Võrdne kohtlemine ja sallivus
Prindi lehekülg
2009. aastal korraldas sihtasutus riigihanke „Võrdsest kohtlemisest teadlikkuse tõstmise ja sallivuse arendamise kampaaniad”, mille võitis OÜ Alfa-Omega Communications.
 
Hanke võitja selgitas tööandjatele võrdse kohtlemise põhimõtteid ning tutvustas eri ettevõtete kogemusi etniliselt mitmekesise töötajaskonnaga. Lisaks tutvustas hanke võitja avalikkusele teise emakeelega Eestis elavaid inimesi ning eri rahvusest inimeste koostööd.
 
Hanke raames valminud Raadio 4 saateid saab kuulata siit ja Äripäeva multikultuurse ettevõtte konkursiga seonduvat siit. Samuti valmis hanke tulemusel juhendmaterjal "Erinevad rahvused rikastavad ettevõtet".
 

Hanke raames toodeti ja jagati erinevate saajate vahel 1500 kaustakaant "Vali inimest mitte rahvust". Kaustakaante saajad leitavad siit. Ülejäänud 50 kaant anti MISAle.

 
Hanke tegevusi rahastati Kultuuriministeeriumist ja Euroopa Liidu programmi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Hanke raames toimus võrdsest kohtlemisest teadlikkuse tõstmise kampaania, millele teostati SaarPoll poolt eeluuring ja järeluuring.
Eeluuring, sallivuse arendamise kampaania järeluuring juhid, juhid kokkuvõte, sallivuse arendamise järeluuring noorte grupid.

Sama hanke raames jagasid 30 ettevõtet oma töötajatega materjali "Erinevad rahvused rikastavad ettevõtet", mis on leitav siit. Samas failis on ka selle hanke raames korraldatud multikultuurilise organisatsiooni konkursil osalejad (2 lk, 14 osalejat). 
 
2010. aastal korraldas sihtasutus projektikonkursi "Ühine meediaväli", mille üks osa oli "Võrdse kohtlemise seadusest teadlikkuse tõstmine". Antud konkursi osa toetuse sai OÜ Alfa-Omega Communications, kelle projekti sihtgrupp olid kodanikuühendused, ettevõtjad, personalispetsialistid ja organisatsioonide töötajad. Projekti raames saadeti ringkirjad kodanikuühendustele ja ettevõtetele, mis tutvustasid võrdse kohtlemise seadust ja selle rakendamist töökeskkonnas. Vastavate ringkirjade saanute nimekiri on leitav siit.
 
Projekti raames toodeti eestikeelsed ja venekeelsed informatiivsed kaustakaaned koostöös võrdõiguslikkuse voliniku ja Eesti Inimõiguste keskusega, mis tutvustavad töötaja õigusi töökeskkonnas võrdse kohtlemise seaduse raamistikust lähtuvalt. Kõnealuseid kaustakaasi levitati kodanikuühendustele ja EKRKdega tegelevatele asutustele. Kaustakaante saajad on leitavad siit.
 
Projekti raames loodi ka mitmekultuurilise organisatsiooni märk ja korraldati mitmekultuurilise ettevõtte/organisatsiooni konkurss koostöös Äripäevaga. 14 organisatsiooni, kes olid ühtlasi märgi saajateks on leitavad siit.
 
Projekti raames toimus Meriton Conference and Spa hotellis temaatiline seminar "Kuidas mitmekultuurilisest ettevõttest kasu lõigata?" Seminaril osales 36 inimest ja päevakava on leitav siit.
 
2011 aastal korraldas sihtasutus projektikonkursi "Ühine meediaväli ja võrdne kohtlemine", mille üks osa oli "Teadlikkuse tõstmine võrdse kohtlemise seadusest". Antud konkursi osa toetuse sai MTÜ Eesti Abikeskused, kelle projekti sihtrühmaks on erinevate kutseliitude ja töötajate ning tööandjate esindusorganisatsioonide liikmed, ettevõtete juhid ja personalispetsialistid. Projekti raames korraldatakse 6 teavituspäeva ettevõtete juhtidele ja 6 koolituspäeva ettevõtete personalijuhtidele. Nende kõigi jaoks töötatakse välja vastav käsiraamat, mis seejärel ka avaldatakse. Projekti sihtrühmaks on erinevate kutseliitude ja töötajate ning tööandjate esindusorganisatsioonide liikmed, ettevõtete juhid ja personalispetsialistid. Arvestades sihtrühma laiapõhjalisust on selge, et vahetu sihtrühma liikmete seas on mitmeid Euroopa kolmandate riikide kodanikke (EKRK), samuti leidub EKRK-sid arvukalt nimetatud ettevõtete töötajaskonnas. Sihtrühm on otstarbekas jagada regionaalsele põhimõttele tuginevalt 4-ks: Tallinn ja Harjumaa; Ida-Virumaa; Valga; Tartu. Antud jaotus tuleneb EKRK-de paiknemisest Eestis, mis tõenäoliselt peegeldavad rakendust tööturul ja konkreetselt osakaalu ettevõtetes töötajate hulgas. Vastavate kutseliitude seas on kavas kaasata teiste seas Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliitu, Eesti Raudteetöötajate Kutseliitu, Eesti Inseneride Kutseliitu, Eesti kaevurite ja energeetikute liit jt (kutseliitude organisatsioonide lõplik nimekiri täpsustub projekti käigus, esialgne nimekiri põhineb tegevusalade analüüsil).; tööandjate esindusorganisatsioonidest kaasatakse Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Ehitusettevõtjate Liit jt. Samuti kaasatakse tegevustesse Eesti Personalitöö Arendamise Ühing (PARE), mis tegeleb personalijuhtimise ja inimeste juhtimise teadmiste parimate praktikate edendamisega. Kutseliitude ja töötajate ning tööandjate esindusorganisatsioonide liikmetele ning ettevõtete juhtidele ja personalispetsialistidele suunatud teavitusürituste raames on plaanis tutvustada osalejatele ka edukalt Eestis kohanenud EKRKsid (15-20 in). Selleks võetakse ühendust sobivate ettevõtetega, samuti on kavas kasutada varasemate samalaadsete tegevuste (võrdsest kohtlemisest teadlikkuse tõstmise ja sallivuse arendamise kampaaniate raames) leitud EKRK-dest juba ette valmistatud kõneisikuid. Käsiraamatu eesmärk on anda ettevõtete tippjuhtidele ja personalijuhtidele käepärane vahend, mis aitab neil võrdse kohtlemise seaduse _mõtet_ praktikas ellu rakendada. Tegu ei ole seaduse laiendatud seletuskirja või muu formaaljuriidilise abivahendiga, vaid praktilise käsiraamatuga võrdse kohtlemise tegelikuks juurutamiseks töökollektiivis. Käsiraamatus analüüsitakse konkreetsete juhtumianalüüside ja näidete baasil, kuidas ettevõtted on lahendanud nende ees seisvad probleemid, mis on seotud erinevate vähemuste integreerimisega töökollektiivi. Arvestades käesoleva taotlusvooru rõhuasetust, pööratakse erilist tähelepanu EKRK-dega seonduvatele teemadele (rahvus, rass, usutunnistus).
 
2012 aastal korraldab sihtasutus projektikonkurssi "Võrdse kohtlemise edendamine (KH12VKE001)", täiendav info rubriigis "Konkursid".

Lisainfo:
Mari Valgepea
Kodanikuhariduse üksuse koordinaator
Tel 659 9034