Võrdlev rändepoliitika analüüs neljas Euroopa Liidu liikmesriigis
Prindi lehekülg
Üks esimesi Immigratsioonipoliitika2.0 projekti tulemusi on 2011. aasta alguses valminud ülevaade rändepoliitika hetkeolukorrast Eestis, Saksamaal, Itaalias ja Kreekas ning Euroopa Liidus tervikuna.
 
Uurimistöös analüüsitakse immigratsioonipoliitikat, seadusandlust ja uurimusi rände valdkonnas ning migratsiooniga seotud dokumente. Töös keskendutakse eelkõige seaduslikule immigratsioonile ja majandusrändele (töö ja ettevõtlusega seotud). Püütakse välja selgitada sarnasused, erinevused ning poliitikate ühtlustamise takistused.
 
Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide majandusrände poliitikat kujundavad eelkõige Schengeni ruumi regulatsioonid ning rahvastiku vähenemisest ja vananemisest tingitud tööjõu puudus Euroopa Liidus. Eriti suur on vajadus kõrge kvalifikatsiooniga töötajate järele, aga teatud määral on vaja juurde ka vähem kvalifitseeritud tööjõudu. Eri liikmesriikide vajadused tööjõu sisserände osas on erinevad. Arvestades EL sisese isikute ja tööjõu vaba liikumise tingimustega tuleb aga tööjõu rände osas välja kujundada ühised seisukohad.
 
See uurimistöö tõi selgelt välja suured erinevused nelja EL liikmesriigi rändepoliitikates ja administratiivsetes praktikates. Euroopa Liidu pädevuses ei ole liikmesriikide rände- ja lõimumispoliitikate muutmine, kuid liidu huvides on selle valdkonna poliitikate ja praktikate ühtlustamine. Seetõttu on ka Immigratsioonipoliitika2.0 projekti eesmärgiks poliitikate ühtlustamisele kaasa aitamine alt-üles meetodi abil. See tähendab, et valdkonna ekspertidele, huvigruppidele ja sisserändajaile endile pakutakse võimalusi poliitika ja praktikate väljatöötamises ja muutmises kaasa rääkida.
 
Töö ingliskeelne aruanne on võimalik alla laadida siit.
 
 
Lisainfo:
 
Martin Eber
Kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator
Tel 659 9067
E-post martin.eber@meis.ee