Noorsootöö
Prindi lehekülg

Omaette grupiks, kellega töötame, on noored. Meie tegevuste eesmärk on toetada võrdseid võimalusi Eestis elavate noorte seas nii õppimisel kui ka koostöökogemuste kaudu positiivsete hoiakute kujundamisel üksteise suhtes. Selleks toetame noorte koolivälist eesti keele õpet keelelaagrites ja pereõppes, kuid mitte ainult. Viime läbi ka demokraatia, osaluse ja kodanikuühiskonna teemalisi ühistegevusi noortele eesti keele praktiseerimiseks. Oluline on toetada kultuuridevahelist dialoogi noorte omavahelises koostöös ja noorsootöötajate ettevalmistust tööks mitmekultuurilises keskkonnas.

Enamjaolt on meie tegevused suunatud Eestis elavatele noortele, ent välja ei jää ka eesti päritoluga noored inimesed mujal maailmas. Sihtasutus korraldab väljaspool Eestit elavatele eesti päritoluga lastele laagreid eesti keele oskuste täiendamiseks ja eesti kultuuri tundmaõppimiseks.

Loodame, et meie toetusel on kooli lõpetajad, sõltumata kooli õppekeelest, ühiskonnapädevad ja valdavad eesti keelt tasemel, mis on vajalik haridustee jätkamiseks ja tööturul konkureerimiseks.

Usume, et noored, kes on kaasatud tegevustesse on sallivad, teadlikud oma võimalustest, osalevad aktiivselt noorsootöös ja on tegusad ühiskonnaliikmed.

Rahvusvähemuste keele- ja kultuurialastes tegevustes osalenud noored ja täiskasvanud väärtustavad oma identiteeti, hoiavad sidemeid enda ja oma vanemate etnilise kodumaaga ning tutvustavad oma rahvuskultuuri Eesti elanikele. Seeläbi suureneb ka rahvusvähemuste esindajate endi teadlikkus Eesti mitmekultuurilisusest ja Eesti riigist kui oma teisest kodumaast.