UUS KODU
Prindi lehekülg
SA Eesti Migratsioonifond viis 02/04/2007 - 31/08/2008 Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3 "Võrdsed võimalused tööturul" ellu pilootprojekti "UUS KODU", mille eesmärgiks oli integreerida tagasipöördujaid ja uusimmigrante Eesti tööjõuturule läbi eesti keele ja kohanemiskoolituse ning tööalase nõustamise.
 
 
Projekti lühikirjeldus
 
Projekti nimi: 
UUS KODU – uusimmigrantide integreerimine Eesti ühiskonda ja nende sisenemine tööturule

Projekti kestus: 
02/04/2007– 31/08/2008 (17 kalendrikuud)

Projekti maksumus: 
1 317 410 EEK, millest taotletav toetus 1 053 928 krooni ja Eesti avaliku sektori finantseering 263 482 krooni

Projekti teostaja: 
Sihtasutus Eesti Migratsioonifond

Projekti partner: 
MTÜ Kodanikukoolitus

Projekti üldine eesmärk: 
Tööhõive tõstmine läbi inimressursi arendamise: uusimmigrantide integreerimine Eesti ühiskonda läbi kohanemiskoolituse ja eesti keele intensiivõppe, nende ettevalmistamine sisenemiseks tööturule

Projekti otsesed eesmärgid: 
1. Sihtrühma 60 liiget läbivad kohanemiskoolituse.
2. Sihtrühma 50 liiget osalevad tööalaselt vajaliku eesti keele intensiivõppe kursustel.
3. Sihtrühma 10 liiget osalevad individuaalsel tööpraktikal.
4. Sihtrühma 60 liiget saavad vajadusel individuaalset nõustamis- ja juhendamisteenust.
5. Projektis osalenud 30 sihtrühma liiget rakenduvad tööle.

Kokkuvõte projekti planeeritud tegevustest: 
Sihtrühma kaardistamine, selleks vajaliku teabe kogumine Migratsioonifondi ränderegistrist, Rahvastikuregistrist, Tööturuametist, Kodakondsus- ja Migratsiooniametist, Töötukassast, KOVidest. Projektis osaleda soovijaid küsitletakse projekti alguses selgitamaks välja nende probleemid ja vajadused ning ootused koolitusele, samuti projekti lõpus tagasiside ja järelduste tegemise eesmärgil. Kohanemiskoolitus toimub kahepäevaste seminaridena kolmel korral eraldi kolmele rühmale, igaühes 20 sihtgrupi liiget − üheksa kahepäevast koolitust, kokku 144 akadeemilist tundi. Eesti keele intensiivõpet viiakse läbi viies 10-liikmelises grupis: neli tundi nädalas kolme kuu jooksul − kokku 240 tundi. Sihtgrupi liikmete individuaalne nõustamine kutsevalikul, aktiivsel tööotsingul ja tööintervjuudeks valmistumisel toimub alates 2007.a augustist kuni 2008.a augustini, samuti juhtumipõhine lähenemine kontaktide loomiseks tööandjatega; vajadusel tööpraktika võimaluste otsimine. Kahepäevane seminar-õppereis «Avasta Eestimaad!» 60-le sihtgrupi liikmele. Kaks ühepäevast seminar-koolitust projektimeeskonnale ja tugivõrgustiku esindajatele projekti alguses ning üks ühepäevane kokkuvõttev ja analüüsiv ühiskoolitus koos sihtgrupi kõikide liikmetega projekti lõpus. Meediakampaaniad ja avalikkuse teavitamise üritused. Projektipartner MTÜ Kodanikukoolitus koostab mitterahalise rahaliselt mõõdetava panusena migratsiooni-, integratsiooni- ja tööterminoloogiat seletava sõnastiku. 


Toimunud tegevused

1) Viidi läbi kolm kahepäevast kohanemiskoolitust kolmele grupile (I grupp – 16 inimest, II grupp – 20 inimest, III grupp 14 inimest). Kohanemiskoolituse viis läbi MTÜ Kodanikukoolitus temaatiliste tsüklitena: „Eesti eile, täna, homme“, „Tee ennast nähtavaks“, „Ideest teostuseni“. Koolitatavad said teadmisi kodanikuühiskonna, riigi ülesehituse, kodaniku õiguste ja kohustuste , tööseaduste, keskkonnahoiu ning kultuuritraditsioonide ja nende põimumise kohta ühiskonnas. Osalejatele korraldati ka ekskursioon Riigikokku. Peale kohanemiskoolitusi oskavad projektis osalejad kirjutada CV-d, otsida töökuulutusi internetist ja saata CV-d töövahendusprotaalidele ning teavad, kuidas käituda tööintervjuul;

2) Toimusid 2 seminari projektimeeskonnale ja –võrgustikule;

3) Sihtgrupi 41 liiget (3 gruppi Tallinnas, 1 grupp Narvas, 1 grupp Tartus) läbisid 48-tunnise eesti keele intensiivkursuse OÜ Sugesto vaprate keeleõpetajate juhendamisel;

4) Kogu projekti kestel oli osalejatel võimalik kasutada tööalase nõustamise teenust, mida pakkus MTÜ Felicitas;

5) MTÜ Kodanikukoolituse juhendamisel toimusid 2 õppeekskursiooni (Läänemaa ja Lõuna-Eesti), millest võttis osa 36 sihtrühma liiget.