Väliseesti noorte laager 2018
Prindi lehekülg

 

Eesti Vabariigi juubeliaasta suvel oodatakse väliseesti noori eesti keele- ja kultuurilaagrisse!

 

2018. aastal on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev. Kõik välisriikides elavad eestlased on oodatud sünnipäeva puhul Eestit külastama! See on üks parimaid kinke, mida välismaal elavad eestlased saavad Eestile sünnipäevaks teha. Eestisse tulemiseks pakuvad põhjuseid paljud suuremad ja väiksemad sündmused, nii ka Integratsiooni Sihtasutuse (www.integratsioon.ee, edaspidi INSA)  korraldatav eesti keele ja kultuuri suvelaager. Sihtasutus korraldab selliseid laagreid alates 2000. aastast.

 

Meil on hea meel teatada, et 2018. aastal saab EV100 toel rohkem välismaal elavaid eesti päritolu noori osa Eestis toimuvatest keele- ja kultuurilaagritest. Keelelaagrites saavad 13-18-aastased Eesti päritolu ning teistes riikides elavad noored õppida eesti keelt, suhelda laagrikeskkonnas eestlastest eakaaslastega ning õppida paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Laagrite vältel toimuvad erinevad ühistegevused, ekskursioonid, sportlikud ettevõtmised ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

 

Laager võimaldab keelepraktikat keelekeskkonnas ja suhtlemist Eesti eakaaslastega. Eesti keele ja kultuuri laagrites kinnistatakse sidet Eestiga, eriti neil, kes soovivad Eestisse õppima tulla või oma tulevikku Eestiga siduda.

 

2018. aasta suvel toimub viis laagrivahetust noortele vanuses 13 kuni 18 aastat. Laagrid viiakse läbi Eestimaa looduskaunites kohtades:

 

I vahetus – 25. juunist – 5. juulini 2018 noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad. Toimub Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal   www.venevere.ee;

II vahetus – 9. juulist – 19. juulini 2018 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel. Toimub Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal   www.venevere.ee;

III vahetus – 23. juulist – 2. augustini 2018 noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad. Toimub Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal   www.venevere.ee;

IV vahetus – 24. juulist – 3. augustini 2018 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel. Toimub Sammuli Puhkekülas Viljandimaal   www.sammuli.ee;

V vahetus – 6. augustist – 16. augustini 2018 noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt.  Toimub Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal   www.venevere.ee.

 

Valitud laager

 • tagab eestikeelse suhtluskeskkonna;
 • on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks;
 • vastab laagritele kehtestatud nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm;
 • tagab noorte majutuse ja toitlustamise kolm korda päevas (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);
 • tagab noortele sidepidamise võimaluse oma vanemate või hooldajatega.

 

On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsiooni õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Keelelaagris võimaldatakse väljastpoolt Eestit elavatel noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel.

 

Laagrisse registreerimine kestab kuni 31. märtsini 2018.

 

Noorte laagrisse pääsemise tingimused:

 

Pakume sel aastal võimalust kandideerida kahes erinevas kategoorias:

1) noored, kelle vanemad katavad edasi-tagasi sõidukulud ja

2) noored, kelle sõidukulud INSA katab osaliselt või täies mahus. 

 

Juhul, kui ei täitu 2. kategooria, täidab INSA kohad 1. kategooriasse kandideerinud inimestega.

 

Meile esitatud taotluste hulgast teeme valiku lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast,  väljaspool Eestit elamise ajast ja laagris eelnevalt viibitud kordade arvust. Soovime pakkuda rohkem laagrikohti noortele, kes varem ei ole laagris osalenud või on osalenud vaid ühe korra.

 

JUHISED TAOTLEMISEKS:

Eesti keele ja kultuuri laagris osalemise soovist teatamiseks tuleb INSA kodulehel:

 • täita registreerimisankeet
 • kirjutada lühike motivatsioonikiri (ankeedi koosseisus).

 

Registreerimisankeedi leiab INSA koduleheküljel SIIT

 

Ankeet sisaldab järgmisi andmeid:

 • Laagris osaleja ees- ja perekonnanimi (esitada sama kirjapilt nagu reisidokumendil)
 • Sünniaeg
 • Sugu
 • Elukoht (riik, linn, tänav, maja, krt)
 • Lapsevanema/noore esindaja nimi ja sünniaeg
 • E-post:
 • Lapsevanema/noore esindaja e-post
 • Laagris osaleja lapse/noore e-post
 • Kontakttelefon (sh riigi kood)
 • Lapsevanema/noore esindaja telefon
 • Laagris osaleja lapse/noore telefon
 • Informatsioon selle kohta, kes sugulastest on Eesti päritolu (isa, ema, vanaisa, vanaema, nimeliselt ei ole vaja välja tuua.)
 • Viisavajadus (jah/ei)
 • Pileti ostmise/hüvitamise vajadus (valida On vaja/Ei vaja) ning soovitav sõiduvahend (lennuk, rong, laev) ja sõidu alustamise lähtekoht sihtpunkti (Tallinna jõudmiseks).
  - edasi-tagasi pilet
  - üheotsa pilet Eestisse
  - üheotsa pilet Eestist sihtriiki
   - kannab/maksab reisikulud ise
 • Laagrivahetuse valik:
  - I vahetus – 25. juunist – 5. juulini 2018
  - II vahetus – 9. juulist – 19. juulini 2018
  - III vahetus – 23. juulist – 2. augustini 2018
  - IV vahetus – 24. juulist – 3. augustini 2018
  - V vahetus – 6. augustist – 16. augustini 2018
 • Informatsioon selle kohta, millal noor tuleb Eestisse
  - ainult laagri ajaks (märkida soovitud I, II, III, IV või V või vahetus) või
  - pikemaks perioodiks (märkida Eestis viibimise orienteeruv periood)
 • Piletite hüvitamise korral soovitud väljasõidu aeg?
 • Mitmendat korda osaleb noor keelelaagris
 • Mis aastast elab noor püsivalt väljaspool Eestit
 • Noore terviseseisundi iseärasused (kroonilised haigused, allergiad, ravimid, arsti ettekirjutused jms)
 • Noore ja tema esindaja hinnang noore eesti keele oskusele (vabas vormis)
 • Noorega seotud muu oluline info (erivajadused, toitumispiirangud, psüühilise seisundi iseärasused jms)
 • Muu info.


Ankeedi koosseisus on laagris osalejal vaja kirjutada lühike (kuni 15-20 lauset) motivatsioonikiri teemal “Miks ma tahan tulla Eestisse keelelaagrisse?” Motivatsioonikirja kirjutab noor ise, soovitavalt eesti keeles. Kui noor ei oska eesti keelt piisavalt, võib motivatsioonikirja kirjutada vene või inglise keeles.

 

INSA teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt 15. aprilliks 2018 ning seejärel saadab lapsevanemale lepingu, mida Sihtasutus ootab allkirjastatult tagasi.

 

NB! Ainult allkirjastatud leping garanteerib valituks osutunud noorele koha eesti keele ja kultuuri laagris. Lepingud laagrisse tuleku kohta peavad olema allkirjastatud lapsevanemate poolt ja esitatud INSAsse hiljemalt 31.05.2018.

 

Laagrikoha vabanemisel/mittetäitumisel antakse laagrikoht järgmisele noorele.

 

KULUD JA KOHUSTUSED

 • Laagris osalemine on noorele tasuta.
 • INSA sõlmib lapsevanemaga noore laagrisse saatmiseks lepingu/kokkuleppe, milles sõnastatakse ära olulisemad vastutused ja kohustused nii INSA kui noore/tema esindaja poolt.
 • Laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus. Väljastpoolt Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonda saabujatel (Venemaa, Ukraina, Valgevene jt) tulijatel peab olema Schengeni riikides kehtiv tervisekindlustus.
 • NB! Tervisekindlustuse kulud kannavad noorte vanemad.
 • Laagrisse saabumisel peab noorel kaasas olema eesti-, vene- või inglisekeelne tervisetõend. Muus keeles tõendi korral peab see olema varustatud eestikeelse tõlkega.
 • NB! Sõidupiletid laagrisse tulevatele noortele ostame/hüvitame võimaluste piires. Piletid ostame juhul, kui noored saabuvad Eestisse laagrivahetuse alguseks ning laagrivahetuse lõpus lahkuvad Eestist. Juhul, kui  noor soovib enne või pärast laagrivahetust viibida pikemat aega Eestis elavate sugulaste juures, siis on INSA-l õigus osta vaid ühe suuna sõidupilet laagrivahetuse esimeseks või viimaseks kuupäevaks.

 

Laagrite läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium „Rahvuskaaslaste programm 2014-2020“ raames ning Riigikantselei EV100 projektist.

 

 

Parimate soovidega,

 

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

Integratsiooni Sihtasutus

e-mail jana.tondi@integratsioon.ee

tel +372 659 9069

http://www.integratsioon.ee/

 

 

Täiendav teave:

Kontaktisik Marina Fanfora, telefon +372 659 9068, e-aadress marina.fanfora@integratsioon.ee