Library
Print page
Title: EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkonnale´ vahehinnangu kokkuvõte
Publisher: TNS Emor
Year: 2005
Origin of Publication: Tallinn
Keywords: EU Phare, hinnang, state integration programme
File:
  • 148.pdf
  • Language: est

    Desciption

    Vahehinnangu eesmärgiks oli hinnata EL Phare programmi raames 2003-2006. a elluviidavate projektide ja tegevuste teostust, saavutatud tulemusi ning programmi lühi- ja pikaajalisi mõjusid. Vahehinnang kajastab projekti tegevuste olukorda ja saavutatud tulemusi seisuga 31. august 2005. a. Vahehinnangu koostas TNS Emor.