Valdkonnad ja rahastajad
Prindi lehekülg

Valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ eesmärgiks on suurendada ühiskonna sidusust ja kaasata eri- keele ning kultuuritaustaga inimesi Eesti ühiskonnaellu. Arengukava on aluseks riikliku lõimumispoliitika rakendamisel ja rahastamise planeerimisel aastatel 2014–2020. Integratsiooni Sihtasutus on arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ üks rakendusasutustest.

Lõimumisvaldkonna arengukava "Lõimuv Eesti 2020“  eesmärgid:
 

  • Kogu ühiskonna, sh eestikeelsete püsielanike, avatuse suurendamine ja hoiakute kujundamine lõimumist toetavaks.
  • Eesti keelest erineva emakeele ja kultuuriga püsielanike lõimumise jätkuv toetamine ühiskonnas.
  • Uussisserändajate kui kasvava sihtrühma Eesti ühiskonnaga kohanemise ja lõimumise toetamine.


Teiste valdkondlike arengukavade kaudu elluviidavad lõimumisalased eesmärgid:
 

  • Eesti keelest erineva emakeelega õpilastel on konkurentsivõimelised teadmised ja oskused eestikeelses keskkonnas toimetulekuks.
  • Eesti keelest erineva emakeelega noored osalevad aktiivselt noorsootöös ja neil on tihedad kontaktid eestikeelsete eakaaslastega.
  • Eesti keelest erineva emakeelega tööealistele elanikele on tagatud võimalused täiendada oma teadmisi ja oskusi konkurentsivõimeliseks osalemiseks tööturul.