Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: RIP 2008-2013 vajadus- ja teostatavusuuringute lõpparuanne
Autor: Marju Lauristin, Triin Vihalemm (koostajad)
Väljaandja: Integratsiooni Sihtasutus
Aasta: 2008
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 978-9985-9699-8-4
Märksõnad: kohalik omavalitsus, tööturg, uuring, integratsioon, lõimumine, haridus, sallivus, meedia, naturalisatsioon, sotsiaalsed riskirühmad
Link: http://www.meis.ee/est/raamatukogu/?view=view&ID=179/#1
Keeled: est

Kirjeldus

Konsortsium koosseisus OÜ Poliitikauuringute Keskus Praxis, Tartu Ülikool, MTÜ Balti Uuringute Instituut, AS Hill&Knowlton Eesti ja OÜ Geomedia viis "Eesti lõimumiskava 2008-2013" ettevalmistamise ja väljatöötamise raames läbi kuus vajadusanalüüsi ja teostatavusuuringut.

 

Uuringud viidi läbi järgnevates temaatilistes valdkondades:

 

  1. Haridus (sh täiskasvanute ja õpilaste keeleõpe, ajaloo-ja ühiskonnaõpetus, kodanikukasvatus);
  2. Sallivus ja kultuuridevaheline dialoog, meedia;
  3. Naturalisatsioon, kodanikutunne;
  4. Sotsiaalsed riskirühmad;
  5. Tööturg;
  6. Kohalike omavalitsuste uuring.

 

Vastavalt on struktureeritud ka uuringute lõpparuanne, mis koosneb sissejuhatavast osast ning kuuest valdkondlikust aruandest.

 

Sissejuhatavas osas antakse ülevaade kõigi vajadus- ja teostatavusuuringute ühisest raamistikust (eesmärkidest, metodoloogiast), ühiskondlikust kontekstist, kvantitatiivuuringute alusel selgitatud empiirilistest lähtekohtadest, mis puudutavad integratsiooni üldisi eesmärke, nende tulemuslikkuse hindamist ning integratsiooni sihtrühmi. Samuti on kõigi uuringute põhjal tehtud kokkuvõtvad ettepanekud integratsioonistrateegia prioriteetide osas. Sissejuhatava osa-aruande lisana on esitatud ka uurimisrühmade ettepanek integratsiooni tulemuslikkuse mõõdikute süsteemi edasise väljaarendamise kohta.

 

Kõikide uuringute konkreetseid eesmärke ja uurimisküsimusi tutvustatakse iga valdkonna uurimisaruandes eraldi. Üldistatult võib erinevaid uuringute valdkondi läbivaid eesmärke sõnastada järgmiselt:

 

  • süvendada teadmisi integratsiooni valupunktidest, uutest esilekerkinud probleemidest;
  • kaardistada uue integratsioonistrateegia siht- ja sidusrühmad, täpsustada erinevate sihtrühmade hoiakuid, ootusi ning kriteeriume integratsiooni olemuse ja tulemuslikkuse suhtes;
  • hinnata integratsioonipoliitika subjektide tahet ja valmisolekut lõimumisprotsessi toetamiseks ja selles aktiivseks osalemiseks;
  • hinnata senises integratsioonistrateegias välja kujunenud tegevussuundade ja meetodite tulemuslikkust ning uute rõhuasetuste, prioriteetide ja meetodite kavandamise vajalikkust.

 

Uuringu täistekst: