Uudised
Prindi lehekülg
Lõppes projekt \"Muukeelsete üldhariduskoolide kakskeelsele õppele ülemineku toetamine\"
12.06.2008
Projekti kogueelarve oli 4 966 237 krooni, millest ~ 70% moodustas Euroopa Sotsiaalfondi toetus ja ~30% Eesti avaliku sektori kaasfinantseering.

Projekti viis läbi Integratsiooni Sihtasutus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Projekti sihtgrupiks oli vene õppekeelega koolide juhtkonnad, aineõpetajad, õpilased, haridusametnikud ning laiem avalikkus.

Üldeesmärk oli vene õppekeelega gümnaasiumide eestikeelsele aineõppele ülemineku valmisoleku, pedagoogilise personali kompetentsi ja konkurentsivõime tõstmine, et parandada ja ühtlustada hariduse kvaliteeti Eestis.

Projekti tegevused:

1. Ajalooõpetajate täiendkoolitus.
40-le ajalooõpetajale on toimunud neli 3-päevast Eesti ajaloo pöördepunkte käsitlevat seminaride sarja, sh muuseumikülastused ning väljasõit Tartusse. Samuti on läbi viidud 3 metoodikapäeva Tallinna ja 3 Ida-Virumaa koolide õpetajatele, kus tutvustati kakskeelse aineõpetuse metoodikat ja kakskeelsete tundide ülesehituse põhimõtteid ning toimusid ka tunnikülastused.

Koolituste tulemusena on valminud ning CD-le koondatud Eesti ajaloo 20. sajandi pöördepunkte käsitlevad metoodilised materjalid ajalooõpetajatele.

2. Eesti ajaloo alaste õppematerjalide koostamine vene õppekeelega gümnaasiumidele
Valminud on Eesti ajaloo alaste lisamaterjalide komplekt „Eesti ajaloo pöördepunktid. Dokumente ja materjale vene õppekeelega gümnaasiumile” ja „Eesti ajaloo pöördepunktid. Lisamaterjale õpetajale”. Kogumiku sihtrühm on vene õppekeelega üldhariduskoolide õpilased ja õpetajad ning teised asjast huvitatud. Mõlemad allikakogumikud on ilmunud eesti ja vene keeles.
Õppematerjalide tutvustamiseks vene õppekeelega koolide ajalooõpetajatele toimusid koolituspäevad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.

3. Vene õppekeelega koolide nõustamine ja kakskeelsele õppele ülemineku tugikeskkonna loomine.
Toimunud on 4 koolituspäeva vene õppekeelega koolide juhtkondadele, 2 koolituspäeva haridusametnikele ja koolide juhtkondadele ning 5 koolituspäeva koolide aineõpetajatele ja õppealajuhatajatele. Koolituste eesmärgiks oli vene õppekeelega koolide juhtkondade nõustamine eestikeelsele aineõppele üleminekuga seotud küsimustes ning venekeelsete õpetajate eesti keeles suhtlemise toetamine. Kokku võttis koolitustest osa 147 sihtrühma liiget.
Sügisel 2007 toimus 4 päevane ajalooõpetajate seminar-laagris ning kevadel 2008 3 päevane seminar-laager geograafiaõpetajatele. Seminar-laagerite eesmärgiks oli eesti ja vene õppekeelega koolide aineõpetajate koostöö soodustamine ja aktuaalsete hariduskorralduslike küsimuste ning ühiskonnaprobleemide käsitlemine. Kokku osales koolitustel 75 geograafia- ja ajaloo õpetajat.

4. Vene õppekeelega koolide ja avalikkuse teavitamine eestikeelsele aineõppele üleminekust.
Vene õppekeelega koolide õpilastele on toimunud 6 väljasõitu. Tallinna koolide õpilased külastasid Tammsaare muuseumit Vargamäel ja Mustvee Vene Gümnaasimi ning Ida-Virumaa koolide õpilased käisid Lutsu muuseumis Palamusel ja Tartu Annelinna Gümnaasimis. Väljasõitude kohta ilmusid ka artiklid erinevates eesti- ja venekeelsetes kohalikes ja üleriigilistes ajalehtedes. Jaanuaris 2008 ilmus ülemineku teemat käsitlev vaheleht „Perehod“ ning aprillis 2008 teemat jätkav teine vaheleht. Vahelehed avaldati ühes üleriigilises ja kohalikus trükiväljaandes ning saadeti otsepostitusena koolidesse ja haridusosakondadesse.
Kevadel 2008 toimus vene õppekeelega koolide eesti kirjanduse teemaline näidendikonkurss, mille finaal leidis aset märtsi lõpus Salme Kultuurikeskuses. Konkurss toimus kahes vanuserühmas: 7 – 9 klassi õpilased ning 10 – 12 klassi õpilased. Nooremas vanuseklassis hinnati kõrgeimalt Narva Paju Kooli ning vanemas vanuseklassis pälvis võidu Tallinna Juudi Kool.
Mais 2008 toimus Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares konverents „Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides“, kus anti ülevaade eestikeelsele aineõppele ülemineku esimesest aastast.