Uudised
Prindi lehekülg
Tööandja, tule vaata, kuidas oma ettevõttes keelekohvikut korraldada!
21.11.2017

Integratsiooni Sihtasutus korraldab 8. detsembril tööandjatele teabepäeva, mis toimub Tallinnas, MyTechnopolis, Lõõtsa 6, 2. korrusel, Helsinki seminariruumis.

Vaata teabepäeva kava siit.

Ootame Teid  tutvuma Integratsiooni Sihtasutuse nõustajatega ning keelekohviku formaadiga. Lisaks nõustamis- ja infoteenuse esitlusele, avastame keelekohvikute metoodikat ning proovime üheskoos läbi viia ühe näidiskohviku. Keelekohvikute metoodikat tutvustavad ja tööandjaid nõustavad tunnustatud eesti keele õpetamise asjatundjad ning õppematerjalide loojad Marju Ilves ja Leelo Kingisepp.

 

Alates 2014. aasta sügisest pakub Integratsiooni Sihtasutus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele nõustamis- ja infoteenust. Vähelõimunud isikuid iseloomustab madal kodanikuidentiteet, puudulik või vähene eesti keele oskus ja /või vähene osalus ühiskondlikus elus. Nad on viibinud seaduslikel aluselt Eestis üle viie aasta, omandanud Eesti kodakonduse naturalisatsiooni korras või on määratlemata kodakondsusega või muu riigi kodanikud. Uussisserändaja on legaalselt Eestisse sisserännanud välismaalane, kes on riigis elanud vähem kui 5 aastat.

 

Nõustamis- ja infoteenuse ülesanne on vähesest info kättesaadavusest tingitud ühiskonna sidususe suurendamine. Kuigi keeleoskus on üks olulisimaid faktoreid sotsiaalse tõrjutuse kujunemisel, siiski ei ole see ainus määraja. Ka ühiskonda kaasamine ning sotsiaalsete tugivõrgustike kujundamine on määrava tähtsusega. Seetõttu on edukaks lõimumiseks lisaks keeleõpe teemadega tegelemisele olulised ka tööhõive, elukestvas õppes osalemise, kodanikuühiskonna ja kodanikuhariduse, sotsiaalteenuste ja hoolekande, õigusabi, tervishoiu korralduse, riiklike toetuste teemadel teadlikkuse tõstmine. Kõigi nende teemade valdkonnas asjatundliku teabe ja nõu jagamiseks teeb sihtasutus koostööd paljude parnerorganisatsioonidega.

 

Juba kaks aastat on sihtasutuse eestvedamisel arendatud keelekohvikute metoodikat, et tõhustada eesti keele õppealast nõustamist. Keelekohvikute eesmärk on julgustada inimesi eesti keeles suhtlema.  Kohvikutes on loodud eestikeelne suhtluskeskkond, mis soodustab eesti keele praktikat. Lisaks tutvustatakse kohalkäijatele iseseisvalt eesti keele õppimise võimalusi, tõstetakse õppija eneseusku ja julgustatakse ületama õppimisega kaasnevaid barjääre. Mitmed tööandjad on pöördunud nõustamisele, et tutvuda keelekohvikute metoodikaga. Seepärast otsustasime korraldada avatud teabepäeva kõigile huvilistele. Iseseisva eesti keele õppe nõustamise metoodika vahendusel soovime tagada, et töötajad saaksid eesti keele õppeks (sh harjutamiseks) personaalset ja regulaarset abi ka töökohal ning käepäraste vahenditega.

 

Integatsiooni Sihtasutuse nõustamis- ja infoteenuse ning keelekohvikute kohta saab lisateavet https://www.integratsioon.ee/noustamine  või võttes ühendust nõustaja Irina Rakova’ga telefonil +372 58862002 või kirjutades e-posti aadressil irina.rakova@integratsioon.ee.

 

Teabepäevale on teretulnud kõik huvilised! Kindlasti palun end registreerida hiljemalt 01. detsembriks, kirjutades irina.rakova@integratsioon.ee

 

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist "Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused" ja on osalejatele tasuta.