Raamatukogu
Prindi lehekülg
Pealkiri: Loeme koos
Autor: Helgi Org, Õie Vahar
Väljaandja: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Aasta: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
ISBN / ISSN: 978-9949-21-664-2
Märksõnad: eesti keele õpe, põhiharidus, uusimmigrandid
Link: http://www.meis.ee/bw_client_files/lugemik_loeme_koos.pdf
Keeled: est

Kirjeldus
2010. aastal valmisid uued õppematerjalid, mis toetavad eesti keele õpet mitmekultuurilises klassis. Materjalid on koostatud ja välja antud eelkõige välismaalt Eestisse saabunud või Eestisse naasnud õpilastele mõeldes - need ei järgi rangelt eesti keele teise keelena ainekava, vaid pakuvad tuge eesti põhikoolis õppima asunud uusimmigrant-õpilastele eesti keele osaoskuste õppimisel ja Eesti eluga kohanemisel.

Lugemik on mõeldud 2. ja 3. kooliastme õpilastele, kes teevad oma esimesi samme eesti keele ja kultuuri õppimisel (A1 ja A2 keelevaldamise tase).

Lugemiku tekstid ja ülesanded on mõeldud tööks õpetaja juhendamisel ja abistamisel (sõnavaratöö suuliselt ja tahvlil, sõna ja sõnaühendite kaardid seinal, paaris- ja rühmatöö tugilehed õpilase laual, hääldamisharjutused, liisusalmid, keelemängud, pantomiim, rollimängud jne.)

Lugemik on tihedalt seotud grammatikaülesannete kogumikuga ja CD-l olevate interaktiivsete harjutustega: sõnavara, tüüpiliste keelenähtuste esiletoomine õppetegevuse korraldamise ja lugemise käigus.

Lugemik on üles ehitatud temaatiliselt: vasakpoolsel leheküljel on tekstid ja ülesanded 2. kooliastmele, parempoolsel leheküljel on tekstid ja ülesanded 3. kooliastmele. Tekstid on valdavas osas koostatud diferentseeritult, vastavalt A1 ja A2 keeletasemele ning lähtudes õpilaste huvidest erinevates vanuseastmetes.

Lugemikku on valitud suhtlemist toetavad tekstid, mis on seotud õpilase igapäevatoimingutega kodus ja koolis, nagu õppimine, tervislik toitumine, töö ja ametid, elukutse valik, sõprus, Eestimaa ja loodushoid, riiklikud pühad ja tähtpäevad ning nendega seotud tavad. Tähtsal kohal on teema „Õpime õppima“.

Materjali väljaandmist toetasid Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.