Uudised
Prindi lehekülg
Kakskeelne haridus ja 2007. a. reform - kas muukeelne kool on valmis?
07.01.2005

2004. novembris viis TNS Emor koolides läbi küsitluse  eesmärgiga välja selgitada vene õppekeelega koolide valmisolek kakskeelse õppe sisseviimiseks. Esindusliku uuringu käigus küsitleti venekeelsete gümnaasiumide ja põhikoolide direktoreid ja aineõpetajaid, kvalitatiivuuringuna korraldati rühmavestlused venekeelse gümnaasiumi õpilastega.    Tulemustest ilmneb, et kakskeelset õpet peab vajalikuks 83% küsitlusele vastanud koolijuhtidest, õpetajate hulgas toetas eestikeelse aineõpet 71% vastanutest.  Eesti keeles õpetatakse aineid erinevas mahus juba 63 venekeelses koolis, mis moodustab 83% kõikidest küsitletud koolidest.

Esitluse käigus vastatakse ka küsimustele, millistena nähakse kakskeelse õppe positiivseid ja negatiivseid külgi, kuivõrd on koolijuhid informeeritud kakskeelsele haridusele ülemineku kavadest, mida arvavad mitmes keeles õpetamisest ja õppimisest õpetajad ja õpilased.

Uuringu tulemusi analüüsib Piia Tammpuu uuringufirmast TNS Emor. Teemakohastele küsimustele vastavad  Maie Soll ja Riina Reinthal Haridus- ja Teadusministeeriumist.