Uudised
Prindi lehekülg
1600 kutsekoolide vene õppekeelega õppurit osales karjääriõppe kursustel
27.02.2013

PRESSITEADE

Veebruarikuuga lõpeb Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) karjääriõppe projekt, kus aasta jooksul osales üle 1600 Tallinna ja Ida-Virumaa kutseõppuri.

Projekti „Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine“ alguses töötati karjäärinõustajate ja ekspertide abiga välja kolm vene õppekeelega  kutseõppuritele sobivat 10-tunnise mahuga karjääriõppe teemat, mis käsitlesid enese ja töömaailma tundmaõppimist ning planeerimist ja otsustamist. Väljatöötatud karjääriõppe  teemade tutvustamiseks korraldati piirkondlike teabe- ja nõustamiskeskuste nõustajatele ja kutseõppeasutuste karjäärinõustajatele 2-päevane koolitus, mille läbisid edukalt 35 nõustajat.

Projektis osalenule enam kui 1600 Tallinna ja Ida-Virumaa kutseõppurile võimaldati projektiga vähemalt kümne akadeemilise tunni vältel koolitust enese tundmaõppimisest, töömaailmast, karjääri planeerimisest, aga ka vajalikest oskustest tööturul hakkamasaamiseks.

Projekti raames valmis ühtlasi kakskeelne infomaterjal „Oma rada“ ja karjääriõppe väljatöötatud teemade juurde kuuluvad töölehed eesti ja vene keeles. Lisaks valmis Sihtasutus Innove koostatud materjali „Karjääriõpetuse õpetajaraamat kutsekoolile“ kutsekoolide venekeelsetes õpperühmade õppijatele kohandatud versioon ning tõlgiti Sihtasutus Innove abimaterjal „Karjääriõppe sidumine praktikaga“.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse karjäärinõustaja Maarika Rümmeli sõnul huvitusid õpilased karjääriõppe tundidest hoolimata sellest, et varem polnud kokkupuudet karjääriõppega olnud: „Kõige rohkem olid motiveeritud kolmanda kursuse õpilased, sest nemad on juba mõelnud tuleviku peale ja neil oli kõige rohkem küsimusi karjääri kohta. Arvan, et tunnid olid väga vajalikud, sest õpilastel oli võimalus ennast analüüsida ning otsustada, missugused iseloomujooned tulevad kasuks karjääri planeerimisel ja milliseid samme on vaja teha, et olla tööturul konkurentsivõimeline.“

27. veebruaril korraldab MISA Tallinnas Rahvusraamatukogus projekti lõpuürituse, kus tutvustatakse projekti tulemusi ning võimalusi, kuidas kutsekoolid saaksid tulevikus projektiga väljatöötatud õppematerjale õppetöös kasutada.

Projekt viidi aastatel 2011–2013 ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi  arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ raames.


Lisainfo:
Liilika Raudhein
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Elukestva õppe üksuse koordinaator
Tel 659 9841
E-post Liilika.Raudhein@meis.ee