Nõustamisteenus ja koostöö
Prindi lehekülg

Integratsiooni Sihtasutus (INSA) ülesandeks on kujundada Eesti vähelõimunud elanikele mõeldud nõustamis- ja infoteenust. Tegevuse eesmärgiks on abistada vähelõimunud püsielanikke ja ka uussisserändajaid vähesest lõimumisest tingitud probleemidega toimetulemisel. Vähelõimunud isikuid iseloomustab madal kodanikuidentiteet, puudulik või vähene eesti keele oskus ja /või vähene osalus ühiskondlikus elus. Nad on viibinud seaduslikel aluselt Eestis üle viie aasta, omandanud Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras või on määratlemata kodakondsusega või muu riigi kodanikud.

Tagamaks nõustamiskeskuste nõustajatele aja- ja asjakohase info kiire kättesaadavuse on loodud infovõrgustik, kuhu eelkõige kuuluvad need asutused, mille tegevuste kohta nõustajad infot vahendavad. Vajadusel korraldatakse asjaomaste ministeeriumide ja nende allasutuste, sh teadusasutuste, kohalike omavalitsuste ning vähelõimunud püsielanike esindusorganisatsioonide esindajatele õppereise Euroopa Liidu teistesse riikidesse, praktiliste oskuste ja kogemuste omandamiseks.

Kvaliteetse teenuse pakkumise tagamiseks ja nii sisu kui ka teenuse rakendusmudeli osas kattuvuse vältimiseks ning nõustamiskeskustes asjakohase info kättesaadavuse  kindlustamiseks teeb INSA koostööd Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning teiste haakuvaid teenuseid pakkuvate asutustega, sh kohalikud omavalitsused. Tänaseks kujunenud tugivõrgustikus on kaasatud riigi ja kohaliku tasandi ametkonnad, kuid kindlasti soovime teenuse kujundamisse kaasata ka kolmanda sektori esindajad, et 2022. aastaks kujundada jätkusuutlik ning ressursse säästvalt toimiv teenus.

Tegevuste elluviimiseks on moodustatud ekspertrühm, kelle ülesandeks on nõustamiskeskuse toetamine nõustamisteemade väljaselgitamisel ja nõustamisteenuse kujundamisel (sihtrühma detailsem kirjeldamine, samuti seotud teemade, infojagamise metoodikate, tugitegevuste väljaselgitamine jms). Ekspertgrupp aitab analüüsida varasemaid vähelõimunud püsielanike ja uussisserändajate nõustamisteenusega seotud projekte ning valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamiseks loodud materjale ning läbi viidud uuringuid. Lisaks ministeeriumite esindajatele on ekspertrühma kaastatud Tallinna ja Narva linnavalitsuste esindajad ning kohalikke omavalitsusi laiemalt esindab Eesti linnade liidu esindaja. Tugivõrgustiku kaudu jagatakse teavet ja kogemusi, et tõhusamalt toetada vähelõimunute toimetulekut ja kohanemist. Ekspertrühma soovitusel hakkab sihtasutus aktiivselt koordineerima tugivõrgustiku teabelevikut tagamaks kompetentsi kättesaadavuse kõigile vähelõimunute nõustamise ja teenindamisega kokku puutuvatele organisatsioonidele.

Nõustamis- ja infosüsteemi indikatiivsed teemad on tööhõive, elukestvas õppes osalemine, kodanikuühiskond ja kodanikuharidus, sotsiaalteenused ja hoolekanne, õigusabi, tervishoiu korraldus, riiklikud toetused ning keeleõppe- ja lõimumiskursused.

Tegevuse raames kujundatakse vastavalt analüüsi tulemusele nõustatavate vajadusi kattev IT-teenus, mis koondab infot nõustamis- ja infosüsteemi sisuteemadel ning teistest toimivatest inforessurssidest. INSA on kaardistanud nõustamisvaldkondadest vähelõimunute aktiivse hõive õigused/võimalused, ühiskondliku aktiivsuse võimalused ning avalikes teenustes osalemise õigused/võimalused. Selle tegevuse tulemuste põhjal on INSA-l võimalik kujundada veebipõhise nõustamise teekond, et loodav veebirakendus toimiks kliente toetavalt ning aitaks tagada kliendikeskse teavitamise veebiteel. Nõustamise veebikeskkond valmib 2018. aastaks.

Tagamaks nõustamistegevuse jätkusuutlikku toimimist hinnatakse tulevikus ka kohalike omavalitsuse, kui teenusepakkuja potentsiaali nõustamisteenuse osutamisel. Vajadusel organiseeritakse koolitusi ametnikele ja omavalitsuste töötajatele. Koolituste eesmärk on tagada ametnike ja töötajate suutlikkus anda vähelõimunud püsielanikele vajalikku infot ning suunata neid vajadusel asjakohaste asutuste vastuvõtule. Esimesed kursused korraldatakse 2016. aasta sügisel.

INSA nõustamiskeskuse tegevusi viiakse ellu ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ raames.