga seotud info kättesaadavuse parandamine.
 • Tervislike eluviiside propageerimine, sh erinevate sõltuvuskäitumiste ennetamine.


Lisaks arutati koostööseminaril koolielu ja inforuumiga seotud teemasid:

Koolieluga seotud muredest mainiti rahulolematust üldhariduskoolides rakendatava numbrilise hindamissüsteemiga seoses, samuti kurdeti koduste koolitööde rohkuse üle. Nende probleemide lahendamisel ootame noori endid haarama initsiatiivi ja pöörduma kooli juhtkonna poole. Küsimustega, mis on seotud transpordiühendusega (kodust kooli ja tagasi) tuleks lahendusi otsida kohaliku omavalitsuse tasandil. Inforuumi teema osas tõid noored välja vajadust arendada kriitilist mõtlemist ja infoväljas orienteerumise oskust.