Uudised
Prindi lehekülg
Toetus eestikeelsele õppele vene koolides
11.01.2007
    Haridus- ja Teadusministeeriumis esitletud uuringust selgus, et viimastel aastatel on paranenud vene õppekeelega koolides nii informeeritus üleminekust osalisele eestikeelsele aineõppele kui ka koolide ettevalmistus. Olulisel määral on positiivsele muutusele kaasa aidanud mitmed suuremahulised projektid, mida Integratsiooni Sihtasutus viib läbi koostöös ministeeriumiga.

Eesti keeles aineid õpetavate õpetajate arvu suurenemine on näiteks seotud keelekümblusprogrammi levikuga, sest kümbluse kui teises keeles õppimise metoodika on kasutusele võtnud juba kolmandik venekeelsetest koolidest.

Integratsiooni Sihtasutus on korraldanud mitmeid ümberõppe kursuseid vene koolide aineõpetajatele, kes on seejärel asunud oma ainet eesti keeles andma. Praegu on täiendkoolitusel 240 aineõpetajat, kes omandavad kakskeelse õpetamise oskusi oma ainega seotult. Vastavaid kursusi ajaloo-, eesti kirjanduse, geograafia ja muusika õpetajatele korraldavad sihtasutuse projekti raames Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia.

Viimasel kahel aastal on sihtasutuse korraldatud keeleõppes osalenud üle 1 000 vene õppekeelega koolide õpetaja. Täna tutvustatud uuring näitas samuti aineõpetajate eesti keeles oskuse paranemist võrreldes 2004. aastaga.


Sihtasutus on koos ministeeriumi esindajatega korraldanud infopäevi ja seminare nii koolipersonalile kui lastevanematele ja õpilastele; koolijuhtide ja aineõpetajate hinnangud enda informeeritusele üleminekust on oluliselt paranenud. Lähemate kuude jooksul on plaanis välja anda ülemineku protsessi täpsemalt tutvustavad infomaterjalid ning korraldada kohtumisi nii Ida-Virumaa kui Tallinna koolides.

Uuringutulemustest on näha, et kõige suuremat puudust tunnevad koolid praegu õppemetoodikatest ja õppematerjalidest. Sihtasutuse projektide abil on juba välja antud kakskeelseid sõnastikke ning eesti keeles õppimist toetavaid materjale. Käivitatud on aineõpetajale mõeldud metoodiliste materjalide loomine.


Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud uuringu „Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides: hetkeolukord ja vajadused” viis 2006.a. sügisel läbi TNS Emor. Uuring on kättesaadav veebilehel http://www.hm.ee/index.php?046612