Tagasipöördumistoetus
Prindi lehekülg

Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 36 sätestab iga eestlase ja Eesti kodaniku õiguse asuda Eestisse elama. Integratsiooni Sihtasutus toetab pikka aega Eestist eemal viibinud või välisriigis sündinud eestlaste (alates 15-aasta vanusest) ja Eesti kodanike Eestisse naasmist, makstes abivajajatele tagasipöördumistoetust.


Kes saab tagasipöördumistoetust taotleda?

Tagasipöördumistoetust saab taotleda Eesti kodakondsusesse kuuluv või Eesti elamisluba omav etniline eestlane, kes:
  • on Eestist emigreerunud üldjuhul vähemalt 10 aasta eest või sündinud välisriigis;
  • vajab Eestisse tagasi pöördumiseks oma majandusliku ja sotsiaalse seisundi tõttu toetust.

Kuidas saab tagasipöördumistoetust taotleda?

Tagasipöördumistoetust võib taotleda kohe pärast enda kandmist Eesti rahvastikuregistrisse, kuid mitte hiljem kui 6 kuud pärast tegelikku tagasi pöördumist Eestisse.

Toetuse taotleja peab täitma ja allkirjastama taotlusankeedi ning esitama selle Integratsiooni Sihtasutusele koos järgmiste dokumentidega:

1. dokument, mis tõendab eesti rahvust või Eesti kodakondsust (nt sünnitunnistus, vanema või vanavanema sünnitunnistus või pass);
2. pildiga isikut tõendav dokument, millega Eestisse saabuti (nt pass, tagasipöördumistunnistus);
3. Eesti elamisluba, kui taotleja ei ole Eesti kodanik;
4. dokument/dokumendid, mis tõendavad taotleja järjepidevat Eestist eemal viibimist vähemalt viimased 10 aastat (nt tõend lähteriigi rahvastikuregistrist, töösuhet või õpinguid kinnitavad dokumendid jms) või sündimist välismaal;
5. koos taotlejaga taotlusankeedile kantud lapse(laste) sünnitunnistus ja punktides 1−4 nimetatud dokumendid;
6. Tõend taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu sissetuleku kohta (tuludeklaratsioon või maksuhalduri tõend, panga väljavõte või mõni muu dokument, mis näitab taotleja tulusid); 
7. Tõend lähteriigis oleva kinnisvara omandisuhte korrastamise (müük, kingitus, muu) kohta. Kui taotleja rentis elamispinda, tuleb esitada rendileping. Kui taotleja elas sugulase või tuttava korteris, siis tõend selle kohta (nt rahvastikuregistri väljavõte);
8. Võimalusel esitada kuludokumendid kolimiskulude kohta (piletid, broneeringud, maksude tasumine vms). Kui dokumente pole võimalik esitada, koostada kalkulatsioon võimalikest kuludest (piletid, kütus jne).

Lisaks eelmainitule võib esitada täiendavaid dokumente või kalkulatsioone pärast tagasipöördumist Eestis tehtud või planeeritavate kulutuste (korteri üürimise, keelkursuste jne) kohta. 

Integratsiooni Sihtasutusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente. 

Kuidas taotleda toetust lastele? 

* Kuni 15-aastaste laste andmed kantakse vanemate omavahelisel kokkuleppel ühe lapsevanema taotlusankeedile.
* 15−18-aastasel isikul peab taotluse esitamiseks olema seadusliku eestkostja kirjalik nõusolek.

Kas toetuse taotlemiseks tuleb sõita Tallinnasse?

* Kui taotleja elab Eesti mõnes kaugemas piirkonnas, siis võib ta:

1) esitada taotluse toetuse saamiseks lähimasse Politsei- ja Piirivalveameti regionaalosakonda;
2) saata taotlusankeedi postiga. Sel juhul peavad lisatud dokumendikoopiad olema notariaalselt kinnitatud.

* Kui taotleja vanus või tervislik seisund ei võimalda tal isiklikult taotlusankeeti esitada, võib selle erandkorras esitada tema esindaja notariaalselt kinnitatud volituse alusel.

Kuidas tagasipöördumistoetus välja makstakse?

Tagasipöördumistoetuse maksimaalmääraks on 2 000 eurot täiskasvanu kohta. Üldjuhul kantakse toetus taotleja pangaarvele. Perekonna kogu toetussumma võidakse kanda ühe perekonnaliikme pangaarvele.


Lisainfo:
 
Nõustamine
Tel 800 9999
E-post info@integratsiooniinfo.ee