Kohanemisprogramm
Prindi lehekülg
2009. aastal töötati MISA eelkäija Integratsiooni Sihtasutuse ja Tallinna Ülikooli koostöös välja uusimmigrantide kohanemisprogrammi kolmandate riikide kodanike paremaks lõimumiseks Eesti ühiskonnas. Kohanemisprogramm on mõeldud kasutamiseks nii avalikus kui erasektoris.
 
Euroopa Liidu liikmesriikides on kohanemisprogrammi põhikomponendid keeleõpe, erialane täiendamine või ümberõpe ning kodanikuõpetus. Ka Eestis väljatöötatud kohanemisprogrammis pakutakse riiki sisseelamiseks esmavajalikku tugiteenust, korraldatakse baaskoolitusi, keelekoolitusi ja toimub ettevalmistus tööle rakendumiseks. Täpsemalt sisaldab tugiteenus näiteks abi teabeotsingutel, eluaseme leidmisel, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste saamisel, haridus- ja kutseõppeteenuste saamisel ning argipäevategevustes nagu panga-, ostu- jm toimingutes.
 
Alates 2012. aastast võimaldatakse uusimmigrantidele ka tugiteenust.
 

 
Kohanemisprogrammi kaasatakse täiskasvanud uusimmigrante vahetult pärast uuele kodumaale saabumist selleks, et nad omandaksid ühiskonnas toimetulekuks vajalikud uued oskused ja teadmised.
 
Valminud programmi piloteerimine toimus kolmes maakonnas 2009. aasta aprillist novembrini ja sinna kaasati kohalikud ametiasutused ja tööandjad, kes omavad kokkupuudet või vajalikku teavet sihtrühma kohta.
 
Eesti esimene kohanemisprogramm töötati välja Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ alusel asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi (EIF) ja Kultuuriministeeriumi rahalisel toel.  
 
Programmi väljatöötamisse panustasid ka asjakohasuse Kodakondsus- ja Migratsiooniameti, Tööturuameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Maaomavalituste Liidu ning kohalike omavalitsuste esindajad.
 
Euroopa Liidu liikmesriikides on kohanemisprogramme on rakendatud 1990ndate aastate algusest. Kohanemisprogrammid kestavad keskmiselt 1-3 aastat. Kohanemisprogramme rakendatakse sageli tihedas koostöös kohalike omavalitsustega, sõlmides näiteks vastavad lepingud omavalitsusega konkreetsetele uusimmigrantide suunatud koolituste ja muude tegevuste rahastamiseks ning korraldamiseks.
 


Lisainfo:

Ruslan Prohhorenko
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Kodanikuhariduse üksuse koordinaator
Tel 659 9035
E-post ruslan.prohhorenko@meis.ee