Uudised
Prindi lehekülg
MISA on võtnud kokku EIF 2007 – 2013 programmiperioodi lõpptulemused
21.04.2015

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) on seitsme  aasta kestel  Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi (EIF) vahenditest toetanud 375 projekti ja tegevuse elluviimist ligi 8,2 miljoni euro ulatuses.

Kultuuriministeeriumi asekantsleri Anne-Ly Reimaa sõnul on tänu Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi vahenditele saanud rahastust  tegevused, mis on toetanud  määratlemata kodakondsusega ja kolmandate riikide kodanikel Eesti ühiskonnas paremini hakkama saada. „Erinevate tegevuste abiga on aastate lõikes tutvustatud Eesti ühiskonda, keelt, ajalugu, institutsioone, toetatud sotsiaal-majanduslikke, õiguslik-poliitilisi, hariduslikke ja kultuurivaldkonna projekte, tutvustatud riigi põhiväärtuseid ja  norme,“ selgitas Reimaa. „MISA poolt seitsme aasta jooksul hallatud  projektidele ja tegevustele tagasi vaadetes on hea tõdeda, et EIF vahenditest on olnud palju praktilist kasu, mis on loonud aluse tulevikus samade teemadega  jätkamiseks,“ lisas ta.

„EIF 2007 – 2013 programmiperioodi jooksul on edukaid ja mitmekordseid taotlejad olnud paarikümne ligi. Nende seas on rohkelt haridus- ja teadusasutusi, kodanikuühendusi kuid ka konsultatsioonifirmasid ning meediaettevõtteid,“ kommenteeris lõppenud EIF programmiperiood MISA juhataja Dmitri Burnašev. Mitmeid projekte on esitanud näiteks: Tartu Ülikool, sh Narva Kolledž, Eesti Rahvusringhääling, AS PR Põhjarannik, OÜ BDA Consulting, vabaühenduste liit EMSL, Narva 6. Kool, MTÜ Folkuniversitetet Estonia, Tallinna Ülikool, MTÜ Lastekaitse Liit jt.

Peamised valdkonnad, kus seitsme aasta jooksul enam taotlusi laekus, on näiteks: eesti keele õpe nii noortele kui täiskasvanutele (eesti keele laagrid, eesti keele koolitused täiskasvanutele), uussisserändajate õpilaste haridusvõimaluste toetamine Eesti haridusasutustes (lasteaiad ja koolid). Samuti erinevad kodanikuharidust toetavad koostöötegevused, näiteks tegevused noortele (muuseumide külastused, tutvumine Eesti ajaloo ja kultuuriga, koostöö koolide vahel) ja täiskasvanutele (kodakondsuseksamiteks ettevalmistumine, kodanikuühiskonnas osalemise toetamine). Ühtlasi viidi läbi uuringud võrdse kohtlemise edendamisest, uusimmigrant-õpilaste koolikorralduslike meetmete rakendamise toetamisest  ja lõimumisvaldkonna sotsiaalsete gruppide vajadustest, ootustest ja võimalustest lõimumisprotsessis.

Edukaks osutusid ka ühise meediavälja toetamist edendanud  tegevused – tele- ja Raadio 4 saated, veebilehed (EMSL-i „Kodanikuühiskonna uudised“ vene keeles), ajalehtede teemalehed ja ajakirjad, (Ida-Virumaa ajaleht PR Põhjarannik ja Menu Kirjastuse „Majo Bogatsvo“).

„Avalikkuses pälvisid laia tähelepanu nii mitmedki ühise meediavälja projektid. Näiteks EIF vahenditest rahastust saanud teleprojektide alla kuuluvad  2011-2012. aastal ETV eetris olnud  meelelahutussaatesarjad - „Köök – rahvaste paabel“ ja „Köögikodanikud 2“. Vaatajamenu kindlustas ka TV3 + otse-eetris olnud jutusaade „Täna õhtul otse eetris“. Väga head tagasisidet sai ka aastatel 2010 – 2012 ERR poolt valminud ja ETV2 eetris olnud saatesari „Kolmnurk“ ning selle jätkuprojekt „Kolmnurk 2“. Tegu oli iganädalase diskussioonisaatega, mis kajastas päevakajalisi sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid,“ tutvustas Burnašev.

Nii mõnigi EIF tegevuste raames piloteeritud projekt, nagu näiteks  2014. aastal OÜ BDA Consultingu poolt läbi viidud nõustamiskeskuse pilootprojekt jätkub riigieelarvest ja Euroopa Sotsiaalfondist rahastatuna (MISA nõustamiskeskuse tegevused Tallinnas ja Narvas).

Programmiperioodi kestel tuvastatud olulisemate lepingurikkumiste osakaal jääb kogu programmi perioodi lõikes alla ühe protsendi. Eestis on EIF rakendamise eest vastutavaks asutuseks Kultuuriministeerium, kelle haldusalas korraldas programmi tegevuste läbiviimise MISA. Lõpliku 2011 – 2013 aastaprogrammide mõju-uuringu viib läbi Balti Uuringute Instituut, mille  tulemused selguvad 2015. aasta sügisel.

25. juunil 2007. aasta otsusega asutati Euroopa Nõukogu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond (EIF) aastateks 2007–2013 (EIF). EIF rajati aitamaks Euroopa Liidu liikmesriikidel integreerida kolmandate riikide kodanikke. Fondi eesmärk on tõsta liikmesriikide võimet arendada, viia ellu ja hinnata kolmandate riikide kodanike kohta käivaid strateegiaid, poliitikaid ja meetmeid. EIF asutati selleks, et aidata Euroopa Liidus edendada liikmesriikide ja kolmandate riikide kodanike lõimumist.

Lisainfo:

Ann Asser
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie inimesed
Kommunikatsioonijuht
E-post: ann.asser@meis.ee
Tel. 6599 039