Abimaterjal „Põhikooli ainetundide sõnavara“
Prindi lehekülg
PÕHIKOOLI AINETUNDIDE SÕNAVARA
Abimaterjal eesti keele ja teiste ainete õpetajatele õppekeelest erineva emakeelega õpilaste keeleõppe toetamiseks. Materjal koosneb põhikooli õpikutes esinevate sagedasemate sõnavormide ainepõhistest loenditest koos kasutusnäidistega. Loendeid on kokku 20.
 
Põhikooli sõnaloendid on koostatud kooliastmete ja ainete kaupa ning neis on igaühes keskmiselt 370 märksõna. Sõnavaraloend põhineb 51 Eesti koolides hetkel kasutuseloleval õpikul. Materjali sihtrühmaks on kõik, kes on ühel või teisel viisil seotud uusimmigrant-õpilaste õpetamisega või LAK-õppega: eesti keele ja eesti keele kui teise keele õpetajad, aineõpetajad, õppematerjalide autorid, õpetajate koolitajad ja eksperdid. Lisaks sobib materjal kasutamiseks ka eesti keele kui teise keele õppijaile ja muudele huvilistele. Sõnavaraloend on näiteks abiks:
· eesti keele kui teise keele õppevara koostamisel;
· eesti keele kui teise keele ainekava planeerimisel;
· eesti keele kui teise keele õppesse ainekeele mooduli ettevalmistamisel;
· üksikutele mitte-eesti emakeelega õpilastele individuaalse keeletoe pakkumisel;
· LAK-õppe ainetundide keeleõppe planeerimisel;
· õpetamiseks vajaliku keeleainese valimisel, keeleõppe eesmärkide seadmisel;
· õpilaste vajadustest lähtuvate ülesannete ja töölehtede loomisel;
· keeleoskuse hindamise planeerimisel;
· õpilaste teavitamisel õpieesmärkidest.
 
Materjal on ainult elektrooniline. Materjali veebiversiooni leiab siit.
 
Koostajd: Mare Kitsnik, Helena Metslang
Toimetaja: Helena Metslang
Kunstnik: Liina Ponetajev