Sihtasutus
Prindi lehekülg
Sihtasutuse moto on

Integratsiooni Sihtasutus loodi 31. märtsil 1998 nime all Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus. 2008. aasta kevadest kuni 2009. aasta lõpuni kandis asutus nime Integratsiooni Sihtasutus.

1. jaanuaril 2010 ühines Integratsiooni Sihtasutusega 10. juunil 1992 asutatud Sihtasutus Eesti Migratsioonifond. Ühendatud asutuse nimeks sai Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA).

 

Alates 15. märtsist 2017 on sihtasutuse nimeks taas Integratsiooni Sihtasutus.

Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.

Vastavalt põhikirjale korraldab sihtasutuse juhtimist, kavandab tegevusi ja teostab järelevalvet tegevuste üle kuni 13 liikmeline nõukogu. Seisuga 30.06.2016. a on Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu 8-liikmeline. Sihtasutust juhib üheliikmeline juhatus. Integratsiooni Sihtasutuse eesmärgiks on Eesti ühiskonnas lõimumisprotsesse soodustavate tegevuste  ja rändega seotud tegevuste algatamine ja toetamine.


Integratsiooni Sihtasutus seisab hea selle eest, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid ka ise aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalus säilitada oma emakeelt ja kultuuri.

Integratsiooni ehk lõimumise eesmärk on soodustada olukorda, kus Eestis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada, olla ühiskonna osa ning selle täisväärtuslik liige. Nende võimaluste pakkumiseks ja arendamiseks viib Integratsiooni Sihtasutus igal aastal ellu mitmeid tegevusi ning korraldab erinevaid konkursse.

Rände ehk migratsiooni osas vastutab Integratsiooni Sihtasutus rändeprotsesside toetamise eest. Integratsiooni Sihtasutus nõustab  rändealastes küsimustes Eestisse elama asuvaid inimesi ja eesti juurtega tagasipöörduvaid inimesi. Vajadusel toetab Integratsiooni Sihtasutus Eestisse tagasipöörduvaid inimesi lisaks nõustamisele ka rahaliselt.  

Integratsiooni Sihtasutus lähtub oma tegevuste planeerimisel kolmest olulisest dokumendist:
 


Integratsiooni Sihtasutsue tegevusi rahastatakse ministeeriumite eelarve kaudu eraldatud riigieelarvelistest ja välisvahenditest, sh EL programmidest. Tegevuste planeerimine toimub koostöös Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning teiste lõimumisvaldkonna tegevuste elluviimisega seotud ministeeriumidega.