Uudised
Prindi lehekülg
Lühiülevaade Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu otsustest ja selle aasta plaanidest
13.02.2008

PRESSITEADE

12.02.2008

2008. aastal viib sihtasutus ellu üle saja tegevuse, mis aitavad kaasa Eesti ühiskonna paremale lõimumisele. Integratsiooni Sihtasutuse kõige olulisemad tegevused 2008 aastal valdkondade kaupa on järgmised:

Hariduslik ja kultuuriline lõimumine

 • Projektikonkursi kaudu toetatakse 23 lasteaias eesti keelse õppetegevuse läbiviimist, õppematerjalide- ja vahendite soetamist;
 • 150 lasteaia õpetajat osalevad täienduskoolitusel;
 • Toetatakse 50 uusimmigrant-lapse õpet üldhariduskoolis;
 • Uusimmigrant-lapse õppe teemalise koolituse läbivad kokku 120 õpetajat;
 • Kokku 1200 eesti noort ja eesti keelt emakeelena mittekõnelevat noort võtavad osa suvistest koolivälistest keeleõppeprojektidest;
 • Projektikonkursi ja baasfinantseerimise kaudu saavad toetust 170 rahvusvähemuste kultuuriseltsi, neile korraldatakse 3 koolitust;
 • 12 rahvusvähemuste emakeele- ja kultuuriõpetajat osaleb täienduskoolitusel emamaal;
 • Keelekümblusega liitub kokku 8 haridusasutust, kokku on aasta lõpuks liitunuid 62;
 • Valmib keelekümblusmetoodika nõustamissüsteem;
 • Kokku 480 kooli ja lasteaia õpetajat saab keelekümblusmetoodika alast õpetust;
 • 2008. aasta oktoobris korraldatakse rahvusvaheline keelekümbluskonverents;
 • Eesti keele täiendõppes osaleb 80 kõrgkoolide õppurit;
 • 160 eesti keeles aineid õpetama hakkavat õpetajat läbivad 10 AP täienduskoolituse, nende hulgas:
  • 40 geograafiaõpetajat
  • 40 muusikaõpetajat
  • 40 ühiskonnaõpetuse õpetajat
  • 40 ajalooõpetajat
 • Luuakse kutseõppeasutuste õppe- ja metoodilisi materjale koondav e-keskkond.

Sotsiaalne ja majanduslik lõimumine

 • 129 avalikus sektoris töötavat muukeelset pääste- ja politseiametnikku läbivad tasuta keelekursused;
 • 262 ametnikku osalevad tööjõulähetustes, millega paraneb nende riigikeele oskuse tase;
 • Läbi täienduskoolituse suureneb 150 täiskasvanute eesti keele õpetajate kompetents tööks sihtrühmaga.

Õiguslik ja poliitiline lõimumine

 • 350 inimest osaleb tasuta keelekursustel;
 • 2200 inimest läbib EV põhiseaduse ning kodakondsuse seaduse tundmise kursused;
 • Käivitatakse teavituskampaaniad parandamaks inimeste teadlikkust kodakondsuse omandamise tingimustest, sallivusest ja võrdsest kohtlemisest;

2008 aasta eelarve prognoositav kogumaht on 117 859 448 krooni, milles võib tulla muutusi tulenevalt Euroopa Migratsioonifondi ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisotsustest.

Nõukogu otsustas lihtsustamise eesmärgil asendada Sihtasutuse senise nime Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus lühema nimega Integratsiooni Sihtasutus. Uus nimi hakkab kehtima registriandmete muutmisega, mis tehakse lähiajal.