Keeleõppemängude kogumik „Mängime ja keel saab selgeks!“
Prindi lehekülg
KEELEÕPPEMÄNGUDE KOGUMIK „Mängime ja keel saab selgeks!“
Keeleõppemängude kogumik „Mängime ja keel saab selgeks!“ on käsiraamat õpetajale, mis on koostatud nõnda, et seda saab kasutada mis tahes emakeelega 1.–9. klassi õpilaste õpetamisel, eesmärgiga arendada eesti keele oskust 0–A2 tasemel.
Kogumikus on 150 eritüübilist keeleõppemängu ja 58 töölehte, millega saab arendada kõiki osaoskusi ning eesti keele sõnavara ja grammatikat.
 Mängud on grupeeritud osaoskuste kaupa ning järjestatud lihtsamalt keerulisemale. Mängude kasutamist hõlbustavad erinevaid eesmärke tähistavad tingmärgid, mis aitavad õpetajal sobivat mängu leida. Loov õpetaja saab kasutada nii valmismänge kui ka mänguideid kohandades õpetada samamoodi muid keeleteemasid.
 
Keeleõppemängude abil saab:
- õpetada ja õppida keelt kõikides vanuseastmetes;
- luua mõnusa stressivaba õhkkonna, kus muust riigist tulnud õppijatel on hea ja turvaline olla;
- õppida ja uusi keelendeid katsetada;
- õpetada „päris keelt“, st keelt, mida on igapäevasituatsioonides vaja;
- arendada kõiki osaoskusi, sh nii kuulamist, lugemist, kõnelemist kui ka kirjutamist;
- harjutada keelenähtusi palju rohkem ja tulemusrikkamalt kui nn tavalisi õpikuharjutusi tehes;
- arendada lisaks keeleoskusele ka mõtlemisoskust, st harjutada kirjeldamist, võrdlemist, põhjendamist, oma arvamuse avaldamist jm;
- luua keeleõppeks loomulikud ja motiveerivad olukorrad, mis kutsuvad esile loomulikku keelekasutust;
- haarata õppetegevusse ka vähemotiveeritud ja keeleliselt nõrgemaid õppijaid;
- tuua tundi vaheldust;
- kasvatada õppijate iseseisvust;
- arendada õppijate suhtlus- ja koostööoskusi, st oskust töötada paaris ja rühmas.
 
Autorid: Leelo Kingisepp ja Piret Kärtner
Materjali katsetasid: Helje Pukk (Tallinna Lilleküla Gümnaasium) ja Kerli Kõll (Tartu Kommertsgümnaasium)
Keeletoimetaja: Ivi Piibeleht
Joonised ja kujundus: Kalle Toompere
Trükk: AS Pakett
ISBN: 978-9949-9258-0-3