Kutseõppeasutuste koolijuhtide ja õpetajate täiendkoolitus
Prindi lehekülg

Kutseõppeasutuste mitmekultuurilise õppesüsteemi nõustamise arendamine
 

Tegevuse raames arendatakse kutseõppeasutuste nõustajate võrgustiku tööd, korraldatakse nõustamist ning nõustajate täienduskoolitusi kultuuridevaheliste erinevuste, erinevate keeleõppe rakendamise võimaluste, uusimmigrantide tugiõppe, õpetajate nõustamise põhimõtete, multikultuurilise kasvatuse põhimõtete, multikultuurilise õpetuse ülesehituse eripärade, kultuurilistest, religioossetest ja väärtuslikest erinevustest tulenevate psühhologiliste pingete maandamise teemadel.

Nõustajatena on kaasatud programmis „Keeleõppe arendamine 2007–2010“ valitud ja esmase täienduskoolituse läbinud 14 nõustajat. BDA Consulting OÜ viib ajavahemikul juuni kuni detsember 2012 läbi nõustajate täienduskoolituse, mille tulemusena täiustub nõustaja pädevus nõustada ülalnimetatud teemadel lisaks kutseõppeasutuste juhtidele veel ka õpetajaid. Korraldatakse regulaarseid nõustajate võrgustiku kohtumisi ja nõustamisfoorumeid-seminare nõustatavate osalusel.


Nõustajad külastasid 2012. aasta I poolaastal erinevaid Eesti kutseõppeasutusi eesmärgiga teavitada juhtkondi ees ootavast nõustamisest, selle kasulikkusest õpetajale, õpilase, koolide õpikeskkonnale tervikuna.


Kutseõppeasutuste pedagoogide täienduskoolitus


2011. aastal viis BDA Consulting OÜ läbi kutseõppeasutuste 41 eriala- ja keeleõpetajale täienduskoolituse erialakeele õpetamise metoodikast. Koolituste aluseks oli programmi „Keeleõppe arendamine 2007–2010“ raames väljatöötatud aineprogrammid ja õppematerjalid ning tõlgitud käsiraamatud.


Veebruarist kuni detsembrini 2012 korraldas Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus  kutseõppeasutuste erinevate erialade ja üldainete pedagoogidele lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamisega seotud koolitust. Koolitusel osaleb vähemalt 80 õpetajat erinevatest kutseõppeasutustest üle Eesti.


 2012.–2013. õppeaasta jooksul korraldatakse vene õppekeelega vähemalt kutseõppeasutuste 30 õpetaja stažeerimist eesti õppekeelega kutseõppeasutustes ning eestikeelsete kutseõppeasutuste õpetajate stažeerimist vene õppekeelega kutseõpeasutustes (õpetamine eesti keeles). Stažeerijaid toetavad stažeerimise ajal vastuvõtvas koolis tugiisik ning stažeerimise eel ja järel saatvas koolis mentor.

Tegevuse raames toimub e-õppevara võrgulehe kutsekeel.ee arendamine, haldamine ning vajadusel täiendava õppevara koostamine (e-materjalid). Võrguleht on loodud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti „Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides“ ning arendatud ja täiendatud programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames. 2011. aastal viis Turu-uuringute AS sihtrühma hulgas läbi uuringu võrgulehe kasutatavusest. Uuringus osales 29 kutseõppeasutust ning 6 keeleõppefirmat.  Uuringu põhjal või väita, et võrgulehte kasutatakse suhteliselt aktiivselt ning see on kutsekoolidele suureks abiks õppematerjalide kättesaadavuse parandamise osas. Samalaadne uuring viiakse läbi ka 2013. aasta sügisel.

Lisainfot tegevuste kohta: Maria Ratassepp, tel 659 9068, E-post maria.ratassepp@meis.ee

 

Varem tehtust


Aastatel 2008–2010 said kutseõppeasutuste koolijuhid ja õpetajad täiendada end eriala ja keeleõppe lõimimise, e-õppe ja kultuuridevaheliste erinevuste koolitustel. Projekti käigus koostati kutseõppeasutuste pedagoogidele täienduskoolituskava 4 AP mahus, mille raames said õpetajad lisaks teadmistele eriala- ja keeleõppe ühendamise võimalustest ja muust olulisest võimaluse stažeerida kuu aja jooksul teises kutseõppeasutuses teises keeles.

Täienduskoolitus mahus 2 AP oli suunatud nendele kutseõppeasutuste juhtidele, kelle koolides oli vene õppekeelega õpperühmi või kohandumisrühmi. Koolitusel osalenud koolijuhid omandasid teadmisi kakskeelsest haridusest, e-õppest, lõimitud aine- ja keeleõppest. Lisaks eelkirjeldatule töötati välja ka süsteem kutseõppeasutuste juhtide nõustamiseks kakskeelse hariduse valdkonnas ning viidi läbi pilootkoolitus 20 nõustajale.

Erialakeele õpet toetati ka õppematerjale koondava veebilehe kutsekeel.ee kaudu.

Tegevused viidi ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2007–2010“ raames.