Õpetajate eesti keele õpe mentori toel
Prindi lehekülg
2009-2010 õppeaastal alustasid 50 aineõpetajat vene õppekeelega koolidest eesti keele õppimist mentorite toel. 13-kuulise tsükli eesmärk on toetada osalejate eesti keele omandamist ja arendada eesti keele oskust süvendatult vastavalt konkreetse õpetaja valdkonnale. Sellist õppevormi kasutatakse eesti keele kui teise keele õppes esmakordselt.
 
Ainealase eesti keele õppe kvaliteedi tõstmine on vene õppekeelega kooli aineõpetajate jaoks oluline, et nende eesti keele tase võimaldaks ainet eesti keeles õpetada.
 
Mentori toel individuaalse keeleõppe eesmärk ongi eestikeelse aineõpetuse kvaliteedi parendamine ja keelelise eraldatuse vähendamine. Iga mentorpaar koostab individuaalse kava, mis arvestab õppuri vajaduste, huvide, ajaressursi ja õpistiiliga. Kava sisaldab konkreetseid keelelisi eesmärke ja eesmärkide saavutamise analüüsi. Lisaks osalevad õppurid ehk mentiid koos oma mentoritega ühiskoolitustel ja keeleõppe foorumitel.
 
Programmis osalevad mentorid valis 2008. aasta lõpul välja Avatud Eesti Fond. Kõik mentorid on läbinud koolituse keeleõppe põhimõtete ning mentorluses vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks, et toetada mentiide eesti keele oskuse süvendatud arendamist.
 
Mentori toel toimuva individuaalse keeleõppe projekti viib ellu MISA koostöös Avatud Eesti Fondi ja Briti Nõukoguga. Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi ”Keeleõppe arendamine 2007-2010” raames.
 
 
Lisainfo:
Natalia Reppo
Koordinaator
Mitmekultuurilise hariduse üksus
Tel: 659 9855