Toetatud vabatahtlik tagasipöördumine
Prindi lehekülg
„Rahvusvahelise kaitse taotlejate ja rahvusvahelise kaitse saanud isikute informeerimine, nõustamine ja abistamine tagasipöördumisel päritoluriiki“ Euroopa Pagulasfondi 2006. aasta vahendid.

Projekti eesmärk oli projekti sihtrühmale (varjupaigataotlejad, pagulased, täiendava kaitse saajad ning ajutise kaitse saajad ning samuti isikud, kellele on Eesti Vabariik keeldunud kaitset andmast), info andmine vabatahtliku tagasipöördumise võimaluste kohta ning nende abistamine tagasipöördumisel.

Projekti käigus töötati välja tegevuspraktika ning infomaterjalid, koolitati projekti personali ning loodi koostöökontaktid partneritega kodu- ja välismaal. 2007. aastal nõustati kokku 8 inimest, kellest üks naases projekti abil kodumaale. Projekti kaasfinantseerijateks olid Eesti Vabariigi Siseministeerium ning Euroopa Pagulasfond.

Projekti kestvuseks oli 12 kuud – 2006. aasta lõpust 2007. a lõpuni.

Projekti kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja EV Siseministeerium.

Kodulehekülg väljendab autori arvamust ja Euroopa Komisjon ega Siseministeerium ei vastuta mingil moel esitatud teabe kasutamise eest.