News
Print page
2000 keelekümblejat
24.09.2004

30. septembril tähistab keelekümblusprogramm Eesti ja Kanada 6-aastast edukat koostööd. Koostöö olulisust ja edukust tõstavad sellekohasel üritusel esile Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister hr Toivo Maimets ning rahvastikuminister hr Paul-Eerik Rummo ning Kanada suursaadik hr Robert Andrigo.

Kolmandik  Eesti muukeelsest koolidest rakendab keelekümblusmetoodikat. Keelekümbluskoolides ja lasteaedades õpib kokku pea 2000 last. Programm on lastevanemate seas nõutud ning keelekümblusklasside ja- õpilaste arv kasvab aasta-aastalt.

Keelekümblus on õppevorm, mida rakendatakse Eestis riikliku programmina – eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Kümblusklassides ja rühmades ületab eestikeelse õppe maht 50% õppe kogumahust. Eesti keelt õpitakse keelt aktiivselt kasutades, sh erinevaid aineid õppides, lasteaias tegelustes osaledes. Keelekümbluse eesmärgiks on võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles.

Teadus-uuringutes on kinnitust saanud hüpoteesid, et lapsed 1) omandavad edukalt riiklikus õppekavas määratletud teadmised ja oskused, 2) valdavad oma emakeelt võrdselt venekeelses programmis õppivate eakaaslastega ning 3) valdavad eesti keelt väga heal tasemel. Tõestust on leidnud seegi, et programm ei ole muutunud elitaarseks ning tava-programmides hakkama saavad lapsed saavutavad head tulemused ka keelekümblus-klassides.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud keelekümblusprogramm on teostunud Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuuri, Toronto Koolivalitsuse, Soome Kooliameti  ning EL Phare programmi toel. Programmi on toetanud ka Hollandi ning Ameerika Saatkonnad Eestis.