Tagasipöördumistoetuse maksmise põhimõtted
Prindi lehekülg
 
Kinnitatud
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse
Meie Inimesed nõukogu
07.06.2016 koosoleku otsusega
 
 
1.         Üldpõhimõtted
 

1.1 Eesti rahvuse ja kultuuri ning integreerunud tööjõulise elanikkonna säilimise eesmärgil toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (edaspidi MISA) rahaliselt tagasipöördumist – etniliste eestlaste ja Eesti kodanike ning nende järeltulijate Eestisse elama asumist.

1.2 Tagasipöördumistoetuse maksmine on MISA õigus, mitte kohustus.

 

2.         Tagasipöördumistoetuse maksmise põhimõtted
 

2.1 Tagasipöördumistoetuse taotleja peab olema Eesti kodakondsust omav isik või Eesti elamisluba omav etniline eestlane, kes:

2.1.1 on Eestist emigreerunud vähemalt 10 aasta eest või sündinud välisriigis või kuni 30-aastane välismaal nii magistri- kui doktoriõppe läbinud noor;

2.1.2 on naasnud püsivalt Eestisse elama hiljemalt pool aastat enne taotluse esitamist ja registreerinud oma elukoha Eesti Vabariigi rahvastikuregistris;

2.1.3 vajab oma majandusliku ja sotsiaalse seisundi tõttu toetust Eestisse tagasipöördumiseks.

2.2 Tagasipöördumistoetuse määramisel eelistatakse lastega peresid.

2.3 Taotleja esitatud oluliste põhjuste ilmnemisel on MISA-l õigus teha erandeid.

2.4. Tagasipöördumistoetuse maksmise ja summa suuruse otsustab MISA juhataja, arvestades otsuse tegemisel kõiki tähtsust omavaid asjaolusid ning talle vastutava töötaja poolt tehtud ettepanekut.

 

3.         Tagasipöördumistoetuse suurus
 

3.1 Tagasipöördumistoetus koosneb põhitoetusest ja lisatoetustest:

3.1.1 põhitoetus kuni 640 eurot;

3.1.2 alaealise lapse lisatoetus kuni 640 eurot iga lapse kohta;

3.1.3 pensionäri lisatoetus kuni 640 eurot (makstakse juhul, kui taotleja on saanud välisriigis vanaduspensioni ja seoses Eestisse elama asumisega selle pensioni maksmine lõpetatakse).

3.1.4 toimetuleku lisatoetus kuni 640 eurot;

3.1.5 isikliku vara transpordikulude kompensatsioon kuni 640 eurot.

3.2 Tagasipöördumistoetuse summa suurus kokku ei või ületada 2000 eurot taotleja kohta.

3.3 Tagasipöördumistoetuse lisatoetuste piirmäära ja toetuse summa piirmäära ületamise kinnitab iga vastava taotluse korral  MISA juhataja.

3.4 MISA poolt eraldatav tagasipöördumistoetuste kogusumma peab jääma vastava eelarverea piiresse. Eelarverida on võimalik muuta nõukogu otsusega.  

 
4.         Rakendussätted
 

4.1 Toetuste taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja taotluste menetlemise ning toetuste väljamaksmise korra kehtestab juhatus.

4.2. Tunnistada kehtetuks MISA nõukogu 14.12.2010 koosoleku otsusega kinnitatud „Rändetoetuse maksmise põhimõtted“.

4.3 Otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 1. mai 2016.a.

 
_________________________
* Välismaalane käesoleva dokumendi mõistes on kolmandate riikide kodanik ehk ta ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik