Õpetajate nõustamine
Prindi lehekülg
Õpetajate nõustamist korraldavad Eestis neli nõustamiskeskust:
 
 • Narva keskus – Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Kerese 14, Narva.
  Piirkondlik koordinaator: Pille Lille Pille.Lille@ut.ee, GSM 5559 2975 .
 • Kohtla-Järve keskus – Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium, Altserve 6, Kohtla-Järve.
  Piirkondlik koordinaator: Vaike Valdmann, tel 337 1891, GSM 5568 1431.
 • Tallinna keskus – Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4, Tallinn.
  Piirkondlik koordinaator: Erika Ulla, GSM 5341 5923.
 • Tartu keskus – Tartu Annelinna Gümnaasium, Kaunase pst 68, Tartu.
  Piirkondlik koordinaator – Diana Joassoone, tel 746 1744, GSM 5647 8265.
 
Nõustamine on õpetaja professionaalset enesearengut toetav dialoog, mis toetab õpetajat õpilas(t)e arenguks soodsate tingimuste kujundamisel ja oma tegevuse mõtestamisel.

Õpetaja metoodilist nõustamist korraldas kuni 2012. aastani Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, nõustamist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Alates 2013. aastast koordineeritakse õpetajate metoodilist nõustamist Sihtasutus Innove kaudu (www.innove.ee).
 
 • Nõustamine on õpetaja professionaalset enesearengut toetav dialoog, mis toetab õpetajat õpilas(t)e arenguks soodsate tingimuste kujundamisel ja oma tegevuse mõtestamisel.
 • Nõustamine on õpetaja algatatud dialoog, mis suunab teda oma õpetajategevust reflekteerima ja analüüsima. Nõustamise kui dialoogi(de) jada aluseks on vastastikused kokkulepped.
 • Nõustamine aitab õpetajal saada teadlikumaks oma õpetamisega seotud hoiakutest, pedagoogilistest põhimõtetest, eesmärkidest ja tegevustest. Nõustamine toetab eneserefleksiooniharjumuse kujunemist ning aitab õpetajal saavutada oma igapäevatöös kindlustunnet.
 • Nõustamine toetab õpetajat kutseoskuste arendamisel ja motiveerib teda end sihipäraselt täiendama.
 • Nõustamisel tähtsustatakse aine- ja keeleõppe lõimimise ning keelekümblusmetoodika põhimõtteid.
 
Nõustamise algatab nõustamist sooviv õpetaja. Nõustamise ajendiks võib olla õpetaja soov:
 • mõtestada oma õpetajategevusi ning arendada oma professionaalseid teadmisi ja oskusi, omandada uusi tegevusviise;
 • saada tagasisidet oma oskuste, tegevuste või käitumisviiside ning nende mõju kohta;
 • arutleda tunni, teemaplaani, ideekavandi, konspekti, õppematerjali vm üle.
 
HTM-i poolt välja antud voldikut saab lugeda siit.
 
Nõustatav õpetaja võtab vastutuse oma professionaalse arengu ning selleks vajalike tegevuste kavandamise eest. Ta sõnastab ootused konkreetsele nõustamisele, nendest lähtuv fookus räägitakse nõustajaga läbi eelvestluse käigus ning vajadusel täpsustatakse nõustamise jooksul.
 
Nõustamisdialoogis võivad lisaks õpetajale ja nõustajale osaleda isikud, kelle osalemisest on õpetaja huvitatud ja kes on nõustamise protsessis osalised juba nõustamise eeltööde perioodil.
 
Iga konkreetse nõustamise sisu on konfidentsiaalne ja nõustaja ei edasta seda teistele osapooltele, kui selle kohta ei ole teistsugust kokkulepet nõustatavaga. Konfidentsiaalsuskokkulepe puudutab nii suulist kui ka kirjalikku teavet.
 
Nõustamise toimumise kohta väljastab nõustaja nõustatavale teatise, millest jääb koopia piirkondlikule keskusele.
 

Nõustamine aitab õpetajal ära tunda oma saavutusi, isiklikke tugevaid külgi ning potentsiaali, toetab neid oma võimete ja oskuste arendamisel nii, et nad suudaksid elus edasi liikuda omaenda valikute, eesmärkide ja väärtushinnangute mõjul.

Õpetaja metoodilist nõustamist korraldas kuni 2012. aasta lõpuni MISA, nõustamist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Alates 2013. aastast toimub õpetajate nõustamine Sihtasutus Innove kaudu. Õpetajate nõustamise kohta lisainfo saamiseks palume pöörduda Sihtasutus Innove poole.