Uudised
Prindi lehekülg
MISA pakub sel sügisel pooletuhandele inimesele tasuta eesti keele õpet
05.06.2015

PRESSITEADE

Avatud on registreerimine septembris algavatele eesti keele A2-, B1- ja B2-taseme keele kursustele üle Eesti, mida hakatakse ellu viima Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Eesti ühiskonnas lõimumist toetatavad tegevused“ toel. Kõigile keelekursustest huvitatutele on avatud eelregistreerumine Integratsiooni ja Migratsiooni  Sihtasutus Meie inimesed (MISA) veebilehel kuni 30. augustini 2015. Kursuste toimumisaegadest ja kohtadest informeerivad soovi avaldanud inimesi kursuste läbiviijad.

„Eesti keele alg- ja kesktaseme keeleõppesse tuleb jätkuvalt panustada. Mida paremini oskavad siin elavad inimesed eesti keelt, seda edukamalt saavad nad ühiskonnas osaleda – neil on lihtsam leida tööd, nad saavad osa eestikeelsest meediaruumist ning nende sotsiaalne aktiivsus on suurem,“ tõdes Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa.

Eesti keele alg- ja kesktaseme (A2, B1 ja B2) koolitused algavad esimestele gruppidele alates 1. septembrist 2015. Eesti keele kursuse maht on 100 akadeemilist tundi. Eesmärgiks on pakkuda keeleõpet vähemalt 540-le eesti keelt ebapiisavalt valdavale eesti keelest erineva emakeele ja kultuuritaustaga püsielanikule ning uussisserändajale. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kuulutas eesti keele koolituste läbiviijate leidmiseks välja hanke, mille dokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/164029.

„Praegu ootame pakkumusi eesti keele koolitajate leidmiseks ja kursuste läbiviimiseks üle Eesti. Kursuste eesmärgiks on arendada ja parandada inimeste eesti keele oskust ja laiendada igapäevast sõnavara. Oluline on, et kursustel omandatud teadmised aitaks osalejatel kasutada eesti keelt enam nii õpingutes, tööl kui ka igapäevaelus,“ selgitas kursuste sisu ja eesmärki MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht Jana Tondi. „Meie jaoks on oluline, et paraneks inimese igapäevaselt vajaminev ja töös kasutatav keeleoskus. Tähtis on, et inimene tunneks end tavaolukordades keelt rääkides kindlalt ja julgeksid oma teadmisi kasutada. Samuti soovime, et keelekursuste käigus pöörataks enam tähelepanu just reaalelus ettetulevatele situatsioonidele ja inimeste vajadustele,“ lisas Tondi.

MISA on varasemalt koordineerinud ja toetanud eesti keele õpet Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ja Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest „Eesti lõimumiskava 2008–2013” raames. Tasuta keelekoolitustel on osalenud üle 1500 inimese. MISA abiga on lisaks EIF programmile toetatud keeleõpet ka Euroopa Sotsiaalfondi programmide „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ ja „Keeleõppe arendamine 2010-1013“ tegevuste raames Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu riigieelarvest. Nende programmi tegevuste toel läbis keelekursused ligikaudu 11 000 avaliku sektori töötajat, sh õpetajad, politseinikud, meditsiinitöötajad, raamatukoguhoidjad. Samuti osalesid keeleõppes üliõpilased, kutseõppeasutuste õpilased, kolmanda sektori töötajad ning vaegnägijad ja -kuuljad.

Programmi „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ alategevust „Lõimumiskoolitused“ rahastab Kultuuriministeerium Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Keelekoolituste kogumaksumus 2015.-2016. aastal on 237 600 eurot.

Lisainfo:

Jana Tondi
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel. 659 9069
E-post: jana.tondi@meis.ee