LAK-õpe
Prindi lehekülg
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) keelekümblusprogramm on alates 2010. aastast aprillist korraldanud lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) kuud eesmärgiga tutvustada ja väärtustada lõimitud aine- ja keeleõpet ning teises keeles õppimist.
 
LAK-õppe kuu tegevused toimuvad üle Eesti, haarates sündmuste korraldamisse nii lasteasutused, koolid, koolitajad, õpetajad, kohalikud omavalitsused, lapsevanemad kui ka teised haridusvaldkonnaga kokkupuutuvad inimesed ja organisatsioonid.
 
LAK-õpe ei ole mõeldud vaid venekeelses õppetöös rakendamiseks, vaid aitab õppekeelest sõltumata, nii ainetunnid kui ka teise keele ning õppimise elulähedasemaks muuta, sest ühes tunnis pööratakse võrdselt tähelepanu nii aine sisule, aine- ja suhtluskeelele kui ka õpioskustele. Samad põhimõtted toimivad ka emakeelse õppe rikastamiseks. Aineteadmiste, keele ja õpioskuste arengu eest seisavad LAK-õppes kõik õppimises aktiivselt osalejad – nii õpetajad kui ka õpilased, aga ka lapsevanemad.
 
2012. aasta aprillis toimus LAK-õppe kuu raames LAK-õppe nädal ja LAK-õppe päev. Lisaks MISA initsieeritud tegevustele toimus enam kui sada eripalgelist sündmust üle kogu Eesti, mille algatajateks ja elluviijateks on LAK-õppest huvitatud ja valdkonnas tegutsevad inimesed ja asutused.
 
Teises keeles õppimisel on Eesti haridussüsteemis pikaajalised traditsioonid. 1960. aastatel alustati tollases Tallinna 7. Keskkoolis ja Tallinna 21. Keskkoolis võõrkeelse aineõppega, milledele hiljem lisandus veel mitmeid koole. Näiteks Tallinna Humanitaargümnaasiumi tuli ingliskeelne õpe 1970. aastail, kus see on jätkunud tänaseni.
 
Keelekümblust, kui ühte LAK-õppe vormi, hakati Eestis tutvustama 1992. aastast ning see on üks tõhusamaid kakskeelse õppe mooduseid. Selle eeliseks ja tugevuseks on süsteemsus, metoodiline ühtsus ja teaduslik läbitöötatus, mis võimaldab tulemusi võrrelda rahvusvahelises mastaabis. 
 
Üleriigilisel LAK-õppe kuul, –nädalal ja –päeval süvenetakse LAK-õppe olemusse ja räägitakse Eesti kogemusest üleilmsel taustal. Traditsioonilise LAK-õppe kuu sündmustega soovime tõsta nii pedagoogide, ametnike kui ka õpilaste ja lastevanemate teadlikkust LAK-õppe erinevatest ja rikastavatest võimalustest.
 
Keelekümblus ja LAK-õpe ei ole eraldiseisvad nähtused vaid Eesti hariduse lahutamatu osa.
 
 
Tutvu 2010. aasta ja 2011. aasta LAK-õppe kuu sündmustega!

Alates 2013. aastast on keelekümbluse ja lõimitud aine- ja keeleõppe tegevused Sihtasutus Innove juhtimise all.