Sihtasutuse strateegia
Prindi lehekülg
I  Sissejuhatus
 

Sihtasutuse organisatsioonipõhise strateegia aastateks 2015 – 2020 eesmärgiks on määratleda sihtasutuse ja selle ühiskondliku mõju visioon, mida sihtasutus järgib oma eesmärkide seadmisel ja tegevuste elluviimisel, visiooni saavutamiseks vajalikud valdkondlikud mõjueesmärgid, sihtasutuse missioon, väärtused ja organisatsioonipõhised arengueesmärgid.

 

Strateegias toodud eesmärgid jaotuvad välis- ja sisekeskkonna vahel:

 

Väliskeskkond – so. visioon, valdkondlikud mõjueesmärgid – mõju ühiskonnale, mille peame oma valdkondlike tegevuste tulemusena saavutama.

 

Sisekeskkond – so organisatsiooni arengueesmärgid (finantsid, personal ja areng, sisemised protsessid ning kliendid ja partnerid) – mõju organisatsioonile ja tema liikmetele, mille peame oma organisatsiooni arendustegevuste tulemusena saavutama.

 
 
II  Visioon Eesti ühiskonnast
 
Salliv, võrdseid võimalusi pakkuv ja oma elanikkonna potentsiaali maksimaalselt realiseeriv Eesti.
 
 
III  Missioon
 
Me oleme lõimumis-  ja rändetegevuste teoreetiliste ja rakenduslike teadmiste ja oskuste kompetentsikeskus.

 

Algatame ja toetame Eesti ühiskonna lõimumisele suunatud tegevusi ja abistame rändeprotsessis osalejaid.

 

Selleks:

 • koondame teavet ja kogemusi lõimumis- ja rändetegevustest ning rakendame seda lõimumis- ja rändeprotsesside toetamisel
 • osaleme aktiivselt valdkondlikes aruteludes
 • kujundame lõimumist toetavaid väärtushoiakuid
 • kujundame eeldused vähelõimunud püsielanike aktiivseks osalemiseks Eesti ühiskonnas
 • toetame mõjusaid valdkondlike tegevusi
 • toome esile ja tunnustame lõimumisele ja rändeprotsessidele suunatud tegevuste positiivseid näiteid
 • tegutseme eesmärgipäraselt ja läbipaistvalt, kaasates tegevustesse erinevate sihtgruppide esindajaid

 

Sihtasutuse rolli visiooni saavutamisel täpsustavad tegevuste valdkondlikud mõjueesmärgid.

 
 
IV  Valdkondlikud mõjueesmärgid
 
Eesti ühiskonnas on kinnistunud lõimumist toetavad hoiakud ja väärtused

Selleks:

 • toetame ühise inforuumi tekkimist ja mitmekesisusest teadlikkuse suurenemist;
 • toetame igapäevaste kontaktide, suhtluse ja kaasamise suurenemist ühiskonnas;
 • aitame kaasa eesti emakeelega inimestel paremini mõista Eesti ühiskonna teisi kultuure ja nende esindajaid.

 

Vähelõimunud välispäritolu taustaga püsielanike osalemine ühiskonnas on kasvanud Eesti kodakondsuse omandamise ning uute ühiskondlike teadmiste kaudu

 Selleks:

 • aitame luua ja realiseerida võimalusi välispäritolutaustaga püsielanike ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks;
 • aitame kaasa ühtse riigi- ja kodanikuidentiteedi tekkele;
 • aitame kaasa erinevuste vähenemisele tööturul;
 • aitame kaasa eesti keelest erineva emakeelega inimeste riigikeeleoskuse parendamisele.

 

Rändeprotsessid toetavad Eesti ühiskonna arengut

 Selleks:

 • aitame kaasa uussisserändajate kohanemiseks efektiivse nõustamissüsteemi loomisele;
 • aitame kaasa kaasmaalaste tagasipöördumisele Eestisse;
 • aitame kaasa Eesti noorte positiivsete hoiakute kujunemisele tulevikuperspektiivide suhtes Eestis.
 
 
V  Väärtused
 

 Tugineme oma töös järgmistele väärtustele:

 • Kompetentsus – väärtustame asjatundlikkust, uute oskuste ja teadmiste omandamist ja rakendamist
 • Hoolivus – väärtustame iga inimest, oleme üksteise suhtes sallivad, otsime mõistlikke lahendusi
 • Koostöö – tunnustame oma kolleege ja partnereid, toetame nende arengut, oleme usaldusväärsed
 • Avatus – algatame ja toetame uusi ideid, osaleme aktiivselt dialoogis
 
 
VI  Organisatsiooni arengueesmärgid
 

 

Valdkonnad
Arengueesmärk
1. PERSONAL JA ARENG
Kompetentsed töötajad
 
Töötajate kõrge motivatsioon
2. KLIENDID JA PARTNERID
Kõrge kliendirahulolu
 
Sihtasutuse hea maine ja tuntus
3. FINANTSID
Kõrge kuluefektiivsus tegevuste rakendamisel
 
Eelarve planeerimise kõrge kvaliteet
4. SISEMISED PROTSESSID
Protsesside vastavus Eesti ja ELi seadusandlusele
 
Protsesside mõistlikkus ja efektiivsus