Библиотека
Распечатать
Заглавие: Kohalikul tasandil omavalitsuse ja riigi pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse kaardistamise uuring. Uuringuaruanne
Автор: Liis Kasemets
Издательство: MindPark
Год: 2006
Место издания: Tallinn
Ключевые слова: отчет, Эстония, местное самоуправление, исследование, интеграция
Файл:
  • 160.pdf
  • Язык: est

    Описание
    Uuringus analüüsitakse nii riigi kui omavalitsuste poolt kohalikul tasandil pakutavate olulisemate avalike teenuste kättesaadavust mitte-eestlastele (info kättesaadavus ja teavitusmehhanismid, mitmekeelsus nõustamisel jms), analüüsitakse kuivõrd riigi ja omavalitsuse asutused arvestavad teenuste pakkumisel vähemusgruppide vajadustega (eraldi toetusmehhanismid ja teenused mitte-eestlastele, nende tulemuslikkus ja vajadus) ning missugused on riigiasutuste ning omavalitsuste peamised probleemid/vajadused avalike teenuste osutamisel.Uuring teostati senise „Eesti ühiskonna integratsioonistrateegia 2008-2013” ühe alusuuringuna integratsioonistrateegia jätkuks „Riiklikule integratsiooniprogrammile 2000-2007”. Seega on uuring üheks peamiseks sisendiks omavalitsuste osa määratlemisel tulevases integratsioonialases strateegiadokumendis.