Ühine meediaväli ja võrdne kohtlemine
Prindi lehekülg

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) toetab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi (EIF)  ning Kultuuriministeeriumi rahastusega ühise meediavälja arendamise projekte ja võrdse kohtlemise seadusest teavitavaid projekte, et suurendada Eesti ühiskonnas informeeritust ning tolerantsust.


 

Meediaprojektide toetamine

 

Ühise teabevälja ja suurema informeerituse saavutamiseks võimaldab MISA igal aastal integratsioonialaste tele- ja raadiosaadete ning trükimeedia väljaannete tootmist. Lisaks eelpoolnimetatule toetab MISA ka internetiprojekte, et suurendada Eesti ühiskonnas info kättesaadavust ning aktiivse osalemise võimalusi.

 

2012. aastal toetame vastavasisulisi tegevusi kahes kategoorias: Euroopa kolmandate riikide kodanikele (EKRK) suunatud meediategevusi toetatakse EIF fondi toel 2012. aastal kokku 470 000 euroga, EKRK-de lõimimist toetavate teavitusmaterjalide väljaandmist kokku 70 000 euroga. Avanevate konkurssidega saab end kursis hoida siin
 
Kokku on Sihtasutus läbi aastate toetanud 33 ühise teabevälja edendamiseks loodud meediaprojekti kokku 1 345 757,79 euroga.


Toetatud meediaprojektid:
 

2012. aastal
Projektikonkursi "Ühine meediaväli" tulemused 2012 
 

2011. aastal

Projektikonkursi "Ühine meediaväli ja võrdne kohtlemine" tulemused, 2011

2010. aastal

Projektikonkursi "Ühine meediaväli 2" tulemused, 2010
Projektikonkursi "Ühine meediaväli" tulemused, 2010

Täpsem info saadete/projektide sisu ja viidetega on leitav siit!

2009. aastal

Projektikonkursi "Lõimiv internet" tulemused, 2009
 
 
Täpsem info saadete/projektide sisu ja viidetega on leitav siit!


 

Võrdse kohtlemise seadusest teadlikkuse suurendamine

 

2009. aastal jõustus Eestis võrdse kohtlemise seadus, mille eesmärk on isikute kaitse diskrimineerimise eest rahvuse, rassi, nahavärvuse, usutunnistuse jms alusel.

Selleks, et edendada inimõiguste ja võrdse kohtlemise seaduse põhimõtete elluviimist ühiskonnas korraldab MISA Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi (EIF) ja Kultuuriministeeriumi toel projektikonkursse, mille sihtgrupiks on olnud läbi aastate kodanikuühenduste liikmed ja töötajad; ettevõtete juhid;  kutseliitude, töötajate, tööandjate ja töövõtjate esindusorganisatsioonide liikmed; erialaliidud ning personalispetsialistid.

Toetatud võrdse kohtlemise temaatika projektid:
 
2012. aastal
Projektikonkursi "Võrdse kohtlemise edendamine" tulemused 2012