Sihtasutuse tegevuskava
Prindi lehekülg
 

  

1. Taustainfo

 

Integratsiooni Sihtasutus (edaspidi sihtasutus) on 31. märtsil 1998.a. Vabariigi Valitsuse poolt asutatud eraõiguslik juriidiline isik, kes algatab ja toetab Eesti ühiskonna integratsioonile suunatud tegevusi eestlaste ja mitte-eestlaste seas ning elanike sisse- ja väljarändega seotud tegevusi.

Selleks sihtasutus:


− koondab teavet ja kogemusi lõimumis- ja rändetegevustest ning rakendab seda lõimumis- ja rändeprotsesside toetamisel;

− tegutseb eesmärgipäraselt ja läbipaistvalt, koheldes kõiki lõimumis- ja rändeprotsessis osalejaid võrdselt;

− kaasab tegevustesse erinevate sihtgruppide esindajaid.

 

Sihtasutus lähtub oma põhikirjaliste eesmärkide täitmisel tegevuse jätkumise printsiibist ning asutaja poolt määratud rollist. Samal ajal tulenevad 2018. aasta sihtasutuse eesmärgid valdkondlikust arengukavast „Lõimuv Eesti 2020“ ja valdkondlikust arengukavast „Rahvuskaaslaste programm 2014-2020“.

 

Oma tegevuseks saab sihtasutus ministeeriumite eelarve kaudu riigieelarvelisi ja välisvahendeid, sh EL programmidest.
 

Sihtasutus teostab integratsioonivaldkonna tegevusi selle nimel, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ning osaleksid aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel on võimalused säilitada oma emakeelt ja kultuuri.

 

Sihtasutuse panus

 

 • Sihtasutus on tegevuste juhtiv arendaja ja uuenduslikkuse edendaja integratsiooni- ja rändevaldkonnas.
 • Sihtasutus osaleb aktiivselt ühiskonna integratsiooniga ja elanike rändega seotud strateegiate kujundamisel ja elluviimisel ning rändepoliitika põhimõtete tutvustamisel ühiskonnas.
 • Sihtasutuse töötajatel on põhjalikud teadmised integratsiooni- ja rändega seotud teemadest.
 • Sihtasutus on projektide edukas korraldaja ja rakendaja.


2. 2018. aasta olulisemad tegevused

 

Sihtasutuse tegevuskavas on välja toodud prioriteetsed tegevused, mis tahetakse 2018. aasta lõpuks ellu viia.

 1. Tasuta eesti keele kursustel on osalenud 1 238 inimest (sh haridustöötajad).

 2. Keelelise ja kultuurilist kümbluse klubides on osalenud 600 inimest.

 3. Keele- ja enesearengukohvikutes on osalenud 360 inimest.

 4. Jätkatakse rahvuskultuuriseltside ja pühapäevakoolide tegevuse toetamist.

 5. Tagasipöördumistoetust on saanud 85 Eestisse naasnut.

 6. Kaardistatud on nõustamisteenuse pakkumisega seotud tööjaotus eri asutuste vahel ja saavutatud on kokkulepped partneritega tagamaks operatiivsem nõustamisteemadega seotud info vahetamine.

 7. Etendusasutustes ja muuseumides muukeelse info paremaks ja efektiivsemaks edastamiseks hangitud tehnilisi vahendeid kasutab ligikaudu 11 000 sihtrühma liiget.

 8. Koostöötegevustes on osalenud 2 500 inimest.

 9. Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalistesse projektidesse on kaasatud 1 600 noort.

 10. Toetatud on Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seotud üritusi.

 11. Läbi on viidud rahvusvaheline lõimumisalane konverents, mille teema on seotud Eesti vabariigi 100 tähistamisega.

 12. Välja on antud neli lõimumisvaldkonna arenduspreemiat.

 13. Integratsiooni Sihtasutusel, sh nõustamisteenusel on uus veebirakendus.

 

3. Tegevuse hindamine

 

Sihtasutuse tegevuskavas kirjeldatud valdkondlike ja organisatsioonipõhiste eesmärkide saavutamiseks läbiviidavate tegevuste tulemuslikkust hinnatakse nii 2018. aasta jooksul kui ka aasta lõpus. Sihtasutuse tegevuste tulemuslikkuse hindamine toimub järgmiselt:

 • Kvartaalsed aruanded sihtasutuse nõukogule tegevuskava täitmisest
 • Rahastamislepingute kvartaalsed, poolaasta ja aasta tegevus- ja finantsaruanded rahastajatele
 • Arenguvestluste aruanded
 • Riskide hindamise aruanne
 • Klientidele ja partneritele suunatud üritustel osalejate tagasiside analüüs


 

4. Töötajaskond

 

4.1 Palgaliste töötajate koosseis

Sihtasutusel on neli struktuuriüksust - tugiüksus, mis tegeleb kogu sihtasutuse üldjuhtimise ja struktuuriüksuste teenindamisega ning 3 tegevusüksust (rakenduskeskus, arenduskeskus ning nõustamiskeskus), mis aitavad täita sihtasutuse tegevusvaldkondadega seotud valdkondlike arengukavade eesmärke.
 

 

  

4.2 Sihtasutuse struktuur